ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

ŚLĄSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA OZZP OHP

SPIS TREŚCI STRONY:

  1. SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
  2. ZADANIA ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ NA ŚLĄSKU
  3. ARTYKUŁ - PRACA DOTYCZĄCA 55-LECIA OHP....................................................................................................................

SKŁAD ZARZĄDU:

1. Halina Konefał – przewodnicząca Zarządu Organizacji WOJEWÓDZKIEJ. Koleżanka wybrana na zebraniu  Zarządu w wyborach uzupełniających po tym, jak dotychczasowy przewodniczący Wiesław Kliś złożył rezygnacją i odszedł z pracy w OHP

2. Barbara Orlewska  3. Wilk Izabela    4. Andrzejewska Danuta    5. Lubaś Zdzisław

• Komisja Rewizyjna ŚOW OZZP OHP- 1. Wydra Tadeusz – przewodniczący      2. Wyrozumski Andrzej           3. Gajda Mirosław

• SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY   -  Aneta Błaszcz

Zadania dla

Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej OZZP OHP   

1. Konsultowanie i zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych dokumentach normatywno – prawnych oraz ustaleń wewnętrznych zapisanych w regulaminach wewnętrznych pracy i innych obowiązujących, w tym Zarządzeniach Pracodawców w danej jednostce organizacyjnej OHP

2. W przypadku istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania i działania oraz powstania na tym tle sporów, wspólne podejmowanie środków do likwidacji tych sporów na drodze pojednawczej i mediacji oraz spójnej strategii współdziałania opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i obowiązujących aktów prawnych w tym Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy

3. W przypadku odmiennej interpretacji zasad i standardów strony Zarządy Związków Zawodowych OHP dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury np Sądu Pracy, Ustawy o Sporach zbiorowych, czy Strajkach oraz innych form nacisku, w tym art. art. 35 i 37 (spory między związkami zawodowymi a pracodawcami) zapisane w Ustawie o Związkach Zawodowych

4. Podejmowania działań mających na celu ( w razie potrzeby) ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko, jak i długoterminowych

5. Dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku

6. Wspólne planowanie działań i kierowanie pracą Społecznego Inspektora Pracy, Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP

7. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, w tym organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych

8. Zajmowanie stanowiska wobec propozycji Komendanta pracodawców dotyczących praw i interesów załogi WK CK i W OHP, CE i PM, w szczególności przy planowaniu środków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, działalność organizacyjną, merytoryczną i inwestycyjną,

9. Wymaganie od pracodawców konsultowania ze związkami przy ustalaniu regulaminu pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również nadzór nad tworzeniem, wydawaniem i rozdzielaniem Funduszu Socjalnego i funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

10. Konsultowanie wniosków i propozycji bezpośrednich przełożonych o nagrody pieniężne z funduszu płac, nagrody okolicznościowe, wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia resortowe, państwowe i wewnętrzne w OHP.

11. Wykorzystywanie strony internetowej zarówno ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej do propagowania działalności Związków Zawodowych OZZP OHP w zakresie mikro i makro. Informowanie swoich członków o bieżącej działalności. Pokazywanie sylwetek swoich członków oraz ich pozytywną i wyróżniającą działalność na rzecz OHP. Zamieszczanie innych ważnych informacji dla członków związku i wszystkich pracowników w województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP.

12. Inne działania dla ważne obu stron nie zapisane w tym porozumieniu a wynikające z ustawy Kodeks Pracy, ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustawach i rozporządzeniach wymagające negocjacji i dodatkowych ustaleń.

Ponadto:

13. Zarządy poszczególnych organizacji OZZP OHP zobowiązane są do wspierania pracodawcy w eliminowaniu:

• Osób niekompetentnych i łamiących regulamin pracy na wszystkich stanowiskach pracy OHP.

• Zwalczania niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu w OHP.

• Reagowania na przejawy marnotrawstwa, poniżenia godności, lekceważenia praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

• Wzajemnego informowania i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje nieprawidłowości, problemów i wynikłych bieżących potrzeb.

14. Wymaganie od pracodawców traktowania organizacji związkowych, jako partnera społecznego oraz respektowania jego praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa zawartych w dokumentach normatywno – prawnych w tym zakresie.

15. Sporządzenie kalendarzowych planów i zamierzeń na następny roki powiadomienie swoich pracodawców o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce

16. Zwoływanie posiedzeń Zarządów na wniosek pracodawcy lub doraźnie celem załatwienia spraw wynikających z Ustawy a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wypowiedzeń umów o pracę lub zmianę warunków pracy i płacy, inne ważne dla pracodawcy i dla poszczególnych członków sprawach zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy OHP.                                                                                     Zarząd Krajowy OZZP OHP

......................................................................................................................

NIŻEJ ZAMIESZCZONE PRACE - ARTYKUŁY zostały zgłoszone do Konkursu z okazji 55-lecia OHP zorganizowanego przez Prezydium ZK OZZP OHP pod honorowym patronatem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora.

Wyniki Konkursu znajdują się na stronie głównej niniejszej strony w protokole Komisji Centralnej.

artykuł I

„Moja przygoda z OHP"

W czerwcu 1988 roku jako przewodniczący Zarządu Miejsko – Gminnego ZSMP w Oświęcimiu zostałem zaproszony na akademię z okazji 30-lecia OHP do 3 – 3 Oddziału Obrony Cywilnej w Oświęcimiu z którym współpracowałem od 1984 roku. Podczas spotkania zostałem wyróżniony Srebrną Odznaką za Zasługi dla OHP. Jesienią tego roku Komendant OOC śp. pan Antoni Frączek zaproponował mi pracę na stanowisku zastępcy Komendanta ds. szkolenia i produkcji, jako doświadczony działacz młodzieżowy wiedziałem, że z moimi pomysłami będę w stanie urozmaicić czas junakom odbywającym służbę. Do pracy w OHP zgłosiłem się w listopadzie 1998 roku. Przez dwa lata przy współpracy z LOK-iem organizowałem dla junaków kursy prawa jazdy na samochody osobowe i autobusy. Mówię o tym z tym większą satysfakcją, ponieważ kilku junaków po skończeniu służby założyło rodziny i tutaj pracują m.in. jako kierowcy w MZK.

Nadszedł rok 1990 zapada decyzja o rozwiązaniu Oddziałów Obrony Cywilnej.

Wiosną 1995 roku Komendant Wojewódzki w Bielsku – Białej pan Zdzisław Bajrak powierzył mi misję utworzenia w Oświęcimiu Hufca Pracy, w tym celu spotkałem się z Prezydentem miasta śp. Andrzejem Telką i ustaliliśmy, że odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i zrobimy rozeznanie o potrzebie utworzenia klas przysposobienia zawodowego w ramach OHP.

Jeszcze tego samego dnia biorący udział w spotkaniu Komendant Wojewódzki OHP pan Zdzisław Bajrak usłyszał, że idea jest słuszna i potrzebna, bo jest w Powiecie młodzież, która ma problemy z ukończeniem szkoły podstawowej. Głos zabrał dyrektor SP nr 1 śp. Andrzej Remsak oznajmił wszystkim, że jeżeli OHP zapewni praktyki zawodowe, to od września 1995 OHP będzie miało siedzibę u niego w szkole. Z pomocą w pozyskaniu praktyk przyszedł ówczesny v-ce Prezydent pan Józef Krawczyk, który przekonał dyrektora Zakładu Ogrodniczego Plantpol, aby zatrudnił uczestników Hufca do przyuczenia w zawodzie ogrodnik ogółem 40 osób. W międzyczasie udało mi się znaleźć pracę na wakacje dla 54 osób, radość była ogromna.

Od września 1995 przez 5 lat w SP nr 1 młodzież kończyła Szkołę Podstawową i przyuczała się do zawodu ogrodnik, ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W latach 2000 – 2005 siedziba Hufca mieściła się w Miejskim Gimnazjum nr 4, a uczestnicy znaleźli zatrudnienie do przyuczenia w zawodach ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, ogółem z Hufcem współpracuje 47 pracodawców. Od lipca 2005 do nadal siedziba Hufca mieści się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, a uczestnicy uczą się w szkołach zawodowych, uczą się zawodu: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cukiernik, piekarz, malarz – tapeciarz i monter instalacji sanitarnych.

Największą satysfakcją dla mnie jest fakt, że uczestnicy z SPZ, Gimnazjum PZ oraz absolwenci ZSZ nadal podnoszą swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia. Utrzymują kontakt z Hufcem – jednym z takich wydarzeń było „Spotkanie po Latach" z okazji 15-lecia Hufca na którym odżywały wspomnienia razem spędzonych chwil. Niejednokrotnie ich dzieci słyszą jak tata czy mama uczyli się dorosłego życia w OHP.

Sztandarową imprezą Hufca są organizowane przy współpracy z działaczami PZW Wojewódzkie i Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Uczestników i Kadry OHP, do tej pory odbyło się 30 takich spotkań – jest to integracja na świeżym powietrzu – z przyrodą na Ty.

Motto naszego Hufca od samego początku istnienia brzmi niezmiennie

NAUKA PRACA WYCHOWANIE

Wspomnienia spisał Henryk Simiński Komendant 6 – 17 Hufca Pracy w Oświęcimiu

w latach 1995 - 2006

..................................................................................................................................................

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com