ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy członkowie OZZP OHP

Szanowni Pracownicy OHP

W DNIU 22 KWIETNIA 2022 r. ZAKOŃCZYŁ SIĘ DWUDNIOWY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OHP. WYBRANO NOWY ZARZĄD, PREZYDIUM ZARZĄDU, W TYM RÓWNIEŻ: PRZEWODNICZACEGO ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZP OHP, ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZACEGO, SEKRETARZA, SKARBNIKA I CZŁONKA PREZYDIUM. CAŁY ZARZĄD LICZY 20 OSÓB NATOMIAST PREZYDIUM SKŁADA SIĘ Z 7 OSÓB. WYBRANO RÓWNIEŻ KOMISJĘ REWIZYJNĄ I DELEGATA NA KONGRES OPZZ. W SKŁAD ZARZĄDU KRAJOWEGO ZGODNIE ZE STATUTEM OZZP OHP Z URZEDU WESZLI WSZYSCY PRZEWODNICZACY ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH I ZAKŁADOWYCH.

Przebieg Zjazdu obejmował sprawozdanie ustępującego Zarządu Krajowego OZZP OHP w którym przewodniczący przedstawił problemy i sprawy, które wystąpiły w trakcie trwania kadencji oraz działalność merytoryczną realizowaną w minionej kadencji 2017- 2021 z przedłużeniem o pół roku, ze względu na okres pandemii. Sprawozdanie zawierało również ocenę działalności, jak również sposoby jej realizacji. Nie było potrzeby zagłębiania się w tematykę spraw, którymi zajmował się zarząd albowiem wybrzmiewają one z pism i publikacji oraz artykułów zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Delegaci mogli zapoznać się już wcześniej z problematyką spraw i przygotować się do dyskusji. Zapraszamy do analizy tych publikacji wszystkich zainteresowanych działalnością związkową w OHP.

Kolejnym punktem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Skarbnika Organizacji w którym przedstawiono ocenę działalności merytorycznej organizacji, jak również przychody i wydatki na przestrzeni kadencji. Delegaci mogli odnieść się do treści i faktów przedstawionych w obydwu sprawozdaniach po czym, przewodniczący Zjazdu Tomasz Górny poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek o udzielenie absolutorium uzyskał pełną akceptacje delegatów Zjazdu.

Kolejnym punktem pierwszego dnia Zjazdu były wybory nowego Zarządu Krajowego OZZP OHP, Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZP OHP oraz Delegata na krajowy Kongres OPZZ. Po odczytaniu protokołu wyborów i ogłoszeniu wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna udali się na ukonstytuowanie. Zgodnie ze statutem OZZP OHP wybór Prezydium, przewodniczącego oraz funkcyjnych członków Zarządu odbywa się na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania został wybrany przewodniczący, którym został Marian Nowakowski. Na wniosek przewodniczącego zostali wybrani na zastępców: Tomasz Górny, Bożena Kucybała, Emil Stachyrak, sekretarzem została Halina Konefał, a skarbnikiem Grzegorz Duma. Członkiem Prezydium została kol. Agnieszka Kotewicz-Wojnowska.

W pierwszym dniu Zjazdu odwiedził nas na zaproszenie przewodniczącego Mariana Nowakowskiego wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Wiceprzewodniczący mówił o współpracy OPZZ z OZZP OHP. Podkreślał zalety bycia członkiem OPZZ przez naszą organizację. Odpowiadał także na pytania Delegatów.

W drugi dzień Zjazdu Delegaci zatwierdzili projekt uchwały Zjazdu, który nakreślił plan działania organizacji na okres kadencji 2022 - 2026. Następnie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez Panią Barbarę Krajniak - Kierownika Oddziału OIP w Kutnie. Pani Nadinspektor w sposób bardzo przystępny omówiła możliwości współpracy Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkiem Zawodowym. Przedstawiła zapisy z aktów prawnych i procedury postępowania dla przedstawicieli związkowych pomocne w przypadku interwencji Inspektora PIP. Zachęcała do konsultacji i profesjonalnego rozwiązywania problemów przy udziale Inspektorów pracujących w lokalnych jednostkach, które swoje siedziby mają w całym kraju. Spotkanie było bardzo merytoryczne za co serdecznie dziękujemy Pani Inspektor.

Ostatnim punktem porządku Zjazdu było spotkanie Delegatów z przedstawicielami Komendy Głównej OHP reprezentowanej przez Dyrektora Biura Edukacji i Zatrudnienia KG OHP Pana Sławomira Męcinę oraz Dyrektora Biura Rozwoju Zawodowego Panią Katarzynę Bakalarską. Przedstawiciele KG OHP odpowiadali na problematyczne pytania stawiane przez Delegatów. Zapoznali zebranych z aktualnie prowadzonymi pracami w KG OHP nad przygotowywaniem zmian do Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Dyrektor Męcina mówił o planowanych standardach, które były wypracowywane wspólnie ze związkami zawodowymi w ubiegłym roku i ich wdrażaniu. Pytano o płace i wypłacanie aktualnych podwyżek płac. O likwidację etatów i wskaźniki, wg jakiego algorytmu są one wyliczane. Dyrektor Katarzyna Bakalarska szczegółowo to wyjaśniała i opowiedziała także o bieżących i przyszłych sprawach dotyczących działalności pionu Rozwoju Zawodowego w OHP.

Na zakończenie przewodniczący Marian Nowakowski poprosił przedstawicieli KG OHP o przekazanie Pani Małgorzacie Zwiercan - Komendant Głównej OHP serdecznych podziękowań za ogromne wsparcie organizacyjne Zjazdu Delegatów w Dobieszkowie oraz o przekazanie informacji na temat Wojewódzkich Komendantów OHP, którzy na wniosek przewodniczących organizacji wojewódzkich OZZP OHP zostali wyróżnieni w sprawozdaniu merytorycznym ustępującego Zarządu. Komendanci Wojewódzcy wyróżnieni zostali za właściwe prowadzenie dialogu społecznego z partnerem społecznym, jakim jest Zarząd Organizacji Wojewódzkiej w miejscu pracy OZZP OHP, za konstruktywne relacje z Zarządami tych organizacji, właściwy (podmiotowy) stosunek do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Wojewódzkich Komend OHP.

Są to następujący Wojewódzcy Komendanci OHP:

# Pani Justyna Soppa - Opolska Wojewódzka Komendant OHP

# Pan Wiesław Leszko - Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP

#Pan Paweł Petkowski - Pomorski Wojewódzki Komendant OHP

# Pan Jerzy Cypryś - Podkarpacki Wojewódzki Komendant OHP

Zgodnie z deklaracjami wynikającymi z wcześniejszych spotkań Zarządu oraz Prezydium OZZP OHP z Panią Komendant Małgorzatą Zwiercan Komendantem Głównym OHP, oraz potwierdzenie tych deklaracji na spotkaniu z Delegatami przez przedstawicieli KG OHP Dyrektorów: Katarzynę Bakalarską i Sławomira Męcinę, nowo wybrany Zarząd, Prezydium i przewodniczący Marian Nowakowski deklarują konstruktywną, kreatywną i uczciwą opartą na prawdzie współpracę stron na szczeblu centralnym (KG OHP, MRiPS), jak również wypracowywanie we wszystkich jednostkach OHP (WK OHP, CKiW) klimatu wzajemnej współpracy na poziomie województwa i zakładu pracy dla dobra uczestników OHP, Kadry i całej Firmy OHP, czyli dla dobra wspólnego.

Skład PREZYDIUM:

1. Marian Nowakowski - przewodniczący

2. Tomasz Górny - wiceprzewodniczący (rozwój zawodowy)

3. Bożena Kucybała - wiceprzewodnicząca (jednostki stacjonarne)

4. Emil Stachyrak - wiceprzewodniczący (jednostki dochodzące)

5. Halina Konefał - sekretarz ( jednostka dochodząco - stacjonarna)

6. Grzegorz Duma - skarbnik (CKiW)

7. Agnieszka Kotewicz-Wojnowska - członek prezydium (rozwój zawodowy)

Pozostali członkowie Zarządu Krajowego - przewodniczący organizacji wojewódzki i CKiW:

8. Roksana Zalega - zachodniopomorskie

9. Ewa Michałowska - pomorskie

10. Teresa Wojtowicz - warmińsko-mazurskie

11. Piotr, Paweł Pranik - kujawsko-pomorskie

12. Krzysztof Porębski - CKiW Szczawnica

13. Bogusław Sikora - CKiW Tarnów

14. Owczarek Karol- łódzkie

info. ozzp ohp.

15. Ireneusz Omelańczuk - lubelskie

16. Jolanta Sierakowska - mazowieckie

17. Magdalena Krawczyk - śląskie

18. Aleksandra Mięczakowska - mazowieckie

19. Marek Krawczyk - łódzkie

20. Krzysztof Mijalski - wielkopolskie

KRAJOWAKOMISJA REWIZYJUNA:

1. Barbara Orlewska - przewodnicząca

2. Tadeusz Wydra - członek

3. Marek Papiewski członek

DELEGAT NA KONGRES OPZZ:

Marian Nowakowski - przewodniczący

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KG OHP DYREKTOR KATARZYNĄ BAKALARSKĄ ORAZ DYREKTOREM SŁAWOMIREM MĘCINĄ

 

SZKOLENIE Z PRAWA PRAWA PRACY I WSPOŁPRACA OZZP OHP                                                                                                                   Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY  PROWADZONE PRZEZ PIP ŁÓDŹ.

GRATULACJE WYBORU NA PRZEWODNICZACEGO PODCZAS KOLACJI ORAZ PODZIĘKOWANIE ZA POPRZEDNIĄ KADENCJĘ MARIANOWI NOWAKOWSKIEMU

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com