Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

                                          PLAN DZIAŁANIA NA II. PÓŁROCZE  2017R. ZK OZZP OHP

1. DRUGA POŁOWA SIERPNIA 2017 r.

PKT / I

1. Przygotowanie i odbycie planowanego spotkania Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza z członkami Zarządu Krajowego oraz. przewodniczącymi organizacji wojewódzkich OZZP OHP i Zakładowej CK i W, w tym: 1. przedstawienie przez przewodniczących spraw, które wyniknęły w ostatnim okresie i wymagających konstruktywnego załatwienia oraz zapoznanie KG OHP z problematyką spraw występujących w poszczególnych województwach i środowiskach OHP.

2. Przedstawienie wniosków i propozycji wypływających z przedstawionych zagadnień.

PKT /2.

1. Spotkanie z przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej przy KG OHP oraz innymi osobami reprezentującymi KG OHP w niniejszej Komisji. Przedstawienie wniosków do regulaminu podziału Scentralizowanych Środków Funduszu Socjalnego na cele Mieszkaniowe i Zdrowotne. Pytania i odpowiedzi, problemy. Określenie zakresu zmian.

PKT/3.

1. Sprawozdanie skarbnika ze stanu środków na koncie OZZP OHP (sprawozdanie w rozdzieleniu środków na salda: dla organizacji wojewódzkich i saldo: dla OZZP OHP).

PKT/4. Sprawy organizacyjne i merytoryczne związku dotyczące przygotowania III Zjazdu OZZP OHP zaplanowanego na IV kwartał 2017 r. ( koniec kadencji 2013 – 2017).

1. Omówienie spraw logistycznych - miejsce, termin i środki na przeprowadzenie zebrania sprawozdawczo – wyborczego OZZP OHP.

2. Wyznaczenie zespołów zadaniowych i osób odpowiedzialnych do przygotowania materiałów merytorycznych Zjazdu Delegatów, w tym propozycje na obchody 60-lecia OHP w 2018 r.

3. Wyznaczenie zakresu obowiązków dla Zarządów Oddziałów Wojewódzkich OZZP OHP i omówienie wyborów Delegatów na Zjazd z poszczególnych województw.

4. Przyjęcie Uchwał ZK OZZP OHP w zakresie w/w spraw.

PKT/5.

1. Wolne wnioski, propozycje uchwały, dyskusja.

........................................................................................................................................................................................................

LISTOPAD 2017 R.

1. ZWOŁANIE III ZJAZDU DELEGATÓW OZZP OHP I PRZEPROWADZENIE WYBORÓW NA OKRES KADENCJI 2017-2021. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ, ZADNIA ORGANIZACJI NA OKRES KADENCJI, UCHWAŁA PROGRAMOWA ZJAZDU.

DLA ORGANIZACJI WOJEWÓDZKICH DZIAŁANIA BIEŻĄCE;

Wdrażanie w środowisku działania organizacji wojewódzkich zapisów zawartych w projekcie porozumienia  dotyczącego prowadzenia dialogu społecznego w OHP.

Wypracowywanie konsensusu pomiędzy Pracodawcami a Związkami Zawodowymi Pracowników OHP w kluczowych sprawach dotyczących spraw pracowniczych będących w kompetencjach organizacji związkowych.

Występowanie i reprezentowanie wobec Pracodawcy członków związku. Reagowanie na przejawy nieprawidłowości.

Egzekwowanie zapisów zawartych w Ustawie o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy. Ścisła współpraca z Wojewódzkimi Państwowymi Inspektorami Pracy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Pracy przedstawionymi na posiedzeniu w OPZZ w I kw. 2017r. i planie pracy PIP.

ZA ZARZĄD KRAJOWY 

MARIAN NOWAKOWSKI - PRZEWODNICZĄCY

 Zadania szczegółowe dla organizacji w całym kraju

 

1. Konsultowanie i zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych dokumentach normatywno – prawnych oraz ustaleń wewnętrznych zapisanych w regulaminach wewnętrznych pracy i innych obowiązujących, w tym Zarządzeniach Pracodawców w danej jednostce organizacyjnej OHP.

2. W przypadku istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania i działania oraz powstania na tym tle sporów, wspólne podejmowanie środków do likwidacji tych sporów na drodze pojednawczej i mediacji oraz spójnej strategii współdziałania opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i obowiązujących aktów prawnych w tym Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy

3. W przypadku odmiennej interpretacji zasad i standardów strony Zarządy Związków Zawodowych OHP dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury np Sądu Pracy, Ustawy o Sporach zbiorowych, czy Strajkach oraz innych form nacisku, w tym art. art. 35 i 37 (spory między związkami zawodowymi a pracodawcami) zapisane w Ustawie o Związkach Zawodowych

4. Podejmowania działań mających na celu ( w razie potrzeby) ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko, jak i długoterminowych

5. Dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu pracodawcy oraz budowania jego pozytywnego wizerunku

6. Wspólne planowanie działań i kierowanie pracą Społecznego Inspektora Pracy, Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP

7. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, w tym organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych

8. Zajmowanie stanowiska wobec propozycji  pracodawców dotyczących praw i interesów załogi WK CK i W OHP, CE i PM, w szczególności przy planowaniu środków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, działalność organizacyjną, merytoryczną i inwestycyjną,

9. Wymaganie od pracodawców konsultowania ze związkami przy ustalaniu regulaminu pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również nadzór nad tworzeniem, wydawaniem i rozdzielaniem Funduszu Socjalnego i funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

10. Konsultowanie wniosków i propozycji bezpośrednich przełożonych o nagrody pieniężne z funduszu płac, nagrody okolicznościowe, wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia resortowe, państwowe i wewnętrzne w OHP.

11. Wykorzystywanie strony internetowej zarówno ogólnopolskiej, jak i wojewódzkiej do propagowania działalności Związków Zawodowych OZZP OHP w zakresie mikro i makro. Informowanie swoich członków o bieżącej działalności. Pokazywanie sylwetek swoich członków oraz ich pozytywną i wyróżniającą działalność na rzecz OHP. Zamieszczanie innych ważnych informacji dla członków związku i wszystkich pracowników w województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP.

12. Inne działania  ważne  dla obu stron niezapisane w tym porozumieniu a wynikające z ustawy Kodeks Pracy, ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustawach i rozporządzeniach wymagające negocjacji i dodatkowych ustaleń.

Ponadto:

13. Zarządy poszczególnych organizacji OZZP OHP zobowiązane są do wspierania pracodawcy w eliminowaniu:

• Osób niekompetentnych i łamiących regulamin pracy na wszystkich stanowiskach pracy OHP.

• Zwalczania niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu w OHP

. • Reagowania na przejawy marnotrawstwa, poniżenia godności, lekceważenia praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

• Wzajemnego informowania i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje nieprawidłowości, problemów i wynikłych bieżących potrzeb.

14. Wymaganie od pracodawców traktowania organizacji związkowych, jako partnera społecznego oraz respektowania jego praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa zawartych w dokumentach normatywno – prawnych w tym zakresie.

15. Sporządzenie kalendarzowych planów i zamierzeń  oraz  powiadomienie swoich pracodawców o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce.

16. Zwoływanie posiedzeń Zarządów na wniosek pracodawcy lub doraźnie celem załatwienia spraw wynikających z Ustawy a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, wypowiedzeń umów o pracę lub zmianę warunków pracy i płacy, inne ważne dla pracodawcy i dla poszczególnych członków sprawach zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy.

OHP ZARZĄD KRAJOWY

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com