Logowanie

ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Uchwała III Zjazdu OZZP OHP odbytego w dniach 17-18.11.2017r w Jędrzejowie woj. Świętokrzyskie:

Preambuła

Związki zawodowe należą do najważniejszych podmiotów nowoczesnego państwa demokratycznego. Brak związków zawodowych, lub ich słabość ma wpływ na jakość demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Liczne przykłady wyraźnie wskazują: tam gdzie związki zawodów są silne, żyje się po prostu lepiej. Zdajemy sobie zatem sprawę, że uczestnicząc i wzmacniając Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy współtworzymy bardziej egalitarny i demokratyczny system wartości.

Zadania organizacji na lata 2017-2021 – 4 lata kadencji OZZP OHP to:

I. Prawidłowe relacje pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi wymagają:

1. stworzenia spójnej i jasnej strategii współdziałania.

2. Podniesienie na wyższy poziom umiejętności negocjacyjnych i właściwych relacji bowiem od tego zależą prawidłowe i efektywne działania.

3. Łagodzenie konfliktów i napięć w relacjach zbiorowych obydwu stron i budowania ścieżek komunikacji i wzajemnego dialogu społecznego. Istotą jest tu przede wszystkim poznanie wzajemnych obowiązków oraz przywilejów zgodnych z literą prawa, a także nabycie specjalnych umiejętności negocjacyjnych.

4. Musimy zdawać sobie sprawę, że Pracodawca w całym tym procesie odgrywa kluczową rolę, bo to od jego podejścia oraz stanowiska zależy w dużej mierze poprawność wzajemnych relacji.

5. Dążenie do współpracy partnerów społecznych w oparciu o przepisy prawa pracy ale nie ograniczać się tylko do płaszczyzny formalno prawnej. Bardzo ważna winna być forma współpracy partnerów. Skuteczną metodą rozwiązywania problemów, które pojawiają się na podłożu rozbieżnych interesów w stosunkach pracy, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, winno stać się ich rozwiązywanie poprzez dialog: konsultacje, wzajemne uzgodnienia, przetarg i negocjacje.

6. Musimy przy negocjacjach wziąć pod również uwagę, że gro osób z naszego podwórka przekazuje nam różne informacje o faktach, oczekuje przy tym pomocy od nas, ale nie chce brać w tym udziału, bo się boi. Nie wiemy w tym momencie do końca czy informacja ta jest rzetelna, sprawdzona , czy wręcz prawdziwa. Dlatego ważnym elementem winno być brane pod uwagę w każdym działaniu funkcyjnych członków organizacji sprawdzenie i upewnienie się, że wchodzimy w sprawę, która zasługuje na interwencję związków zawodowych.

7. Ważne jest również ustalenie procedur, jakie winny być określone w organizacji w celu osiągnięcia sprawnego i rzetelnego dochodzenia do ostatecznego stanowiska organizacji w danej sprawie. Powoływanie Komisji Wspólnych (Przedstawiciele pracodawcy, przedstawiciele Związków Zawodowych) do rzetelnego wyjaśniania problemów i ustanowienia wspólnego stanowiska w danej sprawie, które ostatecznie trafia na biurko WK OHP, Dyr. CKiW, KG OHP.

8. Musimy bardziej zwrócić uwagę na podstawowe warunki skuteczności mechanizmów negocjacyjnych takich jak: partnerstwo stron,. przestrzeganie zasad dobrej wiary, wola współdziałania stron, rzetelny system informacji, tj. oparcie rokowań na faktach i pogłębionych analizach objaśniających oczekiwania i możliwości stron , czyli tzw. negocjacje rzeczowe. To właśnie my musimy udowadniać nasze racje a nie pracodawca.

II/ Podstawowymi zadaniami dla organizacji OZZP OHP działających na terenie całego kraju, a wynikające z obowiązku zgodnie z dokumentami formalno-prawnymi i statutem OZZP OHP to:

1. Konsultowanie i zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach Prawa Pracy, Ustawie o Związkach Zawodowych i innych dokumentach normatywno – prawnych. Również ustaleń wewnątrzzakładowych, zapisanych w regulaminach wewnętrznych pracy i innych obowiązujących dokumentach , w tym Zarządzeniach Pracodawców w danej jednostce organizacyjnej OHP, uzgodnionych przed ich wejściem w życie z organizacjami zakładowymi Związków Zawodowych.

2. W przypadku istotnego naruszania interesów pracowniczych przez przełożonych, współpracowników i inne osoby na różnych szczeblach zarządzania i działania oraz powstania na tym tle sporów, wspólne podejmowanie środków do likwidacji tych sporów na drodze pojednawczej i mediacji oraz spójnej strategii współdziałania, opartej na wartościach zgodnych z kulturą organizacyjną OHP oraz pełnego poszanowania wszystkich zasad współpracy wynikających z zachowania zasad wzajemnego zaufania i obowiązujących aktów prawnych w tym Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksie Pracy.

3. W przypadku odmiennej interpretacji zasad i standardów Zarządy Związków Zawodowych OHP dołożą wszelkich starań, aby wyjaśnić rozbieżności na drodze polubownej, nie wykorzystując w miarę możliwości procedury np Sądu Pracy, Ustawy o sporach zbiorowych, czy strajkach oraz innych form nacisku, w tym art. art. 35 i 37 (spory między związkami zawodowymi a pracodawcami) zapisane w Ustawie o Związkach Zawodowych.

4. Podejmowania działań mających na celu ( w razie potrzeby) ochronę interesów pracodawcy oraz pracowników, zarówno krótko, jak i długoterminowych,

5. Dążenia do kształtowania coraz lepszych relacji pracowniczych, doskonalenia jakości funkcjonowania zakładu oraz budowania jego pozytywnego wizerunku.

6. Dążenie do wspólnego planowania działań i kierowania pracą Społecznego Inspektora Pracy, Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych OHP. Współpraca z jednostkami Państwowej Inspekcji Pracy na terenie całego kraju (Woj. Oddziały PIP).

7. Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, w tym współorganizowanie imprez rocznicowych, kulturalnych i integracyjnych dla załóg pracowniczych.

8. Zajmowanie stanowiska wobec propozycji pracodawców ( WK, CK i W OHP, CE i PM), dotyczących praw i interesów załogi w szczególności przy planowaniu środków budżetowych, w tym środków na wynagrodzenia, działalność organizacyjną, merytoryczną i inwestycyjną,

9.Wymaganie od pracodawców konsultowania ze związkami przy ustalaniu regulaminu pracy, nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz potrzeb socjalno-bytowych i kulturalnych, jak również nadzór nad tworzeniem, wydawaniem i rozdzielaniem Funduszu Socjalnego i funkcjonowaniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Dotyczy to również spraw takich jak: Konsultowanie wniosków i propozycji bezpośrednich przełożonych o nagrody pieniężne z funduszu płac, nagrody okolicznościowe, wyróżnienia i dyplomy oraz odznaczenia resortowe, państwowe i wewnętrzne w OHP. Także Inne działania ważne dla obu stron, nie zapisane w tym materiale a wynikające z ustawy Kodeks Pracy, ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustawach i rozporządzeniach.

10. Wykorzystywanie strony internetowej OZZP OHP, zarówno ogólnopolskiej, jak i zakładek dla poszczególnych województw do propagowania działalności Związków Zawodowych OZZP OHP w zakresie wojewódzkim i ogólnokrajowym. Informowanie przez stronę internetową swoich członków i pracowników OHP o bieżącej działalności. Pokazywanie sylwetek swoich członków oraz ich pozytywną i wyróżniającą się działalność na rzecz OHP. Zamieszczanie innych ważnych informacji dla członków związku i wszystkich pracowników w danym województwie lub danej jednostce organizacyjnej OHP.

11. Wymaganie od pracodawców traktowania organizacji związkowych, jako partnera społecznego oraz respektowania jego praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa zawartych w dokumentach normatywno – prawnych w tym zakresie.

III. Zarządy poszczególnych organizacji OZZP OHP zobowiązane są do wspierania pracodawcy w eliminowaniu:

1. Osób niekompetentnych i łamiących regulamin pracy na wszystkich stanowiskach pracy OHP. Zwalczania niegospodarności i nadużyć oraz biurokratyzmu w OHP.

2. Reagowania na przejawy marnotrawstwa, poniżenia godności, lekceważenia praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

3. Wzajemnego informowania i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu eliminacje nieprawidłowości, problemów i wynikłych bieżących potrzeb.

4. Sporządzenie kalendarzowych planów i zamierzeń na następny rok i powiadomienie swoich pracodawców o przybliżonych terminach spotkań i ich tematyce. Składanie w terminie meldunków o stanie członków po każdym kwartale.

5. Zwoływanie posiedzeń Zarządów na wniosek pracodawcy lub doraźnie celem załatwienia spraw wynikających z Ustawy, a dotyczących zmian kadrowych zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych wypowiedzeń umów o pracę lub zmianę warunków pracy i płacy, inne ważne dla pracodawcy i dla poszczególnych członków sprawach zbiorowych i indywidualnych oraz wszelkich regulaminów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy OHP. W razie potrzeby powoływanie Komisji Wspólnych do wyjaśniania spraw różnych wymagających głębokiej analizy, jak również zaistniałych trudnych i kontrowersyjnych działań i faktów.

IV. Wymagania dla członków Zarządu Krajowego OZZP OHP oraz członków Zarządów Wojewódzkich i Zakładowej Organizacji i innych Grup Związkowych OZZP OHP:

1. Zapisy w Uchwale Zjazdowej, to zbiór zadań, które rozbudowane dotyczyć będą wielu działań. Dążenie do ich wdrożenia wymagać będzie dużego zaangażowania, poświecenia , kreatywności empatii i konstruktywnego działania oraz nieustannego podnoszenia własnych umiejętności negocjacyjnych oraz zastosowania różnych socjotechnik prowadzących do osiągania pozytywnych wyników.

2. Kandydaci do Zarządu Krajowego winni zdawać sobie sprawę z obowiązku udzielania się i świadczenia pracy związkowej na rzecz Zarządu Krajowego OZZP OHP. Nie może być tak, że członek Zarządu Krajowego działa jedynie na terenie z którego się wywodzi i zamyka w kręgu własnego środowiska, a przynależność do ZK OZZP OHP traktuje wyłącznie jako zaszczyt i możliwość atrakcyjnego przyjazdu do Warszawy, Dobieszkowa etc. lub na inne spotkania organizowane z ramienia związków zawodowych. Również o to, aby uzyskać ochronę związkową.

3. Członkowie Zarządu Krajowego oraz osoby funkcyjne w ZK OZZP OHP reprezentują swoje środowisko w ZK OZZP OHP na co dzień , ale również w razie potrzeby angażują się w pracy na szczeblu centralnym. Również przez cały okres współpracują z przewodniczącym ZK OZZP OHP oraz funkcyjnymi tego zarządu. Zabierają konstruktywny głos w sprawach dotyczących problemów całego kraju w OHP, a nie wyłącznie interesują się sprawami własnymi. Wspierają nieustannie przewodniczącego ZK OZZP OHP w jego działaniach i konsultują decyzje zarówno własne, jak i uczestniczą w wypracowywaniu decyzji ogólnokrajowych. 4. Współpracują z członkami Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej przy KG OHP, reprezentowanej przez oddelegowanych członków związku OZZP OHP. Informują o ewentualnych problemach wynikających z dzielności Komisji, które wypływają od pracowników OHP , w tym członków związku zawodowego.

V. Sprawy organizacyjne:

1. Zjazd zobowiązuje wybranych członków Zarządu Krajowego z przewodniczącym na czele, do niezwłocznego złożenia obowiązujących druków dokumentów, celem ujawnienia w Krajowym |Rejestrze Sądowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydz. Gospodarczy, zmian w KRS OZZP OHP po wyborach nowego składu Zarządu Krajowego i przewodniczącego.  

2. Zarząd zobowiązuje wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich i zakładowej do stałego utrzymywaniu minimum stanu członków na poziomie reprezentatywności, bowiem obniżanie stanów może spowodować odebrane uprawnień dla danej organizacji zakładowej.

3. Zwiększenie aktywności członków związku oraz funkcyjnych celem pozyskiwania członków do organizacji OZZP OHP, celem zwiększenia siły mandatów osób reprezentujących związek.

4. Zjazd zobowiązuje osoby odpowiedzialne za systematyczne opłacanie składek członkowskich przez członków związku do ich bezwzględnego egzekwowania. Brak opłacalności składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy eliminuje członka związku z praw przysługujących członkowi danego związku. W przypadku np. sprawy sadowej, członek nie plącący składki członkowskiej, nie będzie traktowany przez sąd, jako członek związku i nie może korzystać z praw przysługujących członkom związku w takich przypadkach.

Jędrzejów dnia 18.11.2017 r.                                                                                   III Krajowy Zjazd OZZP OHP

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2018 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com