Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

W dniu 27.09.2017r. spotkał się Zespół Parlamentarny d/s OHP. Tematem spotkania było: "KIERUNKI ZMIAN W OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY:

RELACJA Z POSIEDZENIA ZESPOŁU - LINK    http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A6F03982F1EA4B08C12581A200468E93

REGULAMIN PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

§ 1 1. Zespół Parlamentarny ds. Ochotniczych Hufców Pracy, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1605) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole.

3. Celem powołania Zespołu jest inicjowanie działań Sejmu i Senatu oraz Rządu RP, samorządu terytorialnego na rzecz udoskonalania rozwiązań prawnych dotyczących Ochotniczych Hufców Pracy oraz prowadzących do upowszechniania w śród społeczeństwa idei działania tej organizacji w szczególności w nawiązaniu do początków jej istnienia w czasach międzywojennych, poprawy sytuacji pracowników i młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciach organizowanych przez lub we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§ 2 Zadania Zespołu Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) Inicjowanie działań określonych w paragrafie 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2) Wspieranie działań mających na celu propagowanie idei Ochotniczych Hufców Pracy.

3) Współpraca z innymi grupami i zespołami parlamentarnymi innych państw oraz innymi organizacjami działających na rzecz młodzieży.

§ 3 Władze Zespołu

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, reprezentując go także na zewnątrz.

2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący, od 1 do 3 wiceprzewodniczących oraz sekretarz.

3. Wybór prezydium odbywa się na posiedzeniu Zespołu, w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Zespołu, zwykłą większością głosów.

4. Odwołanie członka prezydium Zespołu oraz uzupełniające wybory odbywać się będą według zasad określonych w ust.3.

§ 4 Formy pracy Zespołu

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zespołu.

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących. 4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz eksperci.

5. Poza posiedzeniami Zespół może ustalić inne formy pracy Zespołu.

§ 5 Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

1. Zespół podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. W sprawach spornych przeprowadzane jest głosowanie. Uchwały podejmowane są wówczas zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 6 Tryb zmiany niniejszego Regulaminu Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com