ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

 

Zarząd Krajowy OZZP OHP jest w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej  naszej organizacji związkowej pracowników OHP. Zachęcamy wszystkich naszych członków aby rzetelnie dokonywali w swoich organizacjach oceny działalności Zarządów Związków Zawodowych Pracowników OHP. Oczekujemy również, jako jednostka związkowa centralna, na wnioski i propozycje ze strony Komisji Uchwał i Wniosków Walnych Zgromadzeń OZZP OHP, w tym konstruktywnych wniosków i propozycji wypływających z dyskusji na poszczególnych zebraniach sprawozdawczych lub sprawozdawczo-wyborczych. Liczymy, że wybrani członkowie Zarządów Zakładowych i Wojewódzkich, którzy wyrażając zgodę na kandydowanie do władz wojewódzkich i zakładowych OZZP OHP zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spada na członków funkcyjnych w poszczególnych Zarządach wszystkich organizacji w całym kraju. Oczekujemy od wybranych zaangażowania i aktywności w swoich środowiskach, aby reprezentując załogę wobec pracodawcy, działali zgodnie z prawem, sprawiedliwie oceniali sytuacje i walczyli o prawa pracownicze, które w ostatnich latach były bardzo ignorowane przez niektórych pracodawców w OHP i wykraczały poza obowiązujące prawo i zasady współżycia społecznego w zakładzie pracy. Dla nowo wybranych są to zadania bardzo odpowiedzialne i wymagające specjalnego zaangażowania każdego z członków funkcyjnych , jak również osoby wspierające .  Jesteśmy przekonani , że nowo wybrane Zarządy wyznaczą właściwe do reprezentacji osoby, które będą objęte ochroną związkową. Wierzymy , ze wybrani przedstawiciele poszczególnych organizacji na delegatów na Zjazd Krajowy OZZP OHP będą gotowi przyjąć propozycje do nowego Zarządu Krajowego OZZP OHP i godnie reprezentować poszczególne organizacje terenowe w Zarządzie Krajowym OZZP OHP. Wniosą również nowe konstruktywne i kreatywne propozycje celem dalszego usprawniania działalności OZZP OHP.

Zarząd prosi również o aktywizację środowisk OHP, które nie są jeszcze zorganizowane w związkach zawodowych. Prosimy o przesyłanie wniosków,  postulatów, propozycji etc. które na pewno będą włączone do planów OZZP OHP. Informujemy, że jest jeszcze czas i dobra chwila oby środowiska niezorganizowane mogły dołączyć do członków związku zawodowego pracowników OHP. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej pomocy w jaki sposób utworzyć organizację i w jaki sposób może ona rozpocząć swoja działalność zgodną z prawem i aby była respektowana przez danego pracodawcę. Nie jest to skomplikowany proces a osoby przywódcze pouczymy i pomożemy im zgodnie z obowiązującym prawem ten proces pokonać. Zapraszamy do współpracy dla dobra wspólnego. Prosimy dzwonić i mailować na wskazane na stronie telefony i skrzynki mailowe. 

 W kwestiach formalnych pragnę również zapoznać tych, którzy mają wątpliwości z przepisami ustawy, która gwarantuje nam ochronę naszych praw i nie pozwala na obojętne traktowanie naszych poczynań i nas samych a mianowicie:

„Utrudnianie wykonywania działalności związkowej, przeszkadzanie w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, dyskryminowanie pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego – to działania, które zgodnie z ustawą o związkach zawodowych są zagrożone karą grzywny albo pozbawienia wolności.

Kara grzywny lub pozbawienia wolności.

        Przepisy ustawy o związkach zawodowych określają konsekwencje karne: grzywny albo pozbawienia wolności, wobec tego, kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,                                                                                                            2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,                                                                                3) ) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, Charakter kar za przestępstwa naruszania przepisów o związkach zawodowych powodują szczególną dotkliwość dla pracowników samorządowych, służby cywilnej i innych, w których karalność za przestępstwa popełnione umyślne powoduje utratę zatrudnienia i wyklucza np. zajmowanie stanowisk urzędniczych, aż do zatarcia kary.                                                                                                                                                Kary te mają charakter osobowy, nie ponosi ich zakład będący pracodawcą, ale imiennie wskazana osoba, odpowiedzialna za dopuszczenie się tego czynu. Jednak zgodnie z wyrokiem wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r., sygn. akt III PK 30/06 rolą pracownika jest wskazanie faktów uprawdopodobniających zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu, a wówczas na pracodawcę przechodzi ciężar dowodu, że kierował się obiektywnymi powodami (art. 183b § 1 Kp).                                                                                                                                                                   Ustawa o związkach zawodowych, w art. 3 wyraźnie określa, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Katalog ujemnych skutków nie jest tu katalogiem zamkniętym i należy odnosić go do odpowiedzialności, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3. Ujemne następstwa mogą odnosić się zarówno do sfery związanej z warunkami pracy i płacy, nagradzania, dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale także do sfery godności pracownika. Jako przykład naruszania godności i dóbr osobistych pracownika stanowić może wypytywanie o przynależność związkową, które wpływa na samopoczucie pracownika, ingeruje w sferę jego prywatnych decyzji albo powoduje niepokój o potencjalną dyskryminację z uwagi na przynależność do określonej organizacji lub przeciwnie – brak przynależności. W przypadku zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy działanie takie może zostać uznane za naruszenie zasad zawartych w art. 111 Kp.                                                                                                                                                                  We wszystkich płaszczyznach dyskryminacji to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że przesłanki jego działania były obiektywne a nie oparte o kwestie przynależności związkowej

Prawo do odszkodowania za dyskryminację

Na gruncie przepisów prawa pracy, osoba dyskryminowana ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Górna granica odszkodowania nie jest ustalona (art. art. 183d Kp). Natomiast na gruncie przepisów ustawy o związkach zawodowych dyskryminacja jest podstawą do skierowania do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pracodawca, lub inna osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy narusza prawa pracownika w sposób złośliwy i uporczywy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 118 Kodeksu karnego)

 Marian Nowakowski - przewodniczący

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com