ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 W dniach 2018.09.28 po południu, 29 i 30 do południa w Ostródzie odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego OZZP OHP.

 

Tematem spotkania było:

1.W składzie całego Zarządu Krajowego OZZP OHP oraz przewodniczących organizacji wojewódzkich i zakładowych OZZP OHP zebrani obejrzeli nagranie video ze spotkania z Wiceministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem i obecnym również na spotkaniu KG OHP Bogdanem Scibutem. Po oglądnięciu relacji ze spotkania odbyła się dyskusja, która wypracowała tezy i sprecyzowała poglądy na aktualną sytuację w OHP, które ukierunkowały dalszą pracę i ustanowiły podstawę do dalszej pracy merytorycznej nad materiałami do Statutu PCAM lub dalszej kontynuacji pracy w ramach obecnego statusu OHP.

2. Zarząd Krajowy OZZP OHP zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania skupił się nad zagadnieniami w zakresie istotnych dla pracowników praw pracowniczych oraz wniosków i propozycji niektórych elementów standardów dotyczących organizacji i funkcjonowania podstawowych jednostek organizacyjnych w OHP (PCAM), w tym szczególnie obowiązków w świetle dostosowania przepisów prawa i niezbędnych narzędzi potrzebnych w OHP (PCAM) do wypełniania pełnego zakresu obowiązków przez kadrę podczas realizacji pracy opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej. Także nadzoru dyscyplinarnego nad uczestnikami i beneficjentami będącymi w kręgu zainteresowania Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Zebrani analizowali i opracowywali propozycje do przygotowywanych dokumentów akcentując potrzebę dostępu do niezbędnych danych mających na celu diagnozowanie sytuacji młodzieży kwalifikującej się, na danym terenie, do realizacji obowiązku szkolnego w ramach OHP (PCAM). Zarząd zapoznał się wnikliwie z zarzutami i wnioskami wynikającymi z protokołu Naczelnej Izby Kontroli i w kontekście wskazań wynikających z tego dokumentu. Analizowali propozycje rozwiązań do opracowywanego obecnie w KG OHP Statutu PCAM z uwzględnieniem tych uwag. Zarząd Krajowy jest gotowy do przedstawienia propozycji wypracowanych wniosków, jak również do prowadzenia dialogu w powyższych sprawach. Chęć dialogu w zakresie praw pracowniczych ze Związkami Zawodowymi Pracowników OHP wyraził w piśmie do przewodniczącego naszej organizacji Mariana Nowakowskiego KG OHP Pan Bogdan Ścibut.

3. Zarząd Krajowy OZZP OHP na posiedzeniu w dniu 30.09.2018r. w Ostródzie określił zadania dla Prezydium Zarządu mające na celu monitorowanie zmian w OHP wprowadzanych przez Ustawę o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Ponadto informujemy naszych członków, że w przeddzień naszego spotkania zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od procedowania nad  Ustawą i odłożenie jej wdrożenia. Nie jest nam znany termin ponownego przystąpienia do uchwalenia przedmiotowego dokumentu prawnego. W związku z powyższym Zarząd podjął Uchwałę o wystosowaniu do KG OHP Bogdana Scibuta pisma z zapytaniem o zaawansowaniu prac nad Statutem PCAM i przedstawieniu nam dalszej ścieżki działań w tym zakresie.

4. Ponadto Zarząd pracował nad pożądanymi propozycjami zmian w sprawie funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej przy KG OHP, która rozdziela środki na cele mieszkaniowe i zdrowotne ze środków Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przypominamy że Scentralizowany Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z odpisów Środków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych WK OHP, KG OHP oraz CKIW. Propozycje zmian w Regulaminie gospodarowania środkami, przedstawimy po usankcjonowaniu wprowadzonych zmianach zaproponowanych przez Zarząd Krajowy OZZP OHP.

5. Zarząd Związków Zawodowych Pracowników OHP opracował i zatwierdził petycję, którą skieruje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie płac w OHP i przekaże do wiadomości Ministrowi Finansów, Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Komendantowi Głównemu OHP oraz Janowi Guzowi Przewodniczącemu Konfederacji OPZZ.  Treść Petycji zostanie opublikowana po dostarczeniu adresatom.

6. Zarząd Krajowy w świetle proponowanych zmian opracował i zaproponuje Komendantowi Głównemu preambułę do Statutu PCAM mającą na uwadze uwzględnienie w treści tradycji i kontynuacji działania „JUNACKICH HUFCÓW PRACY oraz "OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY”. Treść preambuły zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Preambuła przed akceptacją została odczytana przez Komendanta Hufca w Ostródzie  Kol. Teresę Wojtowicz, gospodarza spotkania i zarazem przewodniczącej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP na Warmii mi Mazurach. Preambułę Zarząd zatwierdził głosowaniem przez aklamację na uroczystej kolacji z okazji 60-Lecia OHP pt.: „60 LAT OHP, OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. W kolacji podczas głosowania przez Zarząd preambuły uczestniczył warmińsko-mazurski Wojewódzki Komendant OHP z Olsztyna Pan Dariusz Stanisław Rudnik. Komendant zabrał głos i naświetlił swój punkt widzenia na temat dalszych zmian w OHP i zaakcentował sprawy na które powinno się zwróć uwagę przy dokonywaniu planowanych zmian. Poglądy na sprawę wypowiedziane przez Komendanta Dariusza Stanisława Rudnika były w większości zgodne z kierunkami działania naszej organizacji i drogę którą obraliśmy w kontekście planowanych przemian w OHP.

 OD PRAWEJ: W-M WK OHP DARIUSZ STANISŁAW RUDNIK                      OD PRAWEJ: TOMASZ GÓRNY -WICEPRZEWODNICZĄCY OZZP OHP

PRZEWODNICZĄCY OZZP OHP MARIAN NOWAKOWSKI

CZŁONEK  ZK OZZP OHP , KOMENDANT HUFCA W OSTRÓDZIE TERESA WOJTOWICZ

przewodniczącej Organizacji warmińsko-mazurskiej  OZZP OHP.

 

ZARZAD KRAJOWY OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com