ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Na mocy Ustawy o Związkach Zawodowych – Rozdział 3 Art. 19 pkt. 4 oraz Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy ZK OZZP OHP wyraża opinię i stanowisko na temat proponowanego przez MRP i PS Projektu Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie MP i PS z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie płac w OHP.

       

Uwagi Zarządu Krajowego OZZP OHP do projektu rozporządzenia MRPiPS z dnia 6 czerwca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

       Jako przedstawiciele pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, Zarząd Krajowy OZZP OHP jest głęboko rozczarowany propozycją zmiany, a właściwie braku korzystnej zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przedstawionego do zaopiniowania Centrali Związkowej OPZZ w ramach konsultacji społecznych, dotyczącego wynagradzania za pracę w OHP. Rząd chwali się dobrymi wynikami gospodarczymi, wzrostem wpływów podatkowych, niskim bezrobociem, a mimo to nie chce pomóc najgorzej zarabiającym pracownikom i zmienić ich statusu na bardziej cywilizowany. Dzisiejsze zarobki w OHP stawiają tą grupę pracowników na najniższym pułapie wśród wszystkich pracowników sfery budżetowej i nie tylko. Pracowników, w stosunku do których stawiane są wymagania wyższego specjalistycznego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w trudnej pracy z młodzieżą wymagającą specjalnych form oddziaływania wychowawczego, prowadzenia jej na rynku pracy oraz zapobiegania jej wykluczeniu społecznemu.

             Mimo interwencji związkowych, od 9 lat zwiększenia funduszu płac w OHP nie ma ze względu na ciągłe zamrażanie płac w sferze budżetowej. Jedynie zwiększanie minimalnej płacy wymusza wzrost wynagrodzenia do osiągnięcia minimalnego pułapu. W chwili obecnej mówi się o 10 mln zł zwiększenia budżetu OHP w zakresie funduszu płac na 2019 r. Jeśli tak będzie to ¾ tego funduszu znowu zostanie przeznaczone na podniesienie minimalnej płacy pracownikom najniżej zarabiającym.

         Projekt Rozporządzenia został przedstawiony do opiniowania stronie społecznej w momencie, kiedy jest już przygotowana zmiana nazwy OHP na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży i ma być wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. Jak nas poinformowano projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym zakresie jest gotowy. Nasuwa się zatem pytanie: Dlaczego, jeśli są już przygotowane wszelkie zmiany w OHP (łącznie ze zmianą nazwy) wprowadza się Rozporządzenie, które tak naprawdę nic nie wnosi dla pracowników szeregowych, a podnosi jedynie stawki w siatce płac (górne widełki) dla pracowników wybranych, którzy i tak już mają wyższe płace oraz nie uwzględnia nowej nazwy instytucji?

     Ponadto sygnalizujemy, że przygotowujący Rozporządzenie powinien zwrócić uwagę na tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia. Uwagi do: Tabeli 1. Dla pracowników OHP Przedstawiane uwagi do projektu Rozporządzenia dotyczą głównie wysokości kwot progowych przypisanych do poszczególnych kategorii zaszeregowania. Mamy tu na uwadze płacę minimalną (2100 zł brutto w 2018 r.). Według proponowanej tabeli warunek najniższej płacy krajowej spełniony jest dopiero od XV grupy zaszeregowania przy czym, zasadnym byłoby na etapie tworzenia projektu rozporządzenia wziąć pod uwagę planowany fakt wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 do kwoty 2250 zł brutto lub 2220 brutto zł, jak proponuje ostatnio Rada Ministrów.

       Należy również zwrócić uwagę na dwie pierwsze grupy zaszeregowania, które są zupełnie martwe, ponieważ najniższą czynną grupą zaszeregowania w OHP jest grupa III, od której zaczyna się zatrudnienie sprzątaczki i pomocy kuchennej. W czasie prac nad projektem rozporządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na katastrofalnie niski poziom płac w OHP, dalece nieadekwatny do „obecnego rynku pracy oraz zagwarantowania jak najlepszej realizacji zadań na rzecz młodzieży korzystającej ze wsparcia oferowanego przez OHP”, na co zwrócono uwagę w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

        Ponadto, uzasadnienie wskazuje na oczekiwania względem osób pracujących bezpośrednio z młodzieżą, takie jak: wyższe wykształcenie o odpowiednim profilu, fachową wiedzę oraz umiejętności w zakresie psychologii, metodyki pracy z grupą oraz dydaktyki. W dobie aktualnej płacy w OHP stawiane wymagania są coraz trudniejsze do spełnienia, ponieważ występuje stała fluktuacja kadry, odchodzą osoby doświadczone, a pracę podejmują bardzo często młodzi ludzie, którzy wchodzą dopiero na rynek pracy. Aby ustawodawca mógł realnie oczekiwać spełnienia przez kadrę OHP wymienionych powyżej oczekiwań powinien zagwarantować wynagrodzenie nie na poziomie płacy najniższej krajowej (gdzie nie potrzebne są żadne kwalifikacje i odpowiedni poziom wykształcenia), a wyższym o minimum 500 zł brutto.

          Ustawodawca powinien także zwrócić uwagę na tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia w rozporządzeniu MPiPS z dnia 30 kwietnia 2008 roku (obecnie nowelizowanym), gdzie najniższa płaca w I kategorii zaszeregowania gwarantowała osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia, które w 2008 roku wynosiło 1 126 zł brutto. Brak jest analogi w obecnym projekcie rozporządzenia w stosunku do poprzedniego.

         Mając wciąż na uwadze niskie płace w OHP, należy bezwzględnie wyeliminować wliczanie dodatków stażowych i funkcyjnych do podstawy wynagrodzenia brutto, wskutek których często osiągany jest poziom płacy minimalnej.

           Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników OHP stwierdza, że Rozporządzenie z wyjątkiem kilku nowych stanowisk i podwyżek płac dla najwyżej zarabiających, jest atrapą i nie wnosi nic co powodowałoby zmiany na lepsze w sferze płacowej i zadawalało choćby minimalnie pracowników OHP.

          Wyrażamy głębokie niezadowolenie faktem, że rekomendacja MRP i PS jest wysoce lekceważąca dla słusznych oczekiwań pracowników OHP oraz przyczynia się nie do wzrostu płac, a do regresu realnych wynagrodzeń w OHP.

                                                                                                                                          Zarząd Krajowy OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com