Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

PROJEKT

Porozumienia w sprawie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Zarządem Krajowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy

Zawarte w dn. ..............w ........................ pomiędzy

Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą przy ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza

Zwanym dalej „Pracodawcą"

A

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy reprezentowanym przez przewodniczącego Zarzadu Krajowego OZZP OHP Mariana Nowakowskiego oraz wiceprzewodniczącą Barbarę Orlewską zwanym dalej „OZZP OHP"

Zwanymi dalej łącznie „Stronami", osobno zaś „Stroną"

PREAMBUŁA: Kierując się zasadami dobrej współpracy, chcąc ujednolicić zasady funkcjonowania organizacji związkowych w złożonej strukturze organizacyjnej pracodawcy, zmierzając do usankcjonowania wspólnego podejmowania działań mających na celu ochronę interesów pracowników i pracodawcy (zarówno krótko, jak i długo, terminowych) oraz dążąc do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania pracodawcy i budowania jego pozytywnego odbioru społecznego poprzez konstruktywny dialog społeczny

Strony postanawiają co następuje:

• 1. Postanowienia Ogólne

1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy – należy przez to rozumieć Komendę Główną OHP z siedzibą w Warszawie oraz:

a) Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą we Wrocławiu,

b) Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Toruniu,

c) Lubelską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Lublinie,

d) Lubuską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Zielonej Górze,

e) Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi,

f) Małopolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Krakowie,

g) Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Warszawie,

h) Opolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Opolu,

i) Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Rzeszowie,

j) Podlaską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Białymstoku,

k) Pomorską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Gdańsku,

l) Śląską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Katowicach,

m) Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Kielcach,

n) Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Olsztynie,

o) Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Poznaniu,

p) Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Szczecinie;

r) Centra Kształcenia i Wychowania OHP,

2. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami u pracodawcy objętego zakresem działania tej organizacji. Organizacja ta przedstawia pracodawcy co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informacje o łącznej liczbie członków tej organizacji.

3. Ilekroć w postanowieniach niniejszego porozumienia jest mowa o organizacji związkowej OZZP OHP, należy przez to rozumieć również międzyzakładową organizacje związkową.

4. Działalność organizacji związkowych OZZP OHP odbywa się w oparciu o postanowienia Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy uchwalonego dnia 05.11. 2009 r. w Wiśle na Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów OHP ze zmianami podjętymi II Zjeździe w dniu 14.11.2013 r. w Roskoszy.

• 2. Współpraca pracodawcy z OZZP OHP dotycząca zbiorowych praw i interesów pracowników oraz indywidualnych spraw z zakresu prawa pracy

1. Pracodawca będzie uzgadniać z zakładowymi organizacjami związkowymi OZZP OHP właściwego szczebla sprawy dotyczące zbiorowych praw i interesów pracowników, zgodnie z przepisami Kodeks Pracy, ustawy z dn.23.05.1991 r. o związkach zawodowych oraz obowiązującymi u pracodawcy wewnątrzzakładowymi źródłami prawa pracy:

a) regulamin wynagradzania,

b) regulamin nagradzania i premiowania,

c) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania i rozdzielania pracownikom świadczeń z tego Funduszu

d) regulamin pracy,

e) plan urlopów,

f) rozkład czasu pracy,

g) sprawy bhp. , w tym również zbiorowego ubezpieczenia pracowników

2. Pracodawca ponadto będzie konsultował z organizacjami związkowymi właściwego szczebla wnioski przełożonych pracowników o wypłatę nagród pieniężnych z funduszu płac, nagród okolicznościowych, dokonanie wyróżnień i wręczenie dyplomów oraz odznaczeń państwowych, resortowych i wewnętrznych OHP. Dodatkowo pracodawca będzie dokonywał wymaganych przepisami uzgodnień i konsultacji z organizacjami związkowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych.

3. Pracodawca będzie zasięgał opinii organizacji związkowych właściwego szczebla w sprawach wielkości zatrudnienia, podziału środków na wzrost wynagrodzeń, zmian strukturalno-organizacyjnych, regulaminów organizacyjnych.

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego zasięgania opinii w sprawach innych, niż wymienione w punktach poprzedzającym, istotnych dla pracodawcy i pracowników.

5. W ramach współpracy Stron w zakresie bhp (ust. 1 lit. g Porozumienia), Strony deklarują wspólne planowanie działań i kierowanie pracą Społecznego Inspektora Pracy w OHP oraz sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP.

6. Pracodawca oświadcza, że będzie traktował organizacje związkowe OZZP OHP jako partnera społecznego oraz respektował ich prawa i obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

• 3. Rozwiązywanie sporów

1. W przypadku zgłoszenia pracodawcy istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania pracodawcy (w szczególności dotyczące mobbingu

i dyskryminacji), Strony podejmą środki zmierzające do likwidacji tych zjawisk na drodze polubownej, mając na uwadze przyjęcie spójnej strategii współdziałania opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W tym celu, za zgodą osoby pokrzywdzonej, zostanie powołany Zespół składający się z 4 członków, w tym 2 z ramienia pracodawcy i 2 z ramienia organizacji związkowej celem wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu Strony ustalą w osobnym Porozumieniu.

2. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową w zakresie interpretacji i stosowania niniejszego porozumienia Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać spór na drodze polubownej.

• 4. Działalność OZZP OHP

1. Pracodawca oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie przez OZZP OHP strony internetowej zarówno ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej, do propagowania działalności OZZP OHP w pełnym zakresie, celem informowania swoich członków o bieżącej działalności, pokazywania sylwetek członków OZZP OHP z opisem ich pozytywnej i wyróżniającej działalność na rzecz OHP oraz zamieszczania innych ważnych informacji dla członków OZZP OHP i wszystkich pracowników w województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP, lub zamieści na stronach internetowych OHP link odnoszący się do strony internetowej OZZP OHP (www.ozzp.ohp.pl )

2. Strony deklarują współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku dla pracowników, w tym organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych. W tym celu niniejszym Strony wprowadzają obowiązek informowania drugiej Strony, na odpowiednim szczeblu struktury organizacyjnej, o podjętych przez jedną ze Stron działaniach w tym zakresie (w tym w szczególności o planowanych imprezach kulturalnych, integracyjnych itp.), z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Zarządy Organizacji związkowych OZZP OHP poszczególnych szczebli będą wspierały pracodawcę w, zgodnych z prawem działaniach, polegających na:

• zwalczaniu przypadków naruszeń regulaminów pracy i innych przepisów wewnątrzzakładowych,

• zapobieganiu przypadkom niegospodarności i nadużyciom oraz nadmiernemu biurokratyzmowi w OHP,

• reagowaniu na przejawy marnotrawstwa, naruszania godności pracowników, lekceważenia ich praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych ,

• wzajemnego informowaniu i podejmowaniu wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje stwierdzonych nieprawidłowości oraz sporów.

4. Zarządy Organizacji związkowych OZZP OHP poszczególnych szczebli będą również sporządzały kalendarze planów i zamierzeń w danym roku kalendarzowym i powiadamiały pracodawcę (właściwego szczebla) o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce. Nadto, posiedzenia zarządów organizacji związkowych OHP poszczególnych szczebli będą zwoływane także na wniosek pracodawcy lub doraźnie - celem załatwienia spraw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wypowiedzeń umów o pracę lub zmiany warunków pracy i płacy oraz innych ważnych dla pracodawcy i dla poszczególnych członków OHP spraw zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

 5 Postanowienia końcowe

1. Pracodawca na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika jest zobowiązany pobrać z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości. Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać kwoty pobranych składek związkowych na rachunki bankowe wskazane przez zakładową organizację związkową.

2. Na pisemny wniosek przewodniczącego ZK OZZP OHP, pracodawca oddeleguje pracownika funkcyjnego na posiedzenia Zarzadu Krajowego OZZP OHP, szkolenie lub inne ważne dla organizacji związkowej spotkanie do wskazanego pismem miejsca oraz pokryje koszty delegacji.

3. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

STRONA ZWIĄZKOWA OZZP OHP                                                               KOMENDANT GŁÓWNY OHP

Warszawa dn. ...........................2016r.                                                            MAREK SURMACZ

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com