ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Relacja z przebiegu spotkania Kierownictwa KG OHP ze Związkiem Zawodowym OZZP OHP w dniu 17 marca 2021r.

Po blisko godzinnej przewie, po spotkaniu z Minister Iwoną Michałek, odbyło się spotkanie robocze Zarządu Krajowego OZZP OHP, w tym wszystkimi przewodniczącymi organizacji wojewódzkich OZZP OHP z Kierownictwem Komendy Głównej OHP w osobach: Carlo Paolicelli – zastępca Komendanta Głównego OHP ds. zarządzania strategicznego, Piotr Modzelewski – zastępca Komendanta Głównego ds. edukacji i zatrudnienia młodzieży oraz Dyrektor Biura Prezydialnego KG OHP Krzysztof Sokołowski.

Spotkanie trwało blisko 3 godziny i przebiegało w atmosferze dialogu. Każdy z uczestników spotkania mógł zabrać głos i wyrazić swoje zaniepokojenie, uwagi i spostrzeżenia oraz przedstawić sprawy nurtujące środowisko, które reprezentuje.

Na wstępie głos zabrał Zastępca KG OHP Carlo Paolicelli, który krótko podsumował sprawy, które poruszyła Pani Minister Iwona Michałek nadzorująca działalność OHP. Komendant Carlo Poalicelli podkreślił chęć rozmawiania i dialogu z OZZP OHP oraz pozytywny odbiór tej współpracy przez Panią Minister. Sam również stwierdził w imieniu własnym i Komendanta Głównego, że współpraca między nami powinna opierać się na zasadach dialogu społecznego. Kontynuując swoją wypowiedź Komendant Carlo Paolicelli podkreślił, że współpraca z całym środowiskiem OHP jest obowiązkiem z którego wynika traktowanie wszystkich zatrudnionych jako jednej rodziny, której zależy na dobru wspólnym jakim jest OHP.

Przechodząc do meritum spraw Komendant Paolicelli poinformował o trwających pracach nad ostateczną koncepcją funkcjonowania OHP. Nadmienił, że OHP miało być wygaszane, w tym wszystkie ośrodki działające w ramach komercji. Środki z OHP miały być przemieszczone na inne cele. Za wstawiennictwem Pani Minister Iwony Michałek OHP będzie miało szansę na swój rozwój. Jest koncepcja włączenia OHP w publiczne służby zatrudnienia wraz z wyposażeniem w narzędzia i instrumenty prawne do realizacji zadań. Dlatego nie może być budowania murów, a musi być praca z otwartą głową i otwartym sercem, jak określił to Komendant Carlo Paolicelli. W chwili obecnej spotykamy się w pół drogi, mówił Komendant. Musimy wszyscy się zjednoczyć i ruszyć do przodu. Koncepcja opracowywana w chwili obecnej trafi pod ogląd zespołów składających się ze związkowców, pracowników doświadczonych i ekspertów. W ten sposób będzie wypracowywana ostateczna koncepcja działania.

Kolejnym elementem spotkania była otwarta dyskusja. Zgłaszano problemy i omawiano sprawy umieszczone w piśmie do Pani Minister Iwony Michałek. Wszystkie województwa, w których były lub są obecnie problemy zostały poddane gruntownej analizie. Wypowiedzi ze strony członków Zarządu wyrażały troskę o pracowników, którzy są źle traktowani przez swoich pracodawców oraz o młodzież i całą instytucje OHP. Poruszono kwestie zatrudniania osób na stanowiskach, których nie ma w strukturze OHP oraz zwrócono uwagę na korzystanie przez Komendantów z samochodów służbowych w celu dojazdów do pracy z miejsca zamieszkania. Zwrócono również uwagę na podwójne zatrudnienie i wykonywanie pracy dodatkowej lub działalności gospodarczej w godzinach zatrudnienia w OHP.

Pokazywano złe strony dotychczasowego systemu organizacyjnego i problemy z tego wynikające. Komendant Carlo Paolicelli odpowiedział na wszystkie pytania zdawane ze strony uczestników spotkania, jak również przedstawił drogi wyjścia z występujących i zgłoszonych problemów. Mówił o traktowaniu podmiotowym pracowników. Nie może być tak, kontynuował Komendant Paolicelli, że przełożony traktuje pracownika i instytucję niezgodnie z prawem lub według własnego widzimisię. Rozmowy w tym zakresie są i będą prowadzone do uzyskania oczekiwanego przez pracowników wyniku końcowego. Polecił Dyrektorowi Biura Prezydialnego KG OHP Panu Krzysztofowi Sokołowskiemu przygotowanie pisma dyscyplinującego wszystkich tych, którzy łamią zasady Kodeksu Pracy, jak i zasady współżycia społecznego i współistnienia w zakładzie pracy oraz nie przestrzegają norm uniwersalnych obowiązujących wszystkich pracowników bez względu na stanowisko czy status społeczny. Podkreślił, że dialog społeczny jest jedyną drogą do właściwego funkcjonowania i osiągania celów.

Komendant Carlo Paolicelli odniósł się również do pytania o los Centrów Kształcenia i Wychowania. Zasygnalizował planowaną reorganizację Ośrodków Szkolenia Zawodowego i Centrów Kształcenia i Wychowania w zakresie administracyjnego łączenia. Powstanie Krajowe Centrum Kształcenia i Wychowania oraz Krajowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Wszystkie dokumenty z tym związane zostaną przekazane do konsultacji Związkom Zawodowym, a następnie odbędzie się w przyszłym tygodniu spotkanie przedstawicieli KG OHP i Zarządu OZZP OHP, na którym koncepcja ta zostanie omówiona. Zakończenie procesu wdrażania zmian w tym zakresie planowane jest na koniec czerwca 2021 roku.

Zastępca Komendanta Piotr Modzelewski odpowiadał na pytania dotyczące problemów, które wystąpiły w niektórych województwach z zakresu refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników. Nie podpisywanie umów i wstrzymywanie refundacji dla pracodawców nie jest zgodne z prawem. Mówiono również o współpracy z pracodawcami oraz problemach w tym zakresie występujących np.: na odcinku WK OHP a Cech Rzemiosł Różnych w woj. łódzkim.

Pytano także o młodzież, jaka będzie mogła edukować się przy udziale OHP. Komendant Carlo Paolicelli przekazał, że projekt przewiduje nie tylko młodzież do 18 i 25 roku życia ale również osoby starsze. Jak będzie wyglądał cały system musimy jeszcze poczekać. Jest przygotowywana zmiana Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Materiały są przygotowywane i będą przekazane na drogę procesu legislacyjnego. Jako członek OPZZ nasza organizacja związkowa OZZP OHP będzie mogła w sposób bezpośredni odnieść się do przedstawianych przez Ministerstwo propozycji i przekazać nasze uwagi również na Radę Dialogu Społecznego oraz przez wiceprzewodniczącego OPZZ, który jest członkiem Komisji ds. Rynku Pracy przy Departamencie Pracy MRPiT.

Komendant Paolicelli nawiązał do historii i tradycji OHP. Wspomniał o Rozporządzeniu z 1987r., które go zaintrygowało, kiedy zagłębiał się w historię OHP oraz o nadzorze ówczesnych Ochotniczych Hufców Pracy, uznając historię OHP jako część ważną dla naszego dziedzictwa narodowego. To co było w przeszłości winno być wyeksponowane w Izbach Pamięci OHP. Powinna być powołana agencja do realizacji  tego celu, która będzie eksponowała dorobek i historię OHP.

Dyskusja zakończyła się późnym popołudniem. Każdy mógł wykorzystać czas dla siebie, omówić problemy, które miał do przekazania i które go nurtowały. Zostały zapowiedziane dalsze spotkania Zarządu OZZP OHP z KG OHP dotyczące, tym razem, spraw związanych wyłącznie z dalszym dobrym funkcjonowaniem OHP. Mamy nadzieję, że obrana droga będzie dobrym wyjściem dla młodzieży i wszystkich beneficjentów przyszłego OHP oraz zatrudnionej kadry w OHP. Jesteśmy przygotowani jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników OHP do uczestniczenia w tych przemianach i będziemy bacznie śledzić zmiany dla dobra pracowników i młodzieży zorganizowanej w OHP.

PREZYDIUM OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com