ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

dnia 22 sierpnia 2018r

zagadnienia do poruszenia na spotkaniu z wiceministrem Stanisławem Szwedem w dniu 22 sierpnia 2018 r w MRPiPS na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Szanowny Panie Ministrze

Impulsem do odbycia dzisiejszego spotkania było i jest wiele spraw, które w ostatnim okresie nałożyły się i niosą za sobą zaniepokojenie kadry zatrudnionej w OHP. Przystępując do meritum sprawy, chcielibyśmy Panie Ministrze usłyszeć kilka informacji w sprawach OHP toczących się w Sejmie RP i Ministerstwie RPiPS oraz strategii działania Ministerstwa w sprawie OHP na najbliższą i dalszą przyszłość. W tym:

1. SPRAWY PŁACOWE Nowelizacja Rozporządzenia MRPiPS w sprawie siatki płac dla OHP, która w proponowanej wersji nie zaspakaja oczekiwań płacowych wszystkich bez wyjątków pracowników OHP. Złe nastroje pracownicze na tle placowym w OHP, napięcia wynikające z tych nastrojów w świetle nowego projektu Rozporządzenia MRPiPS. W OHP a następnie w PCAM potrzebne są wyższe płace. Cała instytucja OHP już teraz potrzebuje wyższych płac. Chcielibyśmy zapytać w jaki sposób i w jakim zakresie Ministerstwo RPiPS planuje tę sferę zabezpieczyć, aby uzyskać normalność w tym względzie. Czujemy się w OHP przez lata dyskryminowani w tym zakresie, wobec innych grup pracowniczych o tym samym profilu działania i z takimi samymi lub podobnymi kwalifikacjami. Napisaliśmy już wczesniej na ten temat wiele petycji, próśb w których wskazywaliśmy o obniżających się wynikach pracy z powodu braku płacowej motywacji do pracy. Pisma te pozostawały bez reakcji ze strony adresatów. Ostatnie rzekome podwyżki, to jedynie rewaloryzacja płac do najniższej krajowej. Najnowsza propozycja zmiany Rozporządzenia MRPiPS w sprawie zmiany siatki płac w dalszym ciągu nie daje nadziei na poprawę sytuacji płacowej dla szeregowych pracowników OHP. Mówimy i dyskutujemy obecnie o jakości pracy i realizacji zadań odpowiedzialnych i ważnych dla Państwa, a nie mamy w OHP płacowych systemów motywacyjnych, aby te cele osiągać. Systemy pozapłacowe również maja dużo do życzenia. Większość problemów w OHP próbuje się zrzucić na złą organizację pracy czy wadliwą pracę kadry. Natomiast przyglądając się z perspektywy całości, należałoby wziąć pod uwagę aspekt płacowy, jako główny problem, który zawsze jest bodźcem do lepszego funkcjonowania każdej bez wyjątku firmy i jej pracowników. Wszelkie zmiany i wprowadzanie nowych rozwiązań, w tym restrukturyzacja czy modernizacja bez adekwatnej do wykonywanych zadań płacy, nie osiągnie wymaganych efektów pracy kadry, a tym samym pożądanych wysokich efektów końcowych każdego zadania. Ten mankament winien być rozwiązany jeszcze w tym roku. Prosimy Pana Ministra o odniesienie się do tego tematu i poinformowanie w jaki sposób ministerstwo planuje ten temat rozwiązać?.

2. Nowelizacja Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach o Rynku Pracy wnosząca zmiany mówiące o zawężeniu dzielności OHP w nowej odsłonie. W uzasadnieniu do zmian ustawowych czytamy: „Poprawa działań adresowanych do młodzieży – zaproponowano zmiany w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Instytucja ta zmieni nazwę na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży (PCAM), aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy. Nową (uproszczoną) strukturę i szczegółowe zadania PCAM będzie regulował statut. Prosimy Pana Ministra o wyjaśnienie na czym polegało będzie owe uproszenie struktur. Co autor ma na myśli. Chcielibyśmy oby Pan Minister przybliżył nam konsekwencje tego zapisu.

3. Zgodnie z Ustawą przygotowywany jest Statut Państwowego Centrum Aktywizacji Młodzieży i jak sadzimy będzie on podstawowym dokumentem na podstawie którego będą powoływane jednostki organizacyjne i opisany w nim będzie ich sposób działania oraz wszystkie obowiązujące standardy:

• W związku z proponowaną w ustawie uproszczoną strukturą PCAM, chcielibyśmy dowiedzieć się od Pana Ministra: czy w takiej sytuacji pozostaną wszystkie jednostki działające w ramach obecnego stanu OHP ?. Jeśli tak, to jakie zmiany są przewidywane dla tych jednostek?

• Również chcielibyśmy zapytać: czy będzie opracowany status pracownika PCAM i czy będzie on zapisany w Statucie. Mamy na myśli Status, który ureguluje wszystkie sprawy dotyczące praw pracownika PCAM, w tym obowiązki oraz standardy dla poszczególnych stanowisk i grup pracowniczych wraz z drogę awansu zawodowego. Nadmienić pragnę, że w dniu dzisiejszym przedłożymy na ręce Pana Ministra dokument, który proponuje zapisy do Statutu PCAM w zakresie praw pracowniczych opracowany przez ogólnopolską organizację związkową pracowników OHP.

• Czy Komisje Problemowe powołane przez KG OHP opracowywać będą Statut PCAM od podstaw, czy wcześniej MRPiPS przygotowało wytyczne w tej sprawie a Komisje Problemowe pracować będą na już przygotowanym materiale, wnosząc jedynie uwagi do propozycji. Czy Komisje Problemowe będą miały kompetencje do proponowania własnych rozwiązań.

• Chcielibyśmy dowiedzieć się również, czy w Statucie PCAM będą ujęte wszystkie dotychczasowe jednostki organizacyjne OHP z podaną zmianą ich nazwy w ramach PCAM, począwszy od Centralnego Zarządzania ( obecnie KG OHP) poprzez wojewódzkie zarządzanie (obecnie WK OHP, CKiW, OSZ), skończywszy na jednostkach terenowych działających u podstaw wykonujące pracę opiekuńczo - wychowawczą, szkoleniową, kształcenie ogólne i zawodowe, zwane do tej pory HP dochodzącymi i stacjonarnymi, ŚHP dochodzącymi i stacjonarnymi, CKiW, OS i W, OSZ, ROSZM. Również wszystkie biura działające w ramach CEiPM (Punkty Pośrednictwa Pracy, MCK, MBP, w tym dzielność doradców zawodowych w ramach CEiPM). Ponadto,czy Statut PCAM bedzie wymieniał i opisywał zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk wraz z ich obowiązkami i odpowiedzialnością?.

• czy uwzględnione zostaną w Statucie PCAM prawa pracownika wynikające z Ustawy Karta Nauczyciele dla pracowników PCAM i w jakim zakresie ? • W jaki sposób rozwiązana będzie, wg nowego Statutu PCAM, sprawa Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ) i komu ośrodki te będą podlegały. Czy wprowadzana zmiana zmienia zasadniczo warunki funkcjonowania. Jeśli tak w jakim zakresie.

Kształcenie ogólne i zawodowe:

4. Czy organizacja systemu kształcenia ogólnego oparty będzie wyłacznie na bazie szkół wchodzących w system oświaty MEN, czy przewiduje się uprawnienia dla jednostek PCAM certyfikaty umożliwiające prowadzenie kształcenia młodzieży PCAM w szkołach dla dorosłych w placówkach oświatowych niepublicznych na zasadach publicznych lub korzystania z możliwości organizacji szkół, jakie posiadają stowarzyszenia.

Wprowadzenie znowelizowanej ustawy i jej skutki dla pracowników OHP:

5. Prosimy Pana Ministra o przedstawienie, jakie skutki prawne i organizacyjne niesie za sobą nowelizacja Ustawy o Promocji Zatrudnienia i instytucjach o Rynku Pracy w odniesieniu do pracowników OHP a następnie PCAM:

1. Czy będzie to wyłącznie zmiany nazwy ?

2. czy również będzie to przejście na nowego pracodawcę ?.

• Przypomnę, że w świetle przepisów prawa zmiana na nowego pracodawcę zdecydowanie różni się w przepisach prawa od wyłącznej zmiany nazwy i prowadzi to do daleko idących zmian skutkujących wypowiedzeniami umów o pracę i ponowna propozycja pracy na nowych lub utrzymanie starych warunków zatrudnienia oraz szeregu innych zachowań ustępującego oraz nowego pracodawcy z odprawami włącznie. To sieje zaniepokojenie wśród pracowników OHP - prosimy o informacje.

Panie Ministrze

          Jesteśmy zaniepokojeni dyskusjami jakie toczyły się na posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. OHP, szczególnie dotyczące Kadry OHP. Uważamy, ze są to niczym nie poparte krzywdzące opinie. Wystosowaliśmy kilka pism do przewodniczącej Pani Małgorzaty Wypych w których opisaliśmy i wyjaśniliśmy rolę kadry w OHP oraz sposoby realizacji zadań kadry OHP w jednostkach organizacyjnych w świetle występujących wątpliwości poselskich, ze szczególnym uwzględnieniem kadry w hufcach dochodzących. Również wątpliwości członków Parlamentarnego ds. OHP na temat jednostek OHP realizujących zadania Państwa w zakresie rynku pracy, czyli całokształtu dzielności wszystkich Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z ich biurami realizującymi pracę u podstaw ( punkty pośrednictwa pracy, MCK,MBP w tym doradztwo zawodowe). Pisząc nasze spostrzeżenia wynikające z dyskusji mieliśmy zamiar aby posłowie byli bardziej wtajemniczeni w rolę, jaką spełniały przeszłości i spełniają dziś OHP, bowiem obecny stan wiedzy posłów w tym zakresie jest niezadwalajacy. Nie wiemy jaki wpływ członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. OHP będą mieli na ostateczny kształt Statutu PCAM, ale jeśli będzie to wpływ aktywny to  ich wiedza musi być pogłębiona. Naszym zadaniem same wnioski wypływające z Raportu NIK nie zawsze mogą być dobrym doradcą do podejmowania i przedstawiania stanowisk mających wpływ i konsekwencje na końcowy efekt i kształt PCAM.

• Chciałbym w tym miejscu złożyć na Pana ręce pisma do Przewodniczącej Małgorzaty Wypych oraz do wszystkich posłów Parlamentarnego Zespołu ds. OHP. Sprawa dotycząca wniosków do Ustawy: Czy MRPiPS uwzględni i w jakim zakresie wnioski, jakie zostały opracowane po konsultacjach społecznych w OHP do projektu ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach o Rynku Pracy. Nadmienię, że takie uwagi zostały przesłane przez Centralę Związkową OPZZ podczas prowadzonego procesu uzgodnień międzyresortowych i społecznych oraz przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP. Dodam, że NSZZ „Solidarność” Śląskiej OHP i Lubelskiej OHP wyraziły poparcie i pozytywną opinię na temat naszych wniosków i poparły w całej rozciągłości nasze propozycje zmian do Ustawy. Podobnie zostały poparte przez Solidarność uwagi do :

1. Przedstawionego do konsultacji projektu Rozporządzenia MRPiPS w sprawie zmiany siatki płac w OHP ,

2. oraz wypracowane wnioski do Statutu PCAM związane ze statusem pracownika PCAM.

Ponadto mamy informację, że nasze propozycje uzyskały również poparcie ze strony Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

• Proponowane przez Związek Zawodowy OZZP OHP zmiany do ustawy opracowane przez ZK OZZP OHP - przestawiamy Panu Ministrowi jako załącznik.

Panie Ministrze

Jako organizacja związkowa chcielibyśmy wspierać działania Ministerstwa w rozpoczętych przedsięwzięciach modernizacyjnych. Również chcielibyśmy mieć udział i wpływ w ustaleniu ostatecznej wersji i pełnej konfiguracji PCAM. Uzasadnieniem naszych dążeń jest fakt, że na przestrzeni lat podejmowano już kilkukrotnie próby udoskonalania działalności OHP. Zawsze jednak wracano do wypracowanych przez lata doświadczeń i sprawdzonych metod i form działania. Dyskusje, które ostatnio słyszymy brzmią bardzo ogólnikowo, a osoby które je wypowiadają nie zawsze są bliskie faktycznych realiów, jakie występują w rzeczywistości OHP. Można wywnioskować, że nie znają dogłębnie systemów wychowawczych i organizacyjnych oraz wad i zachowań młodzieży, która trafia do OHP. Ich wyobraźnia sięga jedynie norm i zasad uniwersalnych, a nie specjalnego oddziaływania wychowawczego i organizacyjnego ukierunkowanego wyjątkowo na młodzież zorganizowaną w OHP. Tym samym OHP czy PCAM w przyszłości, jako jednostka uzupełniająca, a nie zastępująca system oświaty, wymaga zdecydowanie odmiennego spojrzenia i podejścia do systemu organizacyjnego, niż to można zauważyć w typowych placówkach oświatowych. Dotyczy to zarówno organizacji kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, a tym samym szczególnie i szczegółowo dopasowanych standardów i metod pracy pedagogicznej, systemowej i dydaktycznej. Mamy bowiem do czynienia z młodzieżą wymagającą szczególnej troski i szczególnych metod oddziaływania wychowawczego oraz intensywnego i permanentnego nadzoru aby osiągnąć cel dyscyplinujący, skłaniający do realizacji obowiązku szkolnego, a w następstwie kolejny etap jakim jest przygotowanie tych młodych ludzi, zagrożonych przecież wykluczeniem społecznym, do ukończenia szkoły, zdobycia kwalifikacji zawodowych i wejścia na rynek pracy. W konsekwencji do samodzielnego bezkolizyjnego funkcjonowania w życiu dorosłym. Panie Ministrze Jesteśmy jako związek zawodowy za koniecznymi zamianami ale w rozsądnym zakresie i takie działania chętnie będziemy wspierać, jak już wcześniej zadeklarowaliśmy. Chcielibyśmy jednak aby podczas modernizacji wszystkich jednostek podstawowych OHP nie uszczuplać i nie pomniejszać ich zakresu działania w środowiskach lokalnych. Jesteśmy za utrzymaniem na poziomie dotychczasowym i pozwoleniem aby te zadania były w dalszym ciągu wykonywane w ramach PCAM. Nie ulega wątpliwości, ze należy je udoskonalić, korzystając jednak z doświadczeń, które przez lata były stosowane i zawsze dobrze postrzegane w środowiskach lokalnych, zarówno przez młodzież ich rodziców, kuratorów sądowych – zawodowych i społecznych, Sądy dla Nieletnich, dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców po władzę samorządową gminna i powiatową włącznie. Również MOPS , GOPS, PCPR, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, organizacje pozarządowe i społeczne. Jesteśmy w posiadaniu na chwilę obecną dziesiątki pism i referencji od Rajców Samorządów lokalnych, pracodawców, Poradni, Kuratorów Sadowych, MOPS, GOPS, PCPR, pracodawców, Cechów Rzemiosł Różnych, instytucji kościelnych, organizacji pozarządowych, które w sposób bardzo pozytywny wypowiadają się na temat dzielności OHP na ich terenie i cenią sobie współpracę z naszym jednostkami OHP, w tym z kadra OHP.

Ponadto zainteresowanie naszą instytucją widać na stronie internetowej WWW.OZZP.OHP.PL gdzie w ciągu ostatniego roku odwiedziło nas ponad 33 tys. gości.

W chwili obecnej działalność OHP jest nisko oceniana przez Ministerstwo, niektórych posłów . Również NIK dopatrzył się nieprawidłowości, które zapewne wszyscy znają. Nie możemy się jednak zgodzić z formułowaniem takich zarzutów, która obciążają za taki stan rzeczy wyłącznie kadrę OHP pracującą u podstaw. Takie wypowiedzi było słychać z ust niektórych ważnych osób, w tym posłów na Sejm RP. Naszym zdaniem obecna słaba kondycja OHP bierze się z dotychczasowego i nieprofesjonalnego sposobu zarządzania OHP przez przełożonych szczebla wojewódzkiego. Natomiast Kadra (szczególnie ta zakorzeniona i doświadczona w OHP, znająca tajniki pracy z młodzieżą OHP) pracująca u podstaw, mimo bardzo niskich i nieadekwatnych do wykonywanej pracy zarobków, stawała zawsze na wysokości zadania i wykonywała powierzone jej obowiązki z powodzeniem.

Ostatni okres spowodowany fluktuacją pracowników (z różnych przyczyn) przyczynił się do spadku jakości wykonywanych zadań, ale stanowczo należy stwierdzić, ze nie jest to wina pracującej już dłuży okres czasu kadry OHP, lecz zbyt dużo nowych pracowników, mało doświadczonych, nieodpornych psychicznie i kondycyjnie , również niewytrwałych na wyzwania i bez zacięcia pedagogicznego, potrzebnego w OHP. Osoby nowe często zostały zaskoczone zakresem obowiązków i odpowiedzialności w OHP. Dowodem na taki stan rzeczy są również ostatnie lata, które pokazały ze jednostki podupadły właśnie tam gdzie odeszli doświadczeni pracownicy a podejmowano próby zastąpienia ich właśnie nowymi pracownikami.

Panie Ministrze, jeszcze raz bardzo prosimy aby ten dość szeroki zakres problemów i pytań mógłby być nam skomentowany przez Pana Ministra i aby zostały udzielone informacje i odpowiedzi jakie padły.

Dziękuję za uwagę.

W Jeśli zajdzie taka potrzeba to do Pana Ministra prześlemy oryginały listów, pism i referencji z całego kraju, które wpłynęły i wpływają do Zarządu Krajowego OZZP OHP ze środowisk gdzie działaj,ą nasze jednostki organizacyjne pracujące u podstaw. Burmistrzowie, Wójtowie, Prezydenci Miast, Starostowie, Pracodawcy, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne , MOPS, GOPS, Dyrektorzy Szkół, PCPR, Kuratorzy Sadowi – społeczni i zawodowi, Cechy Rzemiosł Różnych, pracodawcy, instytucje, organizacje pozarządowe i społeczne, Policja, Sądy dla Nieletnich, osoby fizyczne. Załączniki do zagadnień: • list drugiego do przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. OHP. • uwagi do zmiany Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy • Opinia do Rozporządzenia MRPiPS • Pisma do Ministra Stanisława Szweda w sprawie płac w OHP • Wnioski do Statutu PCAM dot. Statusu pracownika PCAM • List do członków Parlamentarnego Zespołu ds. OHP

ZARZAD OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com