ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

 

K O M U N I K A T   OZZP OHP

 

      Zarząd Krajowy OZZP OHP oczekuje na odpowiedź na Petycję złożoną do Premiera  RP Pana Mateusza Morawieckiego (treść Petycji poniżej).

       Jak nas poinformowała Kancelaria Premiera Petycja została przesłana Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej, jako właściwego Ministra w sprawie płac w OHP, celem udzielenia pisemnej odpowiedzi na Petycję ZK OZZP OHP oraz przesłanie niniejszego pisma do wiadomości Kancelarii RM.

Podstawa prawna:

 "Organ właściwy do rozpatrzenia petycji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia".

Termin rozpatrzenia naszej Petycji mija w pierwszej dekadzie miesiąca stycznia 2019 r.

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

O H P   P O T R Z E B U J E  W Y Ż S Z Y C H   P Ł A C !!!

P E T Y C J A

DO PREZESA RADY MINISTRÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PANA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

wysłana w dniu 09.10.2018 r. do  KPRM

              Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy składna na ręce Pana Premiera, Petycję w sprawie warunków pracy i płacy pracowników w Ochotniczych Hufców Pracy uchwaloną w dniu 30 września 2018 r. w Ostródzie w obecności wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich OZZP OHP.

 Szanowny Panie Premierze 

Płaca minimalna w przyszłym roku będzie wynosiła zaledwie 2250 zł brutto, czyli 1634 zł netto. To kwota, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników OHP i nie wychodzi naprzeciw naszym długoletnim oczekiwaniom. Przy tak niskiej płacy pracownik ma ograniczoną nawet w OHP, zdolność na otrzymanie pożyczki na np.: cele mieszkaniowe ze Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na który rokrocznie się składa, bo nie starcza mu na spłatę raty. W OHP wielu pracowników żyje w mocno ograniczonym standardzie i naszym zdaniem wzrost wynagrodzeń powinien być w OHP jednym ze strategicznych celów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Niestety od 9 lat nie ma zmiany wynagrodzeń w Ochotniczych Hufcach Pracy, a ostatnio jedynie rewaloryzacja płac równana do najniższej płacy krajowej w danym roku. Większość pracowników OHP, pracujących u podstaw, zarabia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Kontrola Naczelnej Izby Kontroli w ostatnim okresie wykazała, że niedociągnięcia które występują w OHP spowodowane są właśnie niskimi zarobkami i co za tym idzie brakiem motywacji do pracy. Również duża fluktuacja kadry nie pozwala realizować zadań na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, jak stwierdza Raport NIK.

       W imieniu pracowników OHP domagamy się wyższych płac i szacunku dla naszej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wymagającą specjalnej troski i specjalnych metod oddziaływania wychowawczego ze strony kadry OHP. Naszym zdaniem Komenda Główna OHP oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od wielu lat lekceważy i ignoruje zgłaszane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP postulaty dotyczące poprawy warunków naszej pracy i płacy, prowadząc pozorowany dialog w tej sprawie. Jeszcze niedawno odpowiedź na prośbę o podwyżki płac przez ubiegających brzmiała: „jak Ci się nie podoba to możesz iść gdzie indziej do pracy”. Dziś wielu wartościowych ludzi brakuje już w OHP, a nowi po zapoznaniu się z obowiązkami i odpowiedzialnością szybko rezygnują po usłyszeniu propozycji płacowych. O pracowników powinno się dbać, aby więcej osób chciało dobrze pracować w OHP, bo praca ta oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych wymaga również wytrwałości, empatii i głębokiego osobistego zaangażowania. Niestety musimy stwierdzić, że pracownicy OHP w chwili obecnej należą do najgorzej opłacanej grupy pracowników i najmniej szanowanych pośród innych pracowników sfery budżetowej.

          W imieniu wszystkich pracowników OHP, jako reprezentatywna organizacja związkowa, domagamy się pilnych zmian i podwyżek płac w OHP.

                  Domagamy się również między innymi: wdrożenia przejrzystej ścieżki awansu zawodowego oraz określenia jego poszczególnych stopni. Oczekujemy także, aby dokonano w OHP ustalenia minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (wyższego niż planowane minimum na poziomie krajowym), tak aby było one adekwatne do wykonywanych: trudnych wychowawczo, odpowiedzialnych i często niebezpiecznych zadań.

             Nie zgadzamy się na wydane ostatnio Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, gdzie minimalna stawka w grupach zaszeregowania osobistego jest niższa od minimalnej płacy w Polsce, a podwyżki płac w OHP to wyłącznie podnoszenie uposażeń do stawki minimalnej, czyli rewaloryzacja - indeksacja płac. Chcemy również, aby pracodawcy w OHP nie wliczali należnego nam dodatku za wysługę lat lub innych dodatków do kwoty najniższego wynagrodzenia.

        Z przeprowadzonych przez Zarząd Krajowy OZZP OHP konsultacji płacowych wśród pracowników OHP, zaproponowano jednomyślnie stawkę podwyżek płac, która byłyby adekwatna do wykonywanych zadań przez kadrę pracującą u podstaw w OHP.

Jest to kwota:  1000 zł.  z terminem realizacji w 2019r.

   Niniejsza stawka, zrównałaby nasze uposażenia do wysokości obecnych uposażeń nauczycieli mianowanych i pedagogów zatrudnionych w powszechnym systemie oświaty, albowiem praca wykonywana przez naszych pracowników w OHP jest porównywalna do w/w.  Kwalifikacje wyższe i specjalistyczne są takie same lub podobne, a pod względem specjalistycznym często wyższe (np.: pedagogika specjalna). Do tej pory jesteśmy dyskryminowani płacowo i różnimy się zdecydowanie statusem wobec kadry nauczycielskiej (Ustawa Karta Nauczyciela) oraz innych pracowników sfery budżetowej. W naszej pracy mamy do czynienia z młodzieżą, która wypadła z powszechnego systemu oświatowego i z którą system oświatowy sobie nie poradził. Między innymi z tego powodu młodzież ta znalazła się w grupie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i trafiła do OHP. Pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej zawodowo i życiowo kadry OHP, ukierunkowana jest na beneficjentów - uczestników OHP od 60 lat i stanowi szansę dla młodego człowieka, która prowadzi do wyprowadzenia go z osobistego impasu życiowego (depresje, myśli samobójcze, ucieczki z domów, kolizje z prawem, nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, pauperyzacja rodzin, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie i inne patologie) i pozwala na znalezienie właściwej drogi w życiu dorosłym.

      Nadmieniamy, że związki zawodowe „SOLIDARNOŚĆ” działające w naszej instytucji również popierają nasze żądania płacowe.

       Niniejsza Petycja została uchwalona na Spotkaniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich OZZP OHP, który obradował w Ostródzie w dniach 28-30 września 2018r.

      Petycja składana jest korzystając z przysługującego nam prawa, zapisanego: w Art. 63 Konstytucji RP oraz Art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie Petycji.

      Za Zarząd OZZP OHP        Przewodniczący 

Marian Nowakowski

na orginale wymienieni  imiennie wszyscy obecni na spotkaniu Zarządu  w Ostródzie 

Do wiadomości:

1. Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

2. Teresa Czerwińska - Minister Finansów

3. Bożena Borys-Szopa – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej

4. Rada Dialogu Społecznego - Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

5. Jan Guz - przewodniczący Konfederacji OPZZ

6. Bogdan Ścibut - Komendant Główny OHP

...................................................................................................................................................................................................................................

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com