ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

ul.Tamka 1. 00-349 Warszawa                                 STATUT OZZP OHP

Uchwalony dnia 05.11. 2009 r. w Wiśle na Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów OHP z zmianami na II Zjeździe w dniu 14.11.2013 r. w Roskoszy

ROZDZIAŁ I Paragraf 1.  

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Związek nosi nazwę:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, w skrócie: OZZP OHP.

 1. Nazwa i znak graficzny OZZP OHP stanowi własność Związku.
 2. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
 3. A) znak graficzny Związku;
 4. B) odznaki Związku;
 5. C) flaga Związku;
 6. D) pieczęcie Związku.
 7. Szczegółowe wzory oznak zewnętrznych i pieczęci oraz ich zastosowanie ustala Zarząd Krajowy Związku. Obowiązujące oznaki zewnętrzne i wzory pieczęci stanowią załączniki.
 8. Wzór oraz tryb i zasady przyznawania odznak Związku określa Zarząd Krajowy Związku.

paragraf 2.

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją związkową zrzeszającą pracowników OHP zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie prawnej, zorganizowanych w organizacjach wojewódzkich, zakładowych, międzyzakładowych i grupach związkowych na terenie całego kraju wchodzacych w struktury organizacyjne OZZP OHP.
 2. Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne z OHP albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
 3. Związek tworzy struktury: centralne, wojewódzkie, zakładowe, międzyzakładowe i Grupy Związkowe (koła).

PARAGRAF  3.

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz krajowych Związku jest Warszawa, siedziba Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

PARAGRAF- 4.

Osobowość prawna

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP wraz z organizacjami terenowymi zapisanymi w paragrafie 2 pkt 3 posiada osobowość prawną pochodzącą z aktu rejestracji sądowej Związku po uzyskaniu wpisu do rejestru, prowadzonego przez sąd właściwy ze względu na obszar ich działalności - Krajowy Rejestr Sądowy.
 2. Dopuszcza się, aby struktury Związku wymienione w paragrafie 2 pkt.3 mogły również nabywać niezależną osobowość prawną z mocy niniejszego statutu pod warunkiem:
 3. a) spełnienia kryteriów określonych przez Zarząd Krajowy i po uzyskaniu zgody Zarządu Krajowego Związku,
 4. b) uzyskania wpisu do rejestru, prowadzonego przez sąd właściwy, ze względu na obszar ich działalności - Krajowy Rejestr Sądowy..
 5. Jednostki organizacyjne Związku po uzyskaniu osobowości prawnej pozostają integralną częścią struktury organizacyjnej Związku Zawodowego Pracowników OHP oraz działają w ramach niniejszego statutu, a ponadto

1) podlegają odpowiednio Zarządowi Głównemu lub innemu oddziałowi na terenie , którego działają, realizują uchwały władz nadrzędnych Związku

2) posiadają zdolność sądową i zdolność do czynności prawnych, które mogą prowadzić samodzielnie w ramach statutu,

3) ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za zaciągnięte zobowiązania finansowe.

 1. Struktury Związkowe działają na podstawie pełnomocnictw Zarządu Krajowego lub jednostek nadrzędnych posiadających osobowość prawną.
 2. Związek nie odpowiada za zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku prowadzących działalność gospodarczą.

PARAGRAF - 5.

 1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych aktach prawnych odnoszących się do działania Związków Zawodowych oraz międzynarodowych aktach prawnych i konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.
 2. Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów członków Związku.
 3. Podstawą działania Związku jest Statut i program działania uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku.

PARAGRAF- 6.

 1. Związek, na zasadach określonych prawem, może przystąpić do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą.
 2. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje Zarząd Krajowy Związku.

PARAGRAF-7.

Związek w działalności statutowej jest niezależny od administracji państwowej, samorządowej, pracodawców, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKu

PARAGRAF- 8.

Celem Związku w szczególności jest:

 1. Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników OHP i ich rodzin wobec pracodawców i innych instytucji administracji.
 2. Kształtowanie aktywności społecznej członków związku, etyki zawodowej pracowników oraz ochrona godności wszystkich pracowników zatrudnionych w OHP.
 3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i wydatków budżetowych w OHP, zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i wojewódzkim.
 4. Współdziałanie z organizacjami związkowymi i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 5. Działania na rzecz poprawy poziomu życia członków związku i ich rodzin, poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 6. Opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i decyzji w tym dotyczących spraw pracowników OHP, emerytów i rencistów wywodzących się z OHP, osób bezrobotnych oraz ich rodzin.

PARAGRAF-  9.

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi przez:

 1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowiska członków wobec pracodawców w OHP oraz organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń.
 2. Działania na rzecz wspierania realizacji porozumień społecznych oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych umów, obronę osiągniętych uprawnień.
 3. Kontrolę przestrzegania praw pracowniczych przez pracodawców w OHP
 4. Podejmowanie inicjatyw i wspieranie wszelkich propozycji doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej w ramach OPZZ i innych ogólnopolskich organizacji Związkowych.
 5. Podejmowanie działań na rzecz poszanowania godności pracowników OHP , jak również ludzi zwalnianych i pozbawionych pracy.
 6. Prowadzenie dialogu z pracodawcami w OHP i organami administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych.
 7. w miarę możliwości udzielanie pomocy prawnej związkowcom. Podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów między pracownikiem - członkiem Związku a pracodawcą.
 8. W miarę posiadanych możliwości prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na realizację zadań statutowych.
 9. W miarę posiadanych możliwości, informacyjno-promocyjnej, udzielanie pomocy socjalnej i charytatywnej, inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji.
 10. Otaczanie w OHP szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz ich adaptację społeczno-zawodową w środowisku pracy OHP.
 11. Prezentowanie problematyki związkowej w OHP przy użyciu środków przekazu ogólnie dostępnych na warunkach wymaganych przez właściwe przepisy.
 12. W miarę możliwości prowadzenie własnej działalności wydawniczej dla celów pracy związkowej i kulturalno-oświatowej oraz wydawanie biuletynów zawierających informację i opinie dotyczące statutowej działalności związku, w tym również publikacje na dostępnych stronach internetowych, do wewnętrznego rozpowszechniania wśród swoich członków nie podlegające, kontroli lub cenzury wewnątrz OHP.
 13. Reprezentowanie i obrona praw, interesów pracowników OHP w zakresie warunków pracy , płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych a szczególności w zakresie:
 • polityki racjonalnego zatrudnienia w OHP oraz kształtowania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 • wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń na rzecz pracownika,
 • wyróżniania i odznaczania członków związku,
 • bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
 • świadczeń socjalnych dla pracowników OHP i ich rodzin, wypoczynku po pracy i kultury fizycznej, turystyki oraz wczasów pracowniczych,
 • ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, świadczeń chorobowych, emerytalno-rentowych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego,
 • równego traktowania pracowników bez względu na wiek, pleć, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, podstawę stosunku pracy oraz stanowisko.
 1. Obronę interesantów swoich członków podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę ogólną ze szczególnym uwzględnieniem młodych związkowców.
 2. Wpływanie na kształtowanie aktywnych postaw członków Związku Zawodowego i wszystkich pracowników OHP ( budowanie społeczności obywatelskiej w OHP) dla dobra OHP i Rzeczpospolitej Polskiej.

PARAGRAF - 10.

 1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z Komendantem Głównym i Komendantami Wojewódzkim, Dyrektorami CK i W i innymi pracodawcami w OHP, organami władzy i administracji. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji – Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych, w tym strajku na zasadach określonych ustawą.
 2. Wszelkie akcje protestacyjne w tym strajkowe o zasięgu ogólnokrajowym podejmuje Zarząd Krajowy Związku, a o zasięgu lokalnym Zarząd Wojewódzki lub inne struktury Związkowe za zgodą Prezydium Zarządu Krajowego Związku.
 3. Związek – w ramach możliwości finansowych - tworzy fundusz strajkowy i ustala formy korzystania z niego.
 4. Zarządy Związku wszystkich szczebli powinny w swej działalności stwarzać członkom Związku warunki do prezentacji stanowisk i poglądów oraz popierać ich w walce o przestrzeganie w OHP praw pracowniczych zawartych w Kodeksie Pracy, obywatelskich i socjalnych zagwarantowanych w Konstytucji oraz wiążących Polskę normach prawa międzynarodowego.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

PARAGRAF - 11.

 1. Członkowie Związku mają równe prawa i obowiązki.
 2. Przyjęcie w poczet Związku następuje w drodze uchwały podjętej na zebraniu założycielskim lub przez odpowiedni do rejonu działania Zarząd organizacji zakładowej lub międzyzakładowej na podstawie imiennej deklaracji członkowskiej
 3. Członek związku traci prawa związkowe:
 4. a) w razie śmierci,
 5. b) przez wystąpienie z organizacji związkowej,
 6. c) w razie wykluczenia z organizacji Związkowej
 7. Członek Związku może utracić uprawnienia w razie bieżącego niepłacenia składek. W uzasadnionych przypadkach losowych zarząd odpowiedniej do rejonu działania organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może prolongować spłatę składek na okres do 3 miesięcy lub zredukować wysokość składki do poziomu członka niepracującego.
 8. O zawieszeniu praw i obowiązków członka Związku przebywającego na urlopie bezpłatnym lub w innych sytuacjach decyduje Zarząd Krajowy Związku.
 9. Z chwilą utraty praw związkowych były członek Związku nie może ubiegać się ani partycypować w podziale majątku Związku.

PARGRAF- 12.

Członkowie mają prawo:

 1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku.
 2. Wybierać i być wybieranym do władz wszystkich instancji związkowych na zasadach i warunkach określonych ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Pracowników OHP.
 3. Zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków bytowych oraz pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania.
 4. Zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku.
 5. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podejmować uchwałę

dotyczącą jego osoby.

 1. Korzystać z obrony swych praw przez Związek oraz z pomocy socjalnej, w miarę możliwości

Prawnej i materialnej Związku w rozmiarze określonym posiadanymi środkami

Finansowymi.

 1. Korzystać z majątku Związku na zasadach określonych uchwałami odpowiednich władz związku.
 2. Być na bieżąco informowanym o decyzjach podejmowanych przez władze Związku na wszystkich szczeblach.

PARAGRAF - 13.

Członek Związku ma obowiązek:

 1. Znać treść Statutu Związku, przestrzegać jego postanowień oraz uchwał instancji

Związku.

 1. Regularnie płacić składki członkowskie.

2a. Realizować cele Związku i działać w interesie jego członków.

 1. Uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń

postulaty.

 1. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.
 2. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej

Pomocy.

PARAGRAF -  14.

 1. W przypadku naruszenia obowiązków członkowskich stosuje się wobec członka Związku następujące kary: upomnienie, naganę i odwołanie z funkcji związkowej, wykluczenie ze Związku.
 2. Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po uprzednim zapoznaniu się z opinią zainteresowanego członka Związku.
 3. Wobec szeregowych członków Związku kary stosuje zarząd szczebla podstawowego, a wobec członków władz - odpowiedni zarząd wyższego szczebla, z zastrzeżeniem pkt. 3a.

3a. Kary wobec członków Zarządu Krajowego Związku stosuje Zarząd Krajowy) większością 2/3 głosów. Od uchwały o zastosowaniu kary wobec członków Zarządu Krajowego, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej, jednak w terminie do 30 dni, przez podjecie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia. Rozpatrzenie przez Krajową Komisję Rewizyjną jest decyzją ostateczną.

 1. Od uchwały o ukaraniu członka Zarządu Krajowy Związku przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Krajowej Komisji Rewizyjnej a członkowi niższej instancji związkowej do odpowiedniej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu wyższej instancji Związku w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia tej uchwały. Odwołanie od kary winno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu danej instancji, jednak w terminie do 30 dni, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały, zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu do ponownego rozpatrzenia.
 2. Decyzja w sprawie zatarcia wymierzonej członkowi Związku kary upomnienia może być podjęta przez instancję, która ją wymierzyła w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym karę nałożono. Po 12 miesiącach kara upomnienia ulega samoistnemu zatarciu. W przypadku kary nagany zatarcie kary może nastąpić po pisemnym zwróceniu się zainteresowanego lub z rekomendacji innego działacza Związku, do Zarządu wymierzającego karę, jednak nie wcześniej, niż po upływie jednego roku od daty wymierzenia kary. Samoczynne zatarcie kary nagany nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 lat od momentu jej nałożenia.

PARAGRAF - 15.

 1. Do stażu związkowego zalicza się okresy:
 2. a) przynależności do innego związku zawodowego lub związkowej organizacji studenckiej, jeżeli przerwa w przynależności związkowej nie trwała dłużej niż 6 miesięcy;
 3. b) odbywania służby wojskowej;
 4. c) czasowego pozostawania bez pracy, chyba, że stosunek został rozwiązany z winy pracownika lub przez porzucenie pracy;
 5. d) urlopu na wychowanie dzieci.
 6. Decyzje o zaliczeniu stażu podejmuje odpowiednio Zarząd zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.

PARAGRAF - 15a.

Za szczególnie aktywną działalność związkową lub aktywne wsparcie działań Związku:

 1. Zarząd Krajowy i Zarządy Wojewódzkie mogą wystąpić do Prezydium OPZZ o przyznanie odznaki „Zasłużony dla OPZZ", jak również do KG OHP i KW OHP o Odznaki Honorowe OHP, dyplomy uznania i inne honorowe wyróżnienia będące w kompetencji wyższych przełożonych OHP, w tym również wnioskowanie o odznaczenia państwowe i resortowe RP.
 2. Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku, może wnioskować o przyznanie członkom Związku lub osobom zasłużonym dla działalności Związku tytuł i odznakę „Zasłużony dla OPZZ ".
 3. Zarząd Krajowy i Zarząd Wojewódzki mogą wnioskować o wyróżnienie działaczy Związku dyplomem honorowym „Za aktywną działalność w OPZZ ".
 4. Wzór odznaki, o której mowa w pkt. 2 oraz dyplomu honorowego, o którym mowa w pkt. 3 oraz tryb ich przyznawania określa uchwała Zarządu OPZZ.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

PARAGRAF - 16.

Władzami Związku są:

 1. Krajowe:
 2. A) Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
 3. B) Zarząd Krajowy Związku.
 4. C) Prezydium Zarządu Krajowego
 5. D) Przewodniczący Związku
 6. E) Krajowa Komisja Rewizyjna.
 7. Wojewódzkie:
 8. a) Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku,
 9. b) Zarząd Wojewódzki Związku,
 10. c) Przewodniczący Wojewódzkiego Związku
 11. d) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 12. Podstawowe:
 13. a) Ogólne Zebranie Członków (delegatów) podstawowej Organizacji Związkowej;
 14. b) Zarząd
 15. c) Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej, Przewodniczący Organizacji Zakładowej,

Przedstawiciel Grupy Związkowej;

 1. d) Komisja Rewizyjna.

PARAGRAF • 16a.

Władze wszystkich szczebli Związku są wybierane w wyborach tajnych przeprowadzanych według zasad określonych w ordynacji wyborczej uchwalanej przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku lub Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku lub Ogólne Zebranie Członków (delegatów) podstawowej Organizacji Związkowej odpowiednio w zakresie swojego działania.

PARAGRAF - 17.

 1. Mandat członka organu Związku przed upływem kadencji wygasa w razie:
 2. a) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich oraz ograniczenia zdolności

do czynności prawnych,

 1. b) wystąpienia, odwołania z funkcji związkowej bądź wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie,
 2. c) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,
 3. d) śmierci,
 4. e) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba, że właściwy

Zarząd podjął inną decyzję.

 1. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu odnoszącą się do ppkt. b, c, i e podejmują właściwe władze Związku.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o jakich mowa w pkt. 1, dokonuje się uzupełniających wyborów członka danych władz na okres bieżącej kadencji.

PARAGRAF- 18.

Członkowie władz wykonawczych Związku wszystkich szczebli nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w równorzędnych władzach kontrolnych.pARAGRF - 18a.

Członkiem władz wszystkich szczebli nie może być Komendant Główny, Komendanci Wojewódzcy, Dyrektorzy CK i W i inni pracodawcy w OHP oraz ich Zastępcy, Główny Księgowy i Radca Prawny.

PARAGRAF - 19

 1. Niezależnie od czynności, o jakich mowa w •17. pkt. 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, władzom związkowym przysługuje prawo zmian lub uzupełnienia. Liczba członków władz powołanych w drodze zmian lub uzupełnienia nie może przekraczać w okresie kadencji 1/5 jej składu osobowego, a w organizacjach szczebla podstawowego 2/5.
 2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego władz związkowych o ponad 50%, dokonuje się wyborów członków uzupełniających do danych władz.

PARAGRAF - 20.

 1. Delegaci na zjazdy wszystkich szczebli są wybierani na okres kadencji.
 2. Jeśli mandat delegata wygaśnie z przyczyn określonych w • 17. pkt. 1, odpowiednia instancja związkowa może wybrać nowego delegata, który sprawuje tę funkcję do końca kadencji.
 3. Jeśli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające.

PARAGRAF - 21.

Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

ROZDZIAŁ V

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU

PARAGRAF - 22.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
 3. Zjazd tworzą delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przyjętą przez Zarząd Krajowy.

PARAGRAF - 23.

Do uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów Związku należy:

 1. Ustalanie programu działań Związku.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Krajowy Związku i Krajową Komisję Rewizyjną.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Krajowego Związku.
 5. Uchwalanie Statutu Związku oraz jego zmiany.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Wybór Zarządu Krajowego Związku, Komisji Rewizyjnej Związku,
 8. Określenie ilości osobowego składu Zarządu Krajowego.
 9. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla Związku

PARAGRAF • 24.

Krajowy Zjazd Delegatów Związku jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa delegatów.

PARAGRAF -  25.

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian dotyczących Statutu lub likwidacji Związku, które wymagają dla swojej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.

PARAGRAF - 26.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Krajowy Związku, a o jego miejscu, terminie i porządku obrad określonym przez Zarząd Krajowy zawiadamia nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany do proponowanego przez Zarząd Krajowy porządku obrad zwykłą większością głosów.
 3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.

PARAGRAF - 27.

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest:
 2. a) na podstawie uchwały Zarządu Krajowego,
 3. b) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków,
 4. c) na wniosek, co najmniej 2/3 zrzeszonej w Związku liczby Zarządów Wojewódzkich.
 5. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku lub podjętej uchwały.
 6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale, co najmniej 50% delegatów w pierwszym terminie Zjazdu, a drugim terminie przy udziale nie mniej niż 1/3 delegatów. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu powinno zawierać: porządek obrad, miejsce i oba terminy zjazdu.

3a. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany do proponowanego porządku obrad zwykłą większością głosów.

 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU

PARAGRAF• 28.

Zarząd Krajowy kieruje pracami Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu.

PARAGRAF • 28 a.

W skład Zarządu Krajowego wchodzą wszyscy Przewodniczący Organizacji Związkowych, oraz dodatkowa ilość osób wybranych na Zjeździe

PARAGRAF • 29.

 1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego Związku należy:
 2. a) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. b) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
 4. c) uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Związku,
 5. d) podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,
 6. e) nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Krajowego Związku,
 7. f) określanie kierunków merytorycznych działania, gospodarki finansowej i majątkowej Związku, ustalanie budżetu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego
 8. g) powoływanie krajowych komisji problemowych, sekcji branżowych oraz sekcji środowiskowych, określanie zakresu i zasad ich działania,
 9. h) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy i porozumień
 10. i) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,
 11. j) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów struktur terytorialnych,
 12. k) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
 13. l) interpretowanie postanowień Statutu,
 14. m) uchwalanie ordynacji wyborczej,
 15. n) decydowanie o nabyciu lub zbyciu środków trwałych i nieruchomości.
 16. Zarząd Krajowy podejmuje uchwały dla realizacji zadań określonych w • 9. i • 10.
 17. Zarząd Krajowy określa strukturę wewnątrz organizacyjną Związku, w tym teren działania oraz siedziby zarządów struktur związkowych.
 18. Zarząd Krajowy spośród swoich członków powołuje i odwołuje:

a/ Prezydium Zarządu Krajowego Związku,

b/ Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku,

c/ Zastępców Przewodniczącego

d/ Sekretarza Zarządu Krajowego,

e/Skarbnika

f/ innych członków Prezydium

 • Zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ składu członków Zarządu.

PARAGRAF • 30.

Zarząd Krajowy może w razie potrzeby powołać zespół roboczy działający społecznie, w skład, którego mogą wchodzić także osoby nie należące do Związku. Zakres jego kompetencji i obowiązków określa Zarząd Krajowy.

PARAGRAF • 31.

Uchwały Zarządu Krajowego Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

PARAGRAF • 32.

 1. Prezydium Zarządu Krajowego Związku jest organem wykonawczym Zarządu Krajowego.
 2. Prezydium wybierane jest przez Zarząd Krajowy Związku.

3.Członkowie Prezydium pełnią swoje funkcje do czasu zakończenia kadencji lub ma zastosowanie  PARAGRAF -29 pkt.4

PARAGRAF • 33.

 1. Prezydium Zarządu Krajowego kieruje bieżącą działalnością Związku.
 2. W szczególności do kompetencji Prezydium należy:

a/ Współpraca z Komendą Główną OHP, Komendami Wojewódzkimi w zakresie

Wynikającym z Ustawy o Związkach Zawodowych i Statutu Związku

 1. b) prowadzenie działalności statutowej gospodarczej związku, zawieranie umów,

Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,

 1. c) realizowanie uchwał i decyzji Zarządu Krajowego,
 2. d) zarządzanie majątkiem Związku,
 3. e) rejestracja organizacji zakładowych, międzyzakładowych oraz Grup Związkowych,
 4. f) wykreślanie z rejestru organizacji zakładowych, międzyzakładowych oraz Grup

Związkowych,

 1. g) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące,
 2. h) nadzór nad działalnością podstawowych jednostek organizacyjnych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do działań wymienionych w pkt. 2 pakt. d Prezydium Zarządu Krajowego może w formie uchwały uprawnić imiennie osobę lub osoby do występowania indywidualnie lub łącznie w imieniu Prezydium Zarządu Krajowego w tym zakresie, jeśli sprawa nie wymaga potwierdzenia zapisem danej osoby w KRS.
 4. Prezydium podejmuje czynności prawne poprzez osoby wyznaczone do reprezentacji i wrażania woli w imieniu organizacji zapisanych w KRS.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU

PARAGRAF - 34.

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy w szczególności:
 2. a) kierowanie pracą Zarządu Krajowego ( odpowiednio Zarządami niższych

Szczebli kierują przewodniczący tych gremiów)

 1. b) reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec Kierownictwa KG , KW OHP i innych pracodawców działających w strukturach OHP, władz, organów administracji oraz organizacji społecznych i politycznych,
 2. c) kierowanie bieżącą pracą Związku w okresie między posiedzeniami Prezydium w zakresie ustalonym przez Prezydium Związku i Statut.
 3. Szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia Przewodniczącego określa Zarząd Krajowy.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w paragrafie 17. pkt. 1, zastosowanie ma paragraf  29 pkt. 4
 5. Decyzję, o której mowa w pkt. 3 podejmuje Zarząd Krajowy większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ IX

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

PARAGRAF • 35.

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

PARAGRAF • 36.

Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie zgodności działań władz Związku ze Statutem oraz realizacji uchwał organów Związku.
 2. Kontrolowanie działalności programowej, gospodarczej i finansowej organów Związku i jednostek organizacyjnych.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających organom Związku.
 4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
 5. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Związku.
 6. Nadzór i koordynacja działalności Komisji Rewizyjnych niższego szczebla i ustalanie wytycznych do ich pracy.
 7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.
 8. Kontrola płacenia składek członkowskich.

PARAGRAF • 37.

Uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

PARAGRAF • 38.

Każdy organ Związku obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń i wniosków Komisji i uwzględnić je w swojej działalności.

PARAGRAF • 39.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, Krajowa Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią instancję Związku.

PARAGRAF • 40.

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez wszystkich członków Krajowej Komisji Rewizyjnej na swym pierwszym posiedzeniu. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Krajowego Związku z głosem doradczym.

PARAGARAF• 41.

Kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej przysługują odpowiednio komisjom rewizyjnym niższych szczebli.

PARAGARAF • 41a.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w paragrafie 17. pkt. 1, do czasu zakończenia kadencji obowiązki Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej może pełnić inny członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 2. Decyzję, o której mowa w pkt. 1 podejmuje Krajowa Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ X

WOJEWÓDZKIE ORGANY ZWIĄZKU

PARAGRAF • 42.

 1. Zarząd Wojewódzki jest jednostką terytorialną w strukturach Związku, powoływaną – na wniosek Prezydium Zarządu Krajowego lub z inicjatywy zarządów podstawowych organizacji Związku działających na terenie danego województwa – przez Zarząd Krajowy. Jego władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 1c.

1a. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest terytorialną strukturą kontrolną Związku. Jej władze powoływane są według zasad wyrażonych w pkt. 1b przy uwzględnieniu treści pkt. 1c.

1b. Dla dokonania wyborów pierwszych władz Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Krajowy zwołuje Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku. Ordynację wyborczą Zjazdu przyjmuje Prezydium Zarządu Krajowego.

1c. Kolejne wybory władz Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej odbywają się na zasadach analogicznych do wyborów Zarządu Krajowego Związku. Wyborów nowych władz wojewódzkich dokonuje Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku zwoływany przez Zarząd Wojewódzki Związku.

 1. Zarząd Wojewódzki może powoływać i odwoływać oddziały, jako struktury pośrednie na terenie własnego działania.
 2. Zarząd Wojewódzki może występować z wnioskiem do Prezydium Zarządu Krajowego o rejestrację i wykreślenie z rejestru organizacji związkowych szczebla podstawowego na terenie swojego działania.
 3. Zarząd Wojewódzki może reprezentować Związek wobec pracodawców, władz publicznych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji na terenie swojego działania na mocy rejestracji w KRS OZZP OHP po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarzadu Krajoweg OZZP OHP.
 4. Zarząd Wojewódzki nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich organizacji związkowych na terenie województwa oraz udziela podstawowym organizacjom związkowym wszechstronnej organizacyjnej i prawnej pomocy w rozmiarze określonym posiadanymi środkami finansowymi.
 5. Zarząd Wojewódzki realizuje funkcje krajowej organizacji związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych określonych przepisami prawa.
 6. Zarząd Krajowy może odwołać Zarząd Wojewódzki, który nie wywiązuje się z obowiązków statutowych w szczególności określonych w pkt. 4, 5 i 6.
 7. Krajowa Komisja Rewizyjna może odwołać Wojewódzką Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ XI

PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

PARAGRAF • 43.

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Grupy Związkowe, organizacje zakładowe, organizacje międzyzakładowe.
 2. Grupy związkowe tworzy się w zakładzie pracy:
 3. a) w którym do Związku należy od 3 do 9 członków - pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; interesy tych związkowców reprezentuje przedstawiciel (Grupowy Związkowy) wybierany na zebraniu, który wchodzi odpowiednio w skład zarządu zakładowej, wojewódzkiej, międzyzakładowej organizacji związkowej.
 4. Organizacje zakładowe tworzy się w zakładzie pracy, w którym do Związku należy przynajmniej 10 pracowników zatrudnionych w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy.
 5. Organizacje międzyzakładowe tworzy się w zakładzie pracy, o wielostopniowej strukturze organizacyjnej lub gdy organizacja obejmuje pracowników zatrudnionych w kilku zakładach pracy. Podział kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności każdego ogniwa w tej strukturze organizacyjnej Związku wymaga uregulowania uchwałą zarządu organizacji międzyzakładowej.
 6. Emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz inne osoby mogą wchodzić w skład grup związkowych - kół, organizacji zakładowych lub międzyzakładowych lub tworzyć i wchodzić w skład międzyzakładowych organizacji środowiskowych.

PARAGRAF • 44.

 1. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe oraz Grupy Związkowe posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy (jednostki organizacyjnej OHP) lub obszaru swego działania respektując przy tym uchwały nadrzędnych organów Związku.
 2. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa mogą prowadzić działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem  paragrafu 47. pkt. 2a.
 3. Organizacja Zakładowa, Międzyzakładowa oraz Grupy Związkowe korzystają z uprawnień wynikających z prawa pracy, w tym ustawy o związkach zawodowych.
 4. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa oraz Grupy Związkowe prowadzą działalność w sprawach socjalnych, bytowych i kulturalnych.
 5. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa dysponują środkami finansowymi, rachunkiem bankowym oraz realizują budżet zgodnie z prawem.
 6. W imieniu organizacji zakładowej, organizacji międzyzakładowej oraz międzyzakładowej organizacji działa zarząd, a w imieniu Grupy Związkowej – Przedstawiciel ( Grupowy Związkowy), który odpowiada za realizację zadań zawartych w ust. 1-5 oraz za podjęte w tym celu własne decyzje.
 7. W celu zwiększenia skuteczności i koordynacji działań podstawowe organizacje związkowe funkcjonują w oparciu o ramowy regulamin, określony przez Zarząd Krajowy Związku.
 8. Zjazd delegatów organizacji podstawowej (zebranie ogólne członków) jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej 50% uprawnionych w pierwszym terminie. W drugim terminie zjazd jest skuteczny bez względu na quorum. Uchwały zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 9. Organizacje podstawowe prowadzą systematyczną ewidencję swoich członków.

PARAGRAF • 44a.

 1. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa powstaje w wyniku zebrania osób zgłaszających gotowość przystąpienia do Związku wyrażoną złożeniem imiennie podpisanej deklaracji członkowskiej, które dokonają wyboru wyłonią zarząd organizacji.

1a. Grupa Związkowa jest powoływane i odwoływane uchwałą danej organizacji Wojewódzkiej lub Prezydium Zarządu Krajowego. Wyboru przedstawiciela dokonują członkowie Grupy na zebraniu. Tworzenie Grupy Związkowej) nie jest obligatoryjne. Rejestr Grup Związkowych – kół prowadzi zarząd odpowiedniej organizacji.

 1. Po przedstawieniu protokołu z zebrania założycielskiego z podaniem składu osobowego wybranych władz, Prezydium Zarządu Krajowego – także na wniosek właściwego terenowo Zarządu Wojewódzkiego – dokonuje rejestracji organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, z uwzględnieniem •33. pkt. 2a.
 2. Zarząd organizacji przez okres kadencji posiada pełne uprawnienia zarządu organizacji zakładowej i międzyzakładowej, określone w ustawie o związkach zawodowych lub innym akcie prawnym odnoszącym się do działalności związków zawodowych.
 3. Zakończenie istnienia organizacji stwierdza Prezydium Zarządu Krajowego decyzją o wykreśleniu organizacji z rejestru, która może zawierać postanowienia szczegółowe, m.in.: utratę prawa do używania nazwy i znaku Związku, a także niemożność występowania z roszczeniami finansowymi wobec Związku i utratę prawa do gospodarowania majątkiem organizacji, który przejmuje organizacja wyższego szczebla.
 4. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Prezydium Zarządu Krajowego.

PARAGRAF  44b.

 1. Władze organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej organizują ogólne zebranie członków (delegatów) w formie zebrania sprawozdawczego – zwoływanego raz w roku oraz sprawozdawczo-wyborczego – zwoływanego z upływem kadencji.
 2. Do kompetencji zebrania sprawozdawczego należy:
 3. a) ocena sprawozdania z działalności władz za miniony okres;
 4. b) uchwalenie programu działania władz organizacji;
 5. c) podejmowanie uchwał i rozpatrywanie zgłaszanych wniosków..
 6. organizacji zakładowej, międzyzakładowej każdorazowo sporządzają protokół z ogólnego zebrania członków (delegatów) i niezwłocznie przedstawiają go właściwym organom nadrzędnym.
 7. Powyższe postanowienia mają zastosowanie do władz wojewódzkich i ich oddziałów.

PARAGRAF • 45.

Do władz wojewódzkich i podstawowych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Statutu dotyczące organów szczebli nadrzędnych w odniesieniu do swojego obszaru działania.

ROZDZIAŁ XI A.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZANIA PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU STATUTU ORAZ UCHWAŁ WŁADZ ZWIĄZKU

PARAGRAF • 45a.

1 Władze związku wszystkich szczebli i struktur są zobowiązane do prowadzenia

działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz

zwierzchnich.

 1. Działalność Związku winna być dokumentowana. Wzory dokumentów ustala Zarząd

Krajowy Związku. Sprawozdania z działalności Związku winny być składane minimum

jeden raz w roku do Zarządu Krajowego Związku i na każde żądanie wyższej instancji

Związku

 1. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz zwierzchnich Związku powoduje wszczęcie procedury postępowania określonej w niniejszym rozdziale.

PARAGRAF • 45b.

 1. Prezydium Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy albo na wniosek odpowiedniego Zarządu Wojewódzkiego lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej lub Krajowej Komisji Rewizyjnej może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności zarządu organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Krajowego, Wojewódzkiego Zebrania Delegatów Związku lub Zarządu Wojewódzkiego, po uprzednim wyznaczeniu terminu, co najmniej 14 dni na dostosowanie tejże działalności do obowiązującego prawa wewnątrzzwiązkowego.
 2. W okresie zawieszenia działalności zarządu organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej jej statutowe obowiązki i uprawnienia przejmuje Prezydium Zarządu Krajowego, odpowiedni zarząd wojewódzki albo zarząd komisaryczny utworzony uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego.
 3. W przypadku podjęcia przez Prezydium Zarządu Krajowego uchwały, o której mowa w pkt.1, Komisja Rewizyjna zawieszonej organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej zobowiązana jest do zwołania ogólnego zebrania członków (delegatów) i przeprowadzenia wyborów do nowego zarządu organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej w ciągu miesiąca od uchwały Prezydium Zarządu Krajowego.
 4. W razie nie zwołania lub nie możności zwołania zebrania, o którym mowa w pkt. 3, zwołuje je zarząd komisaryczny lub odpowiedni Zarząd Wojewódzki. Gdy nowo wybrany zarząd prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz zwierzchnich, Prezydium Zarządu Krajowego, może podjąć uchwałę o skreśleniu tej organizacji z krajowego rejestru organizacji podstawowych.
 5. Od decyzji o zawieszeniu i skreśleniu z rejestru zainteresowanej organizacji służy prawo odwołania w terminie 14 dni do Zarządu Krajowego. Zarząd Krajowy może podtrzymać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.

PARAGRAF • 45c.

 1. Postanowienia • 46b mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu lub uchwał władz zwierzchnich przez Grupy Związkowe, a także krajowe komisje problemowe, sekcje branżowe i środowiskowe Związku.
 2. Uprawnienia do podejmowania uchwał w tym zakresie w stosunku do grupy związkowej jest odpowiedni Zarząd organizacji zakładowej, międzyzakładowej, a w pozostałych przypadkach – Zarząd Krajowy Związku.

PARAGRAF • 45d.

 1. W przypadku braku jakichkolwiek oznak funkcjonowania organizacji

zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej przez okres co najmniej 6 miesięcy, Prezydium Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, lub komisji rewizyjnej wyższego szczebla może podjąć uchwałę o wykreśleniu organizacji z rejestru, pomijając procedurę opisaną w • 46b.

 1. W sytuacji określonej w pkt. 1 Prezydium Zarządu Krajowego jest zobowiązane do przesłania swej decyzji na aktualnie posiadany adres organizacji lub jej przewodniczącego wskazując prawo do ostatecznego odwołania się od decyzji do Zarządu Krajowego w terminie co najmniej 21 dni.

ROZDZIAŁ XII

MAJĄTEK ZWIĄZKU

PARAGRAF• 46.

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, udziały, prawa, środki finansowe, majątek uzyskany w drodze następstwa prawnego oraz papiery wartościowe.
 2. Majątek tworzy się:
 3. a) ze składek członków,
 4. b) z darowizn, zapisów, dotacji,
 5. c) z innej działalności statutowej.

2a. Działalność gospodarcza niezwiązana z realizacją działań statutowych Związku i jego struktur organizacyjnych może odbywać się jedynie na zasadach określonych w uchwale Zarządu Krajowego, z uwzględnieniem •4. pkt. 3.

 1. Zarząd Krajowy określa w uchwale wysokość składki członkowskiej, precyzując w tej uchwale konto, a także podział tej składki na określone cele.
 2. Wysokość składki, o której mowa w pkt. 3 może być obniżona w drodze uchwały dla osób niepracujących lub znajdujących w się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 3. Przyjęcie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie może być sprzeczne z interesami Związku i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 4. Podstawę działalności statutowej i gospodarczej Związku stanowi budżet, który uwzględnia odpis na fundusz strajkowy.
 5. Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu Krajowego Związku posiadający w tym zakresie upoważnienie Zarządu Krajowego Związku do reprezentacji i wrażania woli w imieniu organizacji wpisani do KRS
 6. Zasady określone, w pkt. 5, 6 i 7 obowiązują we wszystkich szczeblach organizacyjnych

Związku przy podejmowaniu decyzji w sprawie dysponowania środkami własnymi.

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

PARAGRAF • 47.

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zjazd.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie.

PARAGRAF • 48.

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu decyzje podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Związku, a w okresie pomiędzy zjazdami – Zarząd Krajowy.

PARAGRAF • 49.

 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane na podstawie i w granicach określonych uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Interpretacja postanowień Statutu należy do kompetencji Zarządu Krajowego.                                              

      I   Zjazd OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

        PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

                                                                                                                                                                                                                                                       Wisła 05.11.2009r.

 

 

ZMIANY W STATUCIE dokonano na Zjeździe delegatów OZZP OHP w Roskoszy w dniu 14.1.2013 r.

Uchwala II Zjazdu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP z dnia 14.11.2013 r. w Rozkoszy dotycząca zmian w statucie Związku OZZP OHP uchwalonego na zebraniu założycielskim OZZP OHP w Wiśle dnia 05.11.2013 r. ( Przekształcenie organizacji z Federacji NSZZ Pracowników OHP)

 1. W paragrafie 16, wykreśla się słowa w następujących punktach: pkt. 1
 2. b) składający się z Przewodniczących Wojewódzkich oraz członków Prezydium

wybieranych spośród delegatów na Zjeździe OZZP OHP

 1. d) wybierany w wyborach powszechnych 

 pkt. 2

 1. c) Wojewódzka Komisja Rewizyjna i nadaje brzmienie Przewodniczący

Wojewódzkiego Zarządu

d )Przewodniczący Wojewódzkiego Związku i nadaje brzmienie Wojewódzka Komisja Rewizyjna

pkt. 3

 1. b) Przedstawiciel i zastępuje je słowem Zarząd, wykreśla się słowa Przedstawiciel

Grupy Związkowej:

 1. c) Komisja Rewizyjna i zastępuje słowem: Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej , Przewodniczący Organizacji Zakładowej, Przedstawiciel Grupy Związkowej

i dodaje punkt :

 1. d) Komisja Rewizyjna

W paragrafie 23 wykreśla się słowa:

pkt. 7

 • wybór i odwołanie Przewodniczącego Związku w wyborach powszechnych, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Krajowego

pkt. 8

 • władz Związku i zastępuje się je słowem Zarządu Krajowego
 1. W paragrafie 28 a wykreśla się zapis w całości i nadaje nowe brzmienie :

W skład Zarządu Krajowego wchodzą wszyscy Przewodniczący Organizacji Związkowych oraz dodatkowa ilość osób wybranych na Zjeździe.

4.W paragrafie 29 dopisuje się pkt 4 i nadaje mu się brzmienie:

4.Zarząd Krajowy spośród swoich członków powołuje i odwołuje:

a/Prezydium Zarządu Krajowego Związku,

b/ Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku,

c/ Zastępców Przewodniczącego

d/ Sekretarza Zarządu Krajowego,

e/ Skarbnika

f/innych członków Prezydium

 • zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ składu członków Zarządu.

5.W paragrafie 32 pkt 2 -wykreśla się słowo :

 • Zjazd i zastępuje się je słowem: - Zarząd
 • Dodaje się pkt.3- Członkowie Prezydium pełnią swoje funkcję do czasu zakończenia kadencji lub ma zastosowanie paragraf • 29, pkt. 4
 1. W paragrafie 33 punkt - 2 podpunkt - g :
 • zmienia się cyfrę – 2 i zastępuje się ją cyfrą - 3
 1. W paragrafie 34 punkt pkt 3 - wykreśla się słowa:
 • do czasu zakończenia kadencji obowiązki Przewodniczącego może pełnić inny członek Zarządu Krajowego a dopisuje się słowa: zastosowanie ma paragraf •29, pkt - 4

ROZKOSZ DNIA 14.11.2013 R.

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2023 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com