ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA WOJEWÓDZKA OZZP

Andrzej Samulczyk - Przewodniczący

W SKŁAD WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ WCHODZI ORGANIZACJA REJONOWA W KALISZU, KTÓREJ PRZEWODNICZĄCYM JEST KoL. GRZEGORZ CHUDERSKI

....................................................................................................................................................................

 

 

 

ZADANIA DLA ZARZĄDU ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ OZZP OHP ========================================================================= 1. Konsultowanie i zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych dokumentach normatywno – prawnych oraz ustaleń wewnętrznych zapisanych w regulaminach wewnętrznych pracy i innych obowiązujących, w tym Zarządzeniach Pracodawców w danej jednostce organizacyjnej OHP

2. W przypadku istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania i działania oraz powstania na tym tle sporów, wspólne podejmowanie środków do likwidacji tych sporów na drodze pojednawczej i mediacji oraz spójnej strategii współdziałania opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i obowiązujących aktów prawnych w tym Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy

3. W przypadku odmiennej interpretacji zasad i standardów strony Zarządy Związków Zawodowych OHP dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury np Sądu Pracy, Ustawy o Sporach zbiorowych, czy Strajkach oraz innych form nacisku, w tym art. art. 35 i 37 (spory między związkami zawodowymi a pracodawcami) zapisane w Ustawie o Związkach Zawodowych

4. Podejmowania działań mających na celu ( w razie potrzeby) ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko, jak i długoterminowych

5. Dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku

6. Wspólne planowanie działań i kierowanie pracą Społecznego Inspektora Pracy, Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP

7. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, w tym organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych 8. Zajmowanie stanowiska wobec propozycji Komendanta pracodawców dotyczących praw i interesów załogi WK CK i W OHP, CE i PM, w szczególności przy planowaniu środków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, działalność organizacyjną, merytoryczną i inwestycyjną,

9. Wymaganie od pracodawców konsultowania ze związkami przy ustalaniu regulaminu pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również nadzór nad tworzeniem, wydawaniem i rozdzielaniem Funduszu Socjalnego i funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

10. Konsultowanie wniosków i propozycji bezpośrednich przełożonych o nagrody pieniężne z funduszu płac, nagrody okolicznościowe, wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia resortowe, państwowe i wewnętrzne w OHP.

11. Wykorzystywanie strony internetowej zarówno ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej do propagowania działalności Związków Zawodowych OZZP OHP w zakresie mikro i makro. Informowanie swoich członków o bieżącej działalności. Pokazywanie sylwetek swoich członków oraz ich pozytywną i wyróżniającą działalność na rzecz OHP. Zamieszczanie innych ważnych informacji dla członków związku i wszystkich pracowników w województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP.

12. Inne działania dla ważne obu stron nie zapisane w tym porozumieniu a wynikające z ustawy Kodeks Pracy, ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustawach i rozporządzeniach wymagające negocjacji i dodatkowych ustaleń. Ponadto:

13. Zarządy poszczególnych organizacji OZZP OHP zobowiązane są do wspierania pracodawcy w eliminowaniu: • Osób niekompetentnych i łamiących regulamin pracy na wszystkich stanowiskach pracy OHP. • Zwalczania niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu w OHP. • Reagowania na przejawy marnotrawstwa, poniżenia godności, lekceważenia praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. • Wzajemnego informowania i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje nieprawidłowości, problemów i wynikłych bieżących potrzeb.

14. Wymaganie od pracodawców traktowania organizacji związkowych, jako partnera społecznego oraz respektowania jego praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa zawartych w dokumentach normatywno – prawnych w tym zakresie.

15. Sporządzenie kalendarzowych planów i zamierzeń na następny roki powiadomienie swoich pracodawców o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce

16. Zwoływanie posiedzeń Zarządów na wniosek pracodawcy lub doraźnie celem załatwienia spraw wynikających z Ustawy a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wypowiedzeń umów o pracę lub zmianę warunków pracy i płacy, inne ważne dla pracodawcy i dla poszczególnych członków sprawach zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy OHP.

Zarząd Krajowy OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2021 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com