ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

 

W dniu 05.10.2021 r odbyło się spotkanie związkowców z Komendantem Głównym OHP Piotrem Modzelewskim. Omawiano sprawy płac i środków, które mają wpłynąć do OHP na podwyżki płac, na płace motywacyjne  oraz na inwestycje. Rozmawiano o problemach interpersonalnych pomiędzy przełożonymi a podwładnymi w niektórych województwach. Komendant zapoznał związkowców z planami pracy merytorycznej w Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie trwało około 3 godzin. Atmosfera spotkania była dobra a dyskusja merytoryczna i obiecująca. W spotkaniu udział wzięli: KG OHP Piotr Modzelewski, przewodniczący OZZP OHP Marian Nowakowski, Główna Księgowa KG OHP  Pani Anna Sobczak, Dyrektor Biura Rozwoju Zawodowego KG OHP Pani Katarzyna Bakalarska, Dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina. Komendant Hufca Pracy w Krośnie i przewodniczący Podkarpackiej OW OZZP OHP przy WK OHP w Rzeszowie, wiceprzewodniczący OZZP OHP Emil Stachyrak. Dyrektor CEiPM w Koszalinie, członkini Zarządu OZZP OHP i przewodnicząca zachodniopomorskiej organizacji wojewódzkiej OZZP OHP przy WK OHP w Szczecinie.

Komenda Główna Informuje: W kwestii dbałości o wynagrodzenia kadry OHP i poprawę sytuacji płacowej pracowników naszej instytucji we wrześniu decyzją Pana Piotra Modzelewskiego p.o. Komendanta Głównego OHP do wszystkich WK, CKiW i OSZ przekazane zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za realizację zadań w I półroczu 2021 roku.

Ponadto dzięki podjętym i prowadzonym obecnie przez Pana p.o. Komendanta Głównego OHP działaniom stabilizującym sytuację naszej instytucji, przekładającym się na osobiste, życzliwe zaangażowanie w ten proces Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok z 28 września br. dla Ochotniczych Hufców Pracy zapisane zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w wysokości ok. 18 mln zł. Środki te jeśli zostaną zachowane na dalszych etapach prac nad ustawą budżetową na 2022 rok, pozwolą na przeprowadzenie w przyszłym roku regulacji wynagrodzeń dla wszystkich pracowników OHP.

Oprócz powyższego Pan Komendant Modzelewski czyni starania o przyznanie OHP dodatkowych środków na podwyżki wynagrodzeń dedykowane dla kadry opiekuńczo-wychowawczej. Pozwoliłoby to na podniesienie płacy zasadniczej tej grupy pracowników o nawet kilkaset złotych.

Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji w sferze wynagrodzeń są przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok przyjętym przez Radę Ministrów dodatki motywacyjne w wysokości ok. 9 mln zł. Środki funduszu motywacyjnego, które nie zostaną wykorzystane w 2021 roku będą stanowiły wydatki niewygasające w roku budżetowym 2021 i będą mogły być wydatkowane do 30 listopada 2022 roku. Dodatki motywacyjne będą miały charakter fakultatywny i będą mogły być przyznawane w szczególności za efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. Zasady i kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych, zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021,będą opracowane przez Kierowników jednostek OHP i przekazywane do opinii zakładowych organizacji związkowych. Termin na przedstawienie opinii będzie nie dłuższy niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie będzie uważane za rezygnację z prawa jej wyrażenia. Dodatki motywacyjne przyznawane z ww. środków nie będą stanowiły podstawy do naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych i dodatkowego uposażenia rocznego.

Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok oprócz dodatkowych środków na wynagrodzenia zostały wprowadzone przez p.o. Komendanta Głównego OHP Modzelewskiego przy akceptacji Pani Minister Marleny Maląg zapisy dotyczące dodatkowych środków  dla OHP z przeznaczeniem na najpotrzebniejsze inwestycje, remonty oraz na zakup nowego i wymianę starego wyposażenia w jednostkach.

info: KG OHP i ZK OZZP OHP

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com