ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W dniu 10.03.2021 roku odbyło się spotkanie przewodniczącego Mariana Nowakowskiego z Zastępcą Komendanta Głównego Panem Carlo Paolicelli. W spotkaniu uczestniczył również Pan Krzysztof Sokołowski Dyrektor Biura Prezydialnego KG OHP. Spotkanie trwało blisko 2 godziny. Dialog Społeczny przybliżył partnerów i szeroko rozwinął dyskusję na temat przyszłości spraw OHP, tak wyczekiwaną przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP od momentu zmiany kierownictwa KG OHP. Tematem spotkania były sprawy dotyczące wszystkich form działania OHP, jak również gorące tematy zawarte w piśmie do Pani Minister Iwony Michałek. Dokonano analizy zawartych w piśmie trudnych spraw i zachowań, które pojawiły się w niektórych województwach. Pochylono się nad  nieprawidłowościami, które wystąpiły w niektórych województwach. Sprawy najbardziej kontrowersyjne zostały odłożone na posiedzenie Zarządu Krajowego OZZP OHP z udziałem KG OHP. Mówiono również o pismach, które wpłynęły do Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników OHP i Komendy Głównej OHP. Strony przedstawiły swój stosunek do tych dokumentów. Nie było rozbieżności, aczkolwiek niektóre fakty zawarte w tych dokumentach powinny być dogłębnie przeanalizowane i wyjaśnione, co wkrótce nastąpi.

Na spotkaniu dyskutowano na temat organizacji pracy w OHP w szczególności w zakresie pracy u podstaw. Komendant Carlo Poalicelli zwrócił szczególnie uwagę na standardy pracy, które obowiązywały 8-10 lat temu, które określił jako wzór do naśladowania. Przedstawił analizy efektywności pracy w tamtych czasach i porównał je do lat ostatnich. Przewodniczący Marian Nowakowski przedstawił stanowisko większości członków Zarządu Krajowego w tej sprawie. To co podkreślano, to powrót do fundamentów OHP i budowania nowego, na miarę czasów, ale na starych i trwałych fundamentach. Zrobienie kroku w tył jest dobrym rozwiązaniem, podkreślał przewodniczący OZZP OHP i akcentował, ze powinno być startem do lepszego jutra

Podkreślono, że obowiązujące obecnie w OHP wytyczne i standardy muszą być w oparciu o zapisy Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy oraz dokumentach pochodnych od ustawy . Dialog koncentrował się także wokół zatrudnionej w OHP kadry. Rozmawiano na temat roli pracownika pedagogicznego, specjalistów Rynku Pracy oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poruszono temat organizacji kształcenia zarówno zawodowego, jak i ogólnego. Komendant wspomniał  czasy funkcjonowania Stowarzyszenia OHP i możliwości organizacji szkół w OHP przez to lub inne stowarzyszenia. Podkreślano również inne korzyści płynące z działania stowarzyszeń w OHP, otwierające możliwości pozyskiwania np.: środków dla uczestników OHP na różne programy w ramach Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz środków z innych źródeł. Komendant poinformował, że szkoły prowadzone przez stowarzyszenie OHP, funkcjonują nadal w woj. dolnośląskim i maja się dobrze. Jest to przykład, który jest świadectwem na możliwości działania OHP patrząc szerzej na cały proces wspierania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami OHP. Potwierdziły się słowa KG OHP Pana Grzegorza Waltera wypowiedziane w miesiącu lutym br. na spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odnoszące się do powrotu i szerszego otwarcia na młodzież, środowiska i partnerów zewnętrznych. Ten moment daje nadzieję na przywrócenie świetności OHP i właściwej roli OHP w środowisku. Zaakcentowano element pracy naszych jednostek podległych pod CEiPM, ponieważ podejmowane działania zachęcały do współpracy z OHP zarówno samorządy lokalne, dyrektorów wszystkich typów szkół oraz  lokalne instytucje.

W rozmowach nie zapomniano o najważniejszej sprawie jaką są płace w OHP oraz wszystkich innych środkach rzeczowych przeznaczonych na działalność OHP. Strony przyznały, że płace w OHP oraz środki na działalność OHP muszą być zwiększone. Komendant przedstawił drogę do pozyskiwania środków na działalność, w tym na płacę w OHP. Przewodniczący zapewnił, że Związek Zawodowy będzie wspierał KG OHP, gdzie tylko to będzie możliwe, w tym podczas planowanej rozmowy z Panią Minister Iwoną Michałek. Ponadto, jeśli powstanie Komisja Sejmowa do Spraw OHP w Sejmie RP o której wspominał Pan Komendant Carlo Paolicelli, Zarząd będzie partnerem Komendy Głównej w trakcie dialogu z Posłami - Członkami Komisji Sejmowej RP.

Rozmawiano szeroko na temat majątku OHP. Mowa była o wykorzystaniu potencjału obiektów, ich uruchomienia i rozwoju. Komendant zapewnił, że KG OHP nie chce rezygnować z tego majątku, a wręcz odwrotnie, planuje jego wykorzystanie dla dobra OHP. W ślad za tym zwiększenie zatrudnienia Kadry oraz utworzenie stanowisk pracy dla uczestników OHP i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Komendant otrzymał pełne poparcie przewodniczącego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego w tym zakresie. Przewodniczący przedstawił szeroko swoje stanowisko w tej sprawie.

Spotkanie miało charakter partnerski i przebiegało w dobrej atmosferze. Komendant Carlo Paolicelli podkreślił silną rolę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Zapewnił, że współpraca ze Związkami Zawodowymi OZZP OHP powinna się rozwijać, a udział przedstawicieli Zarządu Krajowego OZZP OHP w decyzjach podejmowanych przez KG OHP powinny być normą. Przewodniczący Marian Nowakowski zaproponował, aby podczas przygotowania strategii działania OHP oraz jego pobudzenia do konstruktywnego działania odbyły się panele dyskusyjne nad przygotowanym projektem organizacyjnym OHP oraz uaktualnianymi standardami. Mówiono przy tym o organizacji pracy zdalnej, dla której przepisy są obecnie przygotowywane przez Rząd i w najbliższym okresie będą one przekazane do dyspozycji pracodawców. Jednomyślnie strony uznały, że partnerstwo jest pożądane, albowiem zarówno OZZP OHP, jak i KG OHP mają te same cele i łączy je wspólna droga do osiągania tych samych efektów dla dobra wspólnego. Przewodniczący Marian Nowakowski zadeklarował wspieranie działań KG OHP. Strony umówiły się na stały kontakt. Podjęto wspólną decyzję o spotkaniu całego Zarządu Krajowego OZZP OHP z Komendantem Głównym w dniu 17 marca 2021roku, aby wyjaśnić dogłębnie wszystkie nurtujące sprawy ważne dla obu stron.

Zarząd OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com