ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

Spotkanie Rady OPZZ z Mateuszem Morawickim w Miętnym- 2016r.

Spotkanie  z Głównym Inspektorem PIP

Cytat z wypowiedzi Głównego Inspektora Pracy "Związki Zawodowe oraz PIP są skazane na siebie. Współpraca Związków Zawodowych i PIP winna być permanentna". 

                   W dniu 30.08.2017r w KG OHP w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego OZZP OHP z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem. Na spotkaniu obecni byli również Zastępcy KG OHP Pan Wojciech Szewczyk oraz Pani Renata Wicha. Głównym tematem spotkania było omówienie współpracy Zarządów Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników OHP i Zakładowej CK i W OZZP OHP z pracodawcami w OHP czyli WK OHP i Dyr. CK i W.

                       Przewodniczący poszczególnych organizacji związkowych wypowiadali się na temat dialogu społecznego z pracodawcami w WK i CKiW OHP. Artykułowano zarówno dobre strony współpracy, jak i te wymagające interwencji Komendanta Głównego OHP.

            Poświecono wiele uwagi sprawom dotyczącą płac w OHP oraz problematyki związanej ze sprawami kadrowymi w OHP. Rozmawiano o działalności Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej. W tym temacie poruszono problem zadłużeń pożyczkobiorców przez długotrwałe niespłacanie zobowiązań wobec ZFŚS. Wspomniano o możliwości zwiększenia wysokości pożyczek przez najniżej zarabiających pracowników w OHP poprzez wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Także zasygnalizowano zaostrzenie wymagań dla ubiegających się o bezzwrotne zapomogi z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele zdrowotne.

          Akcentowano zagadnienia dotyczące nie tylko pracowników zatrudnionych w OHP ale również mówiono o problemach merytorycznych dotyczących całokształtu dzielności Ochotniczych Hufców Pracy.

           Spotkanie trwało 2 godziny i przebiegało w dobrej atmosferze. Komendant Główny zapowiedział odbywanie podobnych spotkań w przyszłości. Kolejne spotkanie zostało zapowiedziane na styczeń 2018r. Ponadto Zarząd zajmował się sprawą przygotowań do zebrania sprawozdawczo - wyborczego OZZP OHP. Ustalono, że III Zjazd OZZP OHP odbędzie się w Jędrzejowie woj. świętokrzyskie w dniach 17/18 listopada 2017r. W Zjeździe udział weźmie 36 delegatów z całego kraju. Zjazd dokona podsumowania swojej dzielności za okres minionej kadencji i wybierze nowe władze związku na szczeblu centralnym. KG OHP wyraził chęć uczestniczenia w Zjeździe i spotkaniu się z delegatami.

                                                                                                                                                 Inf. ZARZĄD OZZP OHP

 

 W sprawie Konkursu z okazji 55 – lecia OHP

Zarząd Krajowy OZZP OHP informuje członków i sympatyków naszego związku, iż wpłynęło ogółem 18 prac konkursowych napisanych przez 14 autorów. Prace zawierają treści, które nawiązują do historii OHP i opisane są w nich przeżycia pracowników związane z długoletnią pracą u podstaw w OHP. Również artykuły nawiązujące do spotkań z Papieżem Janem Pawłem II na Audiencjach Generalnych, jak również osobistych. Autorzy relacjonują pobyt i przebieg wybranych uczestników OHP wraz z dokonującą się w nich przemianą podczas pobytu w OHP. Również napisano artykuły nawiązujące do różnych ciekawych imprez, w tym wycieczek i ekstremalnych, a nawet mrożących krew w żyłach wydarzeń. Artykuły zawierają także wiele wspomnień o charakterze sentymentalnym, Ogólnie, wszystkie prace wzruszają, dają obraz rzeczywistości i opisują trudną pracę u podstaw i jej specyfikę.

Etapem kolejnym Konkursu będzie ocena prac konkursowych przez siedem Podkomisji Wojewódzkich, których oceny i punkty przyznane zgodnie z regulaminem, zostaną przesłane do Centralnej Komisji Konkursowej. Suma punktów przyznanych przez Podkomisje oraz ocena Komisji Centralnej wyłoni prace wyróżniające, które zostaną opublikowane na głównej stronie internetowej naszego związku. Pozostałe prace konkursowe również. Publikacja tych prac będzie na stronach internetowych związku ale w zakładkach wojewódzkich. Prace zostaną ocenione w okresie możliwie najszybszym. Planujemy ogłoszenie komunikatu w tej sprawie pod koniec miesiąca września 2013 r.

Oficjalne uroczyste zakończenie i podsumowanie Konkursu planowane jest po wakacjach o czym poinformujemy odrębnym komunikatem na niniejszej stronie internetowej.

Z poważaniem ZK OZZP OHP.

Spotkanie Prezydium OZZP OHP w KG OHP w Warszawie   z udziałem Zastępcy KG OHP Wojciecha Szewczyka

W  Dniu 26.09.2013 r. odbyło się spotkanie Prezydium OZZP OHP z udziałem Zastępcy KG OHP Wojciecha Szewczyka. Omówiono sprawy stosunków międzyludzkich panujących w OHP, współpracy Związków Zawodowych   z  Wojewódzkimi Komendantami OHP Dyrektorami CK I W OHP. Zebrani pytali Komendanta Szewczyka o przyszłoroczny budżet OHP i płace . Zebrani członkowie zaproponowali w najbliższym czasie spotkanie Prezydium   z Ministrem Pracy  i Polityki Społecznej. Ponadto Prezydium zapoznało się z wynikami Konkursu z okazji 55- lecia OHP. Dokumentację przekazano również KG OHP Marianowi Najdychorowi.

Ważnym elementem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu OZZP OHP, który odbędzie się w ostatnim kwartale bieżącego roku.

 

na fot. Członkowie Prezydium oraz Zastępca KG OHP Wojciech Szewczyk

 

                                                                        

                                                                              

SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH

HUFCÓW PRACY MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY

L.dz. 8/SNZZ/2013 Kozienice, 27.06,2013 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Pracowników Ochotniczych Hufców

Pracy przy KG OHP w Warszawie

                                     Zarząd Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników OHP Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy uchwałą z dnia 27.06.2013 r zgodnie ze statutem SNZZ 37 pkt. 2 i 3- zdecydował o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP przy KG OHP w Warszawie z dniem 01. 07.2013 r.

                                    Potrącanie składek na rzecz w/w związku w kwocie 3.00 zł  od członka miesięcznie nastąpi z dniem 01.09.2013 r. Organizacja liczy 46 członków.

SAMORZĄDNY NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH

HUFCÓW PRACY MAZOWIECKIEJ

WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY

Zarząd

następują podpisy członków Zarządu

1. ..(-).............

2. ...(-)............

3. ....(-)..............

4. ....(-).............

5. ....(-)..............

Potwierdzam

za zgodność z oryginałem: Marian Nowakowski p.o. przewodniczącego ZK OZZP OHP

TEMATYCZNY PLAN POSIEDZEŃ ZARZĄDU KRAJOWEGO I PREZYDIUM OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OHP  W 2016 ROKU

Marzec 2016R

Posiedzenie Prezydium OZZP OHP

1. Informacja przewodniczącego Mariana Nowakowskiego na temat bieżących spraw organizacyjnych, w tym wyrejestrowanie Federacji ZZ Pracowników OHP z Urzędu Statystycznego w Warszawie, przedstawienie skarg pracowniczych, które nie znalazły rozwiązania u pracodawców na poziomie WK OHP i CK i W.

2. Omówienie sposobów i metod realizacji Uchwały II Zjazdu OZZP OHP odbytego dniach 14/15.11.2013 r. w Roskoszy, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia w życie elementów zapisanych w projekcie porozumienia pomiędzy pracodawcami OHP, a Związkami Zawodowymi.

3. Podział obowiązków na poszczególnych członków Prezydium i wyznaczenie zadań oraz odpowiedzialności za współpracę Zarządu Krajowego OZZP OHP z poszczególnymi środowiskami pracowniczymi OHP:

• Środowisko pracowników pedagogicznych, w tym współpraca z Komendantami ŚHP, HP i Kierownikami OS i W,

• Środowisko rynku pracy, w tym współpraca z Dyrektorami CE i PM

• Środowisko Centrów Kształcenia i Wychowania, w tym współpraca z Dyrektorami CKIW, ECKIW

4. Wyznaczenie ilości członków Prezydium objętych ochroną wynikającą z Ustawy o Związkach Zawodowych oraz listę imienną na podstawie ilości członków zrzeszonych w OZZP OHP

5.Spotkanie Rady Branży III OPZZ „Oświata i Nauka", które odbędzie się w lutym 2015r.Omówienie tematyczne spraw do poruszenia na Zjeździe Rady Branży OPZZ, dotyczące spraw problematycznych w OHP. Wypracowanie i sformułowanie propozycji oczekiwań od  funkcyjnych Rady Branży III, OPZZ „Oświata Nauka

7. Spotkanie z Komendantem Głównym OHP – pytania do KG OHP dotyczące min. zmian organizacyjnych w OHP i udziału Związków Zawodowych w wypracowywaniu koncepcji zmian - konsultacje, przedstawienie spraw nurtujących środowiska pracownicze w OHP, w tym konstruktywna propozycja wdrożenia w życie projektu porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi a pracodawcami OHP (przekazanie stosownego pisma KG OHP określającego stanowisko Związków Zawodowych w przedmiotowej sprawie).

 

8. Spotkanie z Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej KG OHP  Wysłuchanie informacji o działaniach Komisji w 2016r. Wybór i przedstawienie nowych przedstawicieli do w/w Komisji z ramienia OZZP OHP.

9. Sprawy organizacyjne, w tym:

• Ujednolicenie nazw organizacji wojewódzkich, międzyzakładowych i zakładowych;

1. - Mazowiecka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Warszawie

2. - Śląska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Katowicach

3. - Opolska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Opolu

4. - Wielkopolska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Poznaniu

5. - Łódzka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Łodzi

6. - Świętokrzyska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Kielcach

7. - Podkarpacka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Rzeszowie

8. – Zachodniopomorska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Szczecinie

oraz

1. - Rejonowa Organizacja OZZP OHP w Ostrowie Wielkopolskim

2. - Zakładowa Organizacja CK i W OZZP OHP w Pleszewie

• Zatwierdzenie wzorów stempli nagłówkowych

• Informacja Skarbnika o stanie konta i wydatkach z ostatniego okresu ( II i III kwartał 2014 r.), w tym opłacalność składek przez organizacje wojewódzkie i CK i W. Informacja o stanie opłacalności składek do OPZZ, zobowiązanie Google – Ksiąski Internetowe, KRS. Wydatki związane z organizacją Zjazdu OZZP OHP. Pieczątki.

• Zatwierdzenie propozycji zapisów do KRS wynikających ze zmian składu Zarządu oraz zapisów statutu OZZP OHP. Wyznaczenie osób do reprezentowania Zarządu Krajowego Związku

Wolne wnioski i sprawy zgłoszone do Zarządu Krajowego OZZP OHP.

===============================================================

Czerwiec2016 R.

Spotkanie Prezydium OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich i zakładowych..

 

2. Informacja przewodniczących organizacji wojewódzkich o przebiegu prac organizacji wojewódzkich, sukcesy i problemy, załatwiane sprawy.

3. Spotkanie z KG  OHP w sprawie zmiany nazwy OHP oraz zmian organizacyjnych w OHP

• Sprawy bieżące w OHP oraz echa dotyczące zmian organizacyjnych w OHP, ocena poczynionych działań i przewidywane efekty zmian.

• Przekazanie spraw problematycznych, w tym ocena współpracy pomiędzy organizacjami wojewódzkimi Związków Zawodowych OHP i pracodawcami w OHP.

• Pytania do KG OHP i odpowiedzi KG OHP, dyskusja i wnioski i kontrowersje

4. Sprawy organizacyjne,

• Zadnia na najbliższy okres,

• Inne bieżące sprawy wynikłe w okresie pomiędzy spotkaniami Prezydium.

• Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły do ZK OZZP OHP

• Opłacalność składek - raport Skarbnika o stanie finansów organizacji

• Przyjęcia do organizacji – raport Sekretarza OZZP OHP

• Wolne wnioski

5. Przyjęcie uchwał i wniosków dotyczące poruszanych spraw. Podział obowiązków do realizacji Uchwał i zadań na najbliższy okres.

=====================================================================

Wrzesien 2016

Posiedzenie kierownictwa Zarządu Krajowego OZZP OHP z udziałem przewodniczacych org. woj.

Sprawy organizacyjne:

• Sprawy załatwione

• Sprawy niezałatwione. Przyczyny niezałatwienia i rozpatrzenie możliwości dalszej realizacji zaplanowanych spraw.

2. Rozmowa z KG OHP o przyszłości OHP sprawa podwyżek płac w 2017r

• Informacja o aktualnych zagadnieniach, którymi zajmuje się Związek.

• Przedstawienie zamierzeń do realizacji przez Związek w okresie najbliższych trzech miesięcy i plan do końca roku. Przedstawienie oczekiwań od KG OHP

• Wysłuchanie KG OHP i jego stosunku do przedstawionych spraw.

• Wnioski końcowe.

3. Ustalenia merytoryczne i organizacyjne po spotkaniu z KG OHP

====================================================================2014

Posiedzenie Prezydium OZZP OHP z udziałem przewodniczącego Rady Branży III OPZZ „Oświata i Nauka "

1. Sprawozdanie z przebiegu i realizacji zaplanowanych spraw merytorycznych i organizacyjnych w okresie od kwietnia (kwiecień 2016– spotkanie poszerzone o przewodniczących Organizacji Wojewódzkich I Zakładowych OZZP OHP oraz spotkania członków funkcyjnych Prezydium OZZP OHP w miesiącu czerwcu 2016) do września 2016r.

• Ocena współpracy z Radą Branży III OPZZ „Nauka, Oświata" w zakresie podwyżek płac dla OHP

• Informacja z przebiegu spotkania i rozmów z KG OHP,

2. Ocena współpracy Zarządów Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej Organizacji, OZZP OHP z pracodawcami w OHP. Stan realizacji wdrażania zapisów porozumienia oraz przestrzegania Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy przez WK OHP i CK i W. Omówienie wspólpracy z PIP.

3. Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły z organizacji związkowych i członków Związku z całego kraju

4. Spotkanie Prezydium OZZP OHP z KG OHP

• Odpowiedzi KG OHP na zaplanowane pytania dotyczące spraw bieżących i wcześniej omawianych na spotkaniach z KG OHP budzących uwagi i kontrowersje.

• Obustronna wymiana uwag i stanowisk w sprawie omawianych spraw.

5. Podsumowanie merytoryczne po spotkaniu z KG OHP.

• Uwagi, wnioski i propozycje do działania.

• Podjęcie decyzji o dalszych zamierzeniach,

• Uchwały i zlecenia do realizacji przez członków Prezydium.

6. Wolne wnioski i propozycje

=====================================================================

GRUDZIEŃ 2016

Spotkanie Prezydium OZZP poszerzone o Przewodniczących Organizacji Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej z udziałem przedstawiciela OPZZ

1. Roczne sprawozdanie z działalności i efektów działalności Prezydium i Zarządu Krajowego OZZP OHP

• Podejmowane działania w zakresie realizacji zadań statutowych OZZP OHP, w tym stosownie zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych,

• Sprawy załatwione z powodzeniem – ilość spraw, w tym sprawy sądowe,

• Czego dotyczyły?

• Sprawy niezałatwione i ilość spraw.

• Powody i przeszkody niezałatwionych spraw, w tym sprawy sądowe,

• Czego dotyczyły?

• W sprawozdaniach odniesienie się do akceptacji lub odstępstw od zapisów proponowanego porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi, a Pracodawcami OHP i w jakim zakresie. Kontynuacja działania w celu wdrażania zapisów porozumienia.

UWAGA:

Sprawozdania składać będą Przewodniczący OZZP OHP oraz Przewodniczący Organizacji Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej,

======================================================================

2. Przygotowanie końcowej oceny współpracy w okresie 2016 pomiędzy Zarządem Krajowym OZZP OHP a KG OHP oraz Przewodniczących Organizacji Związkowych działających w strukturach, OZZP OHP z pracodawcami w OHP (WK OHP, CK i W),

3. Opracowanie stanowiska końcowego Zarządu OZZP OHP na temat przedstawionych w sprawozdaniach spraw merytorycznych i organizacyjnych.

4. Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły z organizacji wojewódzkich i osób indywidualnych

5. Spotkanie z KG OHP i przedstawicielem OPZZ. Sprawa rocznych nagród KG OHP.

• Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat spraw i problemów, które omawiane były w sprawozdaniach przewodniczących

• Odniesienie się KG OHP do stanowiska Zarządu

• Dyskusja i polemiki,

• Zapytania i odpowiedzi

• Wystąpienie przedstawiciela OPZZ

• Życzenia świąteczne oraz opłatek

6. Sprawozdanie Skarbnika ze stanu konta oraz opłacalności składek przez poszczególne organizacje OZZP OHP

7. Ocena witryny OZZP OHP, jakim jest strona internetowa OZZP OHP. Wnioski i ewentualne nowe ustalenia WWW.ozzp.ohp,pl na 2017rok. Wyznaczenie redaktora i Rzecznika Prasowego ZK OZZP OHP

PLAN POSIEDZEŃ RADY BRANŻY III OPZZ „OŚWIATA I NAUKA'

Tematyczny 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Ponadto mogą być zwoływane spotkania nadzwyczajne Prezydium lub Zarządu OZZP OHP w przypadku pilnej potrzeby i w konkretnej sprawie.

• Miejsce spotkań Prezydium i Zarządu: KG OHP, ul. Tamka 1, Warszawa lub inne wyjazdowe

• Prezydium, w razie potrzeby, może postanowić, iż spotkanie ZK OZZP OHP będzie miało charakter wyjazdowy poza Warszawę.

• Tematy i terminy spotkań mogą ulec zmianie w przypadku niezbędnej konieczności, podyktowane przyczynami obiektywnymi.

• Informacje o ważnych sprawach dla pracowników OHP będą zamieszczane na stronie internetowej OZZP OHP w terminach do 5 dni po odbyciu posiedzenia.

Za Zarząd OZZP OHP

KWIECIEŃ 2015 R. Posiedzenie Zarządu dnia 18.03.2015 r.

 

Spotkanie Zarządu OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich, regionalnej w Kaliszu i zakładowych OZZP OHP oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Godz. 10.15 – 10.30 - Przedstawienie przez przewodniczącego ZK OZZP OHP informacji o załatwionych bieżących sprawach, w tym ze spotkania z KG OHP Marianem Najdychorem oraz z Rady Krajowej OPZZ.

Referuje: Marian Nowakowski

Godz. 10.30 – 11.10 - Informacja przewodniczących organizacji wojewódzkich o przebiegu prac w organizacjach wojewódzkich, sukcesy, problemy, załatwiane sprawy, efekty działań.

Referują: Samulczyk, Kucybała, Jakubowska, Lubaś, Wojtowicz,, Wrochna, Chuderski, Górny,  Łogin, Duma, Tadajewski.

Godz. 11.10-11.30 • Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły do ZK OZZP OHP  w ostatnim okresie oraz analiza poprzednich złożonych do KG

Godz. 11.30– 12.00 - Spotkanie z Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej ZFŚS Joanna Gomońską

Godz. 12.00 – 15. 00 - Spotkanie z KG OHP Marianem Najdychorem

oraz Z-cą Wojciechem Szewczykiem

1. Poruszenie spraw płacowych w OHP, w tym działania KG OHP w sprawie podwyżek płac pracowników w 2015 r. oraz szanse urzeczywistnienia planów tych podwyżek. Również wykorzystanie danych z ankiety anonimowej pracowników OHP, jako motywacji do działania i dowodu z frustracji pracowników na tle płacowym. Omówienie wszystkich spraw wynikających z ankiety.

2. Sprawy bieżące w OHP, oraz echa dotyczące proponowanych zmian organizacyjnych w OHP, ocena poczynionych działań i efekty zmian.

3. Przekazanie spraw problemowych, w tym ocena współpracy pomiędzy organizacjami wojewódzkimi Związków Zawodowych OHP i pracodawcami w OHP. C.d dot. porozumień z KG OHP Zaradu Krajowego OZZP OHP

4. Sprawa podpisania porozumienia ZK OZZP OHP z KG OHP, w tym administrowanie organizacją związkową OZZP OHP- środki na biuro etc.

5. Pytania do KG OHP i odpowiedzi KG OHP, dyskusja i wnioski i kontrowersje.

6. Inne sprawy, w tym również odpowiedzi na zgłoszone sprawy do KG sprawa stosunków międzyludzkich w województwach

Godz. 14. 00 – 15.30 Sprawy organizacyjne, w tym:

• bieżące sprawy wynikłe w okresie pomiędzy spotkaniami Prezydium.

• Opłacalność składek - raport Skarbnika o stanie finansów organizacji

• Przyjęcia do organizacji – raport Sekretarza OZZP OHP

• Wolne wnioski, inne sprawy

5. Przyjęcie uchwał i wniosków dotyczące poruszanych spraw. Podział obowiązków do realizacji Uchwał i zadań na najbliższy okres.

Zakończenie około godz. 16.00

                                                                                         M.N. 

 


SPOTKANIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP W DOBIESZKOWIE

W dniach od 19-21.10.2016 r. w Dobieszkowie obradował Zarząd Krajowy OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących Wojewódzkich Organizacji OZZP OHP. Zarząd ocenił obecną sytuację pracowników OHP i przygotował materiały dotyczące projektów Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Premiowania i Nagradzania oraz przygotował stanowisko Związków Zawodowych OHP dotyczące spraw nurtujących środowisko pracowników OHP.

Zarząd spotkał się z Wiceprzewodniczącym Konfederacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzejem Radzikowskim , który zadeklarował pomoc OPZZ w pokonywaniu problemów płacowych i organizacyjnych w OHP  poprzez Ministerstwo RP i PS, zostanie również poruszona sprawa dotycząca planowanej zmiany nazwy OHP i w jakim zakresie dotykać ona będą pracowników OHP. Pan Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przybliżył Zarządowi i Przewodniczącym Wojewódzkim OZZP OHP działalność Rady Dialogu Społecznego oraz  przedstawił pozytywny stosunek Ministra RP i PS Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczący  szeroko pojętego dialogu społecznego, jak również spraw społecznych poruszanych na RDS.

Ponadto Zarząd Krajowy OZZP OHP spotkał się ze Starszym Inspektorem PIP w Łodzi Panią Grażyną Ślawską, na którym omówiono sprawy dotyczące możliwości współpracy Oddziałów Wojewódzkich OZZP OHP z Państwą Inspekcją Pracy w poszczególnych województwach. Jak również zebrani zapoznali się z zakresem działania Społecznego Inspektora Pracy w zakładzie pracy. Omawiane zostały przepisy dotyczące kompetencji PIP , w tym jaką rolę i kompetencje mają w tym temacie związki zawodowe.  Spotkanie z Inspektorem PIP miało charakter szkoleniowy.  Cytując słowa Głównego Inspektora Pracy Ministra Romana Giedrojcia nie sposób się z nimi nie zgodzić " Związki Zawodowe i PIP są na siebie skazani"

W dniu 21.10.2016 r. Zarząd zakończył obrady w godzinach południowych. W ostatnim dniu Zarząd Krajowy OZZP OHP opracował  i przyjął w formir uchwały Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wspierający Apel Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSSZ „SOLIDARNOŚĆ" do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzenie zakresu zapisów Karty Nauczyciela obejmujących pracowników OHP.

Wszystkie dokumenty wypracowane i przyjęte w formie uchwały na spotkaniu ZK OZZP OHP, zostaną przekazane przez przewodniczącego Zarzadu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego i  przewodniczącego Podkarpackiej Wojewódzkiej Organizacji OZZP OHP Emila Stachyraka Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.

Rzecznik Zarządu OZZP OHP.

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com