ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

KOMUNIKAT ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP:

 w województwie  dolnośląskim aktualnie występuje brak przewodniczącego z powodu złożenia rezygnacji z funkcji dotychczasowego przewodniczącego Andrzeja Kowalika. Zgodnie ze statutem organizacji obowiązki przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący  Paweł Mycio  z Wałbrzycha ,  do momentu powołania nowego przewodniczącego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zawiadamiam, że kol. Andrzej Kowalik złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP. Organizacja pod przewodnictwem kolegi Kowalika nie działała na zadawalającym poziomie. Również aktywność kolegi na szczeblu krajowym była niezauważalna. Myślę , że obowiązki przerosły naszego kolegę i należałoby w tej sytuacji powołać na jego miejsce nowego przewodniczącego. Zwracam się do kolegi  wiceprzewodniczącego o przejecie obowiązków kierowania organizacją. Jeśli by były inne propozycje, to proszę o ich przekazanie. Musimy doprowadzić do spotkania Zarządu z udziałem minimum jednego przedstawiciela z każdej jednostki i reaktywować działalność Waszej organizacji. Jeśli będzie potrzeba, to doprowadzimy do spotkania również z Panią Komendant i omówimy formy i sposoby współpracy ale potrzebny jest partner, który będzie Was reprezentował wobec pracodawcy i potrafi to robić przy naszej pomocy. Proszę o odzew z Waszej strony drogą elektroniczną lub telefoniczną w proponowanej sprawie. Na ten moment będę kontaktował się z Pawłem Mycio. Paweł jest zorientowany w sprawach, ponieważ jemu już od dłuższego czasu wysyłam wiadomości, które przekazuje członkom Zarządu.  Sprawa jest o tyle ważna na ten moment, ponieważ ustalam termin spotkania w Warszawie w KG OHP Markiem Surmaczem pod koniec sierpnia. Chciałbym aby można było już teraz przyjąć Waszego przedstawiciela w Warszawie na spotkaniu Zarządu. Tam omówilibyśmy szczegóły dalszego działania w Waszym województwie i wpływu na to co się u Was dzieje z udziałem Związków Zawodowych. Czekam na odpisy i telefony. Chciałbym poznać Wasze stanowiska. 

MARIAN NOWAKOWSKI PRZEWODNICZąCY OZZP OHP tel. 692896454 ................................................................................................................................................................................................                                                                     Protokół z zebrania założycielskiego

Dolnośląskiej Wojewódzkiej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy przeprowadzonego w dniu 11.02.2016 r. W Mysłakowicach

W dniu 11.02.2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Organizacja liczy 23 osoby. Przybyłych na zebranie przywitał Andrzej Kowalik, który oddał głos Przewodniczącemu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy – Panu Marianowi Nowakowskiemu. Pan Przewodniczący Nowakowski w kilku zdaniach przybliżył obecnym cele i zakres działania związku zawodowego pracowników OHP. Po tym wystąpieniu przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego zgłoszono kandydatury Pawła Mycia i Pawła Płochcia. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów :

1. Paweł Mycio – 152. Paweł Płocheć – 53. Na przewodniczącego zebrania wybrano Pawła Mycio, który rozpoczął realizację porządku zebrania 4. Na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano Andrzeja Kowalika

Porządek zebrania :

1. Wybór Komisji Mandatowej2. Omówienie sposobu przeprowadzenia wyborów do Zarzadu i Komisji Rewizyjnej3. Zgłaszanie kandydatur do Zarzadu i wybór członków Zarządu4. Zgłaszanie kandydatur i wybór Komisji Rewizyjnej. 5. Głosowanie6. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,  7. Ukonstytuowanie Zarzadu i KR8.     Ogłoszenie wyniku pierwszego posiedzenia Zarzadu Dolnośląskiej Wojewódzkiej Organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.  6. Sprawy różne.

Ad. 1. Do Komisji Mandatowej zgłoszono ,  2 kandydatów .  1. Barbarę Trzepizur   2. Renatę Bech.

Komisja mandatowa po sprawdzeniu listy stwierdziła, że w zebraniu bierze udział 20 osób i zebranie jest prawomocne i może podejmować uchwały.

Ad. 2. Wybór członków Zarządu. Zebrani zaproponowali aby z każdej jednostki organizacyjnej biorącej udział w zebraniu do Zarządu zgłaszać kandydatów oraz, że Zarząd będzie liczyć 7 osób z możliwością powiększenia stanu Zarządu w momencie zwiększenia liczebności organizacji wojewódzkiej Związku Zawodowego Prac. OHP.

AD 3/ Do Zarządu zgłoszono następujące osoby : 1. Paweł Płocheć  2. Paweł Mycio – nie wyraził zgody na kandydowanie  3. Anna Chomiuk4. Paulina Okoń 5. Jerzy Młotek 6. Andrzej Kowalik 7. Roksana Wysocka 8. Anna Amborska. Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

AD 4 i 5/ Zaproponowano głosowanie jawne na listę On Black. Wniosek przyjęto jednogłośnie. W związku z powyższym kandydaci do Zarządu otrzymali po 20 ważnych głosów co ogłosiła Komisja Skrutacyjna.

Ad 7/ Następnie Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu. W wyniku posiedzenia Zarzadu wybrano :Przewodniczącego, którym został – Andrzej Kowalik, Z-ca Przewodniczącego – Paweł Płocheć  Sekretarzem – Anna Amborska  Skarbnikiem – Paulina Okoń . Członkami Zarzadu: Roksana Wysocka, Jerzy Młotek, Anna Chomik

Ad. 6 a/. Wybory Komisji Rewizyjnej.Przegłosowano, że Komisja Rewizyjna będzie liczyła tymczasowo 2 członków. Zgłoszono następujące kandydatury : 1. Grzegorz Wysocki  2. Krzysztof Jakubowski. Oboje uzyskali po 20 głosów. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Grzegorz Wysocki.

AD 8/ Zarząd na pierwszy posiedzeniu podjął uchwałę i wytypował osoby, które zostaną ochroną związkową, zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych i wyznaczył 3 osoby, którym przysługuje ochrona związkowa przy obecnej liczebności organizacji. Są to:   1. Andrzej Kowalik – Przewodniczący 2. Paweł Płocheć – Zastępca 3. Anna Amborska –- Sekretarz.

Ad. 9/Ustalono, że skarbnik raz na kwartał będzie zbierał składki i przekazywał je za pokwitowaniem i z listą Przewodniczącemu A. Kowalikowi a następnie składki zostaną przekazane na konto OZZP OHPPo odczytaniu składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podziękowaniu Pani kierownik Anecie Kuczyńskiej za zorganizowanie lokalu do odbycia zebrania nastąpiło zamknięcie zebrania.Na tym zebranie zakończono. Protokołował – Andrzej kowalik

Załącznik : Lista osób biorących udział w zebraniu założycielskim.

Przewodniczący Zebrania: Andrzej Mycio                                                                      Mysłakowice dnia 11.02.2016r.

.............................................................................................................................................................................................

 ZADANIA DLA ZARZĄDU ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ OZZP OHP W WOJ DOLNOŚLĄSKIM

=========================================================================

1. Konsultowanie i zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych dokumentach normatywno – prawnych oraz ustaleń wewnętrznych zapisanych w regulaminach wewnętrznych pracy i innych obowiązujących, w tym Zarządzeniach Pracodawców w danej jednostce organizacyjnej OHP

2. W przypadku istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania i działania oraz powstania na tym tle sporów, wspólne podejmowanie środków do likwidacji tych sporów na drodze pojednawczej i mediacji oraz spójnej strategii współdziałania opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i obowiązujących aktów prawnych w tym Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy

3. W przypadku odmiennej interpretacji zasad i standardów strony Zarządy Związków Zawodowych OHP dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury np Sądu Pracy, Ustawy o Sporach zbiorowych, czy Strajkach oraz innych form nacisku, w tym art. art. 35 i 37 (spory między związkami zawodowymi a pracodawcami) zapisane w Ustawie o Związkach Zawodowych

4. Podejmowania działań mających na celu ( w razie potrzeby) ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko, jak i długoterminowych

5. Dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku

6. Wspólne planowanie działań i kierowanie pracą Społecznego Inspektora Pracy, Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP

7. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, w tym organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych

8. Zajmowanie stanowiska wobec propozycji Komendanta pracodawców dotyczących praw i interesów załogi WK CK i W OHP, CE i PM, w szczególności przy planowaniu środków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, działalność organizacyjną, merytoryczną i inwestycyjną,

9. Wymaganie od pracodawców konsultowania ze związkami przy ustalaniu regulaminu pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również nadzór nad tworzeniem, wydawaniem i rozdzielaniem Funduszu Socjalnego i funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

10. Konsultowanie wniosków i propozycji bezpośrednich przełożonych o nagrody pieniężne z funduszu płac, nagrody okolicznościowe, wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia resortowe, państwowe i wewnętrzne w OHP.

11. Wykorzystywanie strony internetowej zarówno ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej do propagowania działalności Związków Zawodowych OZZP OHP w zakresie mikro i makro. Informowanie swoich członków o bieżącej działalności. Pokazywanie sylwetek swoich członków oraz ich pozytywną i wyróżniającą działalność na rzecz OHP. Zamieszczanie innych ważnych informacji dla członków związku i wszystkich pracowników w województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP.

12. Inne działania dla ważne obu stron nie zapisane w tym porozumieniu a wynikające z ustawy Kodeks Pracy, ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustawach i rozporządzeniach wymagające negocjacji i dodatkowych ustaleń. Ponadto:

13. Zarządy poszczególnych organizacji OZZP OHP zobowiązane są do wspierania pracodawcy w eliminowaniu: • Osób niekompetentnych i łamiących regulamin pracy na wszystkich stanowiskach pracy OHP.

• Zwalczania niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu w OHP.

• Reagowania na przejawy marnotrawstwa, poniżenia godności, lekceważenia praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

• Wzajemnego informowania i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje nieprawidłowości, problemów i wynikłych bieżących potrzeb.

14. Wymaganie od pracodawców traktowania organizacji związkowych, jako partnera społecznego oraz respektowania jego praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa zawartych w dokumentach normatywno – prawnych w tym zakresie.

15. Sporządzenie kalendarzowych planów i zamierzeń na następny roki powiadomienie swoich pracodawców o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce

16. Zwoływanie posiedzeń Zarządów na wniosek pracodawcy lub doraźnie celem załatwienia spraw wynikających z Ustawy a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wypowiedzeń umów o pracę lub zmianę warunków pracy i płacy, inne ważne dla pracodawcy i dla poszczególnych członków sprawach zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy OHP.

                                                                                                                                                Zarząd Krajowy OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com