ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Dwudniowe posiedzenie Zarządu Krajowego OZZP OHP w Warszawie w dniach 8-9 luty 2023r.

Pierwszego dnia Zarząd OZZP OHP obradował w Sali Hotelu Związku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast drugiego dnia obrady odbyły się w Komendzie Głównej OHP.

W pierwszym dniu posiedzenia Zarząd zajął się oceną sytuacji w OHP pod względem płacowym oraz sytuacją w poszczególnych pionach OHP, t.j: sprawami z zakresu działania pionu aktywizacji zawodowej młodzieży oraz problemami  kształcenia ogólnego i zawodowego w OHP. Pracowały dwa zespoły problemowe i wypracowały postulaty oraz ujawniły problemy do załatwienia, które  następnie zostały  skierowano do KG OHP. Doprecyzowanie spraw zostanie przekazane w formie pisemnej Komendantowi Głównemu OHP w późniejszym terminie.

Na spotkanie zostali zaproszeni przewodniczący Konfederacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) Pan Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodniczący Pan Sebastian Koćwin. Przewodniczący Piotr Ostrowski mówił o działaniach OPZZ w zakresie polityki płacowej oraz nacisków OPZZ na stronę rządową w sprawach wynagrodzeń w jednostkach sfery budżetowej. Informował o aktywnej pracy przedstawicieli OPZZ, reprezentujących związek w Radzie Dialogu Społecznego, która jest miejscem spotkań i debat o wszystkich sprawach ważnych dla naszego kraju i obywateli, to jest: pierwsza strona - rządowa, druga strona - pracodawcy oraz trzecia strona to Centrale Związków Zawodowych, jako strona społeczna (OPZZ, Solidarność, Forum ZZ). Przewodniczący przekazał, że jako członkowie Rady Dialogu Społecznego mają wpływ podczas obrad RDS i konsultacji społecznych na podejmowane decyzje przedstawicieli strony rządowej (m.in. Premiera, Ministra Rodziny i PS, jak również Prezydenta). Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, współpracujący na bieżąco z przewodniczącym OZZP OHP Marianem Nowakowskim, jest obecnie przewodniczącym Komisji ds. Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy MRiPS z ramienia OPZZ, co ma znaczący wpływ na toczące się debaty w sprawach ustaleń dot. rynku pracy i miejsca OHP w tym zakresie. Wiceprzewodniczący zapoznał członków Zarządu o działalności tego gremium. Zaznaczył, że prace te ściśle wiążą się z zadaniami OHP na rzecz Rynku Pracy. Zadeklarował dalszą współpracę z naszą organizacją. Mówił również o Ustawie Aktywizacji Zawodowej, która jest w procesie legislacyjnym. Panowie przewodniczący OPZZ odpowiadali na pytania związkowców z OHP.

fotorelacja Piotr Pranik

 

Fotorelacja Piotr Pranik

 

W drugim dniu posiedzenia Zarząd OZZP OHP spotkał się w KG OHP z Dyrektor Departamentu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Panią Ewą Flaszyńską oraz z Zastępcą KG OHP Panem Piotrem Modzelewskim i Dyrektor Biura Komendanta Głównego OHP Panią Aleksandrą Miętlicką. Strona związkowa przedstawiła KG OHP swoje pytania i problemy. Spotkanie trwało ponad 3 godziny

Posiedzenie podzielone było na 4 bloki tematyczne 1. Sprawa płac w OHP, 2. Sprawa nowej ustawy dotyczącej aktywności zawodowej,  3. Sprawy Rynku Pracy  4. Zagadnienia i problemy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego w OHP.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Marian Nowakowski, który zaproponował porządek spotkania. Przywitał gości i nawiązał do płac, które w tym roku uległy spłaszczeniu po wzroście płacy minimalnej. W pierwszej części głos zabrała Dyrektor Departamentu Pracy MRiPS Pani Ewa Flaszyńska, która omówiła sprawy płacowe. Zaznaczyła, że zaledwie kilka dni temu Prezydent podpisał Ustawę Budżetową na 2023r. W związku z powyższym pełne dane co do wielkości środków, nie są jeszcze w pełni znane. Związki Zawodowe otrzymają odpowiedz kompletną na ten temat, po złożeniu zapytania w tej sprawie. Głównie jednak Pani Dyrektor relacjonowała proces legislacji nowej ustawy dotyczącej m.in. OHP oraz roli OHP na współczesnym rynku pracy w Polsce. Poinformowała, że w procesie konsultacji do ustawy wniesiono ogromną liczbę uwag, propozycji i zapisów nowelizujących. W związku z powyższym ustawa jest porządkowana. Należy ująć do ustawy propozycje, które wpłynęły w procesie konsultacji społecznych, międzyresortowych i innych podmiotów zainteresowanych tą ustawą. Ministerstwo dokonuje wszelkich starań aby ustawa jeszcze w tym roku została uchwalona. Również zapewniła, że jeśli ten dokument będzie już uporządkowany w zapisach, to chętnie spotka się z przedstawicielami związku zawodowego pracowników OHP, aby podyskutować o szczegółach w części dotyczącej naszej instytucji.

W dalszej części kolejno zabierali głos od strony związkowej: Tomasz Górny na temat spraw dotyczących ustawy, Aleksandra Mięczakowska przedstawiła sprawy Rynku Pracy i etatyzacji stanowisk w Rynku Pracy OHP. Bożena Kucybała   i Emil Stachyrak omówili problemy jednostek opiekuńczo-wychowawczych (OSiW, CKiW, HP), w tym sprawy hufców dochodzących, sprawy instruktorów praktycznej nauki zawodu, standardów OHP etc.

Na wszystkie tematy w tej części spotkania odpowiadał Zastępca KG OHP Pan Piotr Modzelewski. Nie sposób było do końca wyjaśnić wszystkie sprawy nurtujące ze względów czasowych. Umówiono się, że KG OHP odpowie kompleksowo na wszystkie sprawy opisane w piśmie ZK OZZP OHP do KG OHP, również na tematy z zakresu spraw trudnych do załatwienia.

Przedstawiciele kierownictwa KG OHP odpowiadali na indywidualne pytania członków zarządu. Wywiązywała się również dyskusja nad trudnymi sprawami zgłaszanymi od strony zebranych. Natomiast z Panią Dyrektor Biura KG OHP Aleksandrą Miętlicką umówiono się na bezpośrednie kontakty telefoniczne i e-mailowe dotyczące środków ZFSS, innych spraw pilnych, które wymagają bezzwłocznej reakcji KG OHP.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i zrozumienia spraw wszystkich, w tym trudnych. Członkowie mogli rozmawiać z przedstawicielami kierownictwa indywidualnie.

ZK OZZP OHP zainicjował temat obchodów jubileuszu 65-lecia OHP. Jednak z powodu braku czasu temat zostanie zaproponowany na piśmie i przesłany do KG OHP z propozycjami OZZP OHP OHP.

fotorelacja Piotr Pranik

info ozzp - ohp

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2023 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com