ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

Uzasadnienie do zmian z OHP na PCAM

1. PAŃSTWOWE CENTRUM AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY PCAM będące grupą państwowych jednostek budżetowych, zastąpi obecnie działające OHP i będzie kontynuatorem działań na rzecz młodzieży wieku 14-25 roku życia, uczącej się, sprawiającej problemy wychowawcze lub mającej opóźnienie w realizacji obowiązku nauki, a także działań aktywizacyjnych adresowanych do młodzieży niepracującej i nieuczącej się.

Zakres proponowanych regulacji:

1) zaproponowano zmianę nazwy instytucji z OHP na PCAM, aby lepiej odzwierciedlała działania na rzecz tej grupy;

2) wiek młodzieży, która może korzystać z pomocy jednostek PCAM, określono w granicach 14-25 lat; tym samym PCAM nie będzie uprawnione do realizacji działań na rzecz innych osób; w przepisach przejściowych pozostawiono możliwość realizowania zadania na rzecz młodzieży 14-29 lat, w szczególności działania te mogą być realizowane formie projektów współfinansowanych z innych środków niż budżet państwa;

3) obniża się dolną granicę wieku na poziomie lat 14, gdyż ostatni rok obowiązkowej szkoły podstawowej jest kluczowym momentem dla podejmowania decyzji o wyborze poziomu i kierunku dalszego kształcenia. Działania jednostek PCAM będą pełnić rolę profilaktyczną. Osoby opóźnione w nauce wymagają wsparcia w celu ukończenia szkoły podstawowej. Te osoby, a także młode osoby niedostosowane społecznie, czy zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym wymagają pomocy w realizacji obowiązku nauki do 18 r. ż., w tym wspierania w zdobywaniu kompetencji zawodowych i planowaniu rozwoju, aby odnaleźć się na rynku pracy;

4) górną granicę wieku określono na 25 lat, z tym że działania stricte edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane będą do osób do 21 roku życia. Związane jest to z faktem, że osoba kończąca 18 lat i w związku z tym kończąca obowiązek nauki, ale nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, może w strukturach PCAM uzyskać w ciągu 3 lat pomoc w zdobyciu kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Jednostki PCAM będą mogły skierować osoby, które ukończyły 18 r. ż. i nie uzyskały do tego czasu kwalifikacji zawodowych do powiatowego urzędu pracy, który w porozumieniu z tymi jednostkami PCAM ustali odpowiednią formę pomocy dla skierowanych osób, w szczególności udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych finansowanym ze środków Funduszu Pracy;

5) wprowadzono pojęcie „misja PCAM”, tj. realizacja działań na rzecz młodzieży w wieku od 14 do 25 r. ż., w szczególności niepracującej i nieuczącej się, w celu jej wsparcia w wypełnieniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Podkreślono, że podstawą działalności jednostek PCAM, jako państwowych jednostek budżetowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw pracy realizujących zadania państwa, jest ustawa oraz statut;

6) utrzymano nadzór MRPiPS nad PCAM i jako podstawową formę nadzoru utrzymano akceptację planów i kontrolę ich wykonania;

7) określono główne obszary/zakresy działalności jednostek PCAM, mając na względzie misję PCAM;

8) wskazano obowiązki organizacyjne jednostek PCAM wynikające z kierowania wychowanków do szkół– konieczność składania wniosków do organów założycielskich z rocznym wyprzedzeniem, w celu zapewnienia miejsc dla wychowanków;

9) utrzymano dotychczasowe rozwiązanie (wypracowane w porozumieniu z MEN) umożliwiające naukę w szkołach dla dorosłych 15-latkom, którzy mają trudności z realizacją nauki w szkołach dla młodzieży;

10) w przepisach przejściowych uregulowano, że jednostki PCAM mogą realizować zadania finansowane ze środków innych niż budżet państwa, do dnia 31 grudnia 2022 r.;

11) wskazano podmioty, z którymi jednostki PCAM współpracują w realizacji zadań na rzecz młodzieży;

12) kontynuowana będzie refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym w celu przygotowania zawodowego realizowana przez jednostki PCAM. Pracodawca ubiegający się o refundację będzie musiał jak do tych czas zadeklarować zatrudnienie młodocianego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego, ale niewywiązanie się z zatrudnienia co najmniej 50% młodocianych (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy) skutkować będzie roczną karencją na uzyskanie refundacji za kolejnych uczniów. Bezpośrednio w ustawie określony będzie też maksymalny poziom refundacji, jaką może uzyskać pracodawca – obecnie jest to odwołanie do minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jednostki PCAM zostały też upoważnione do przeprowadzania kontroli realizacji umów o refundację zawartych z pracodawcami, w miejscu odbywania przygotowania zawodowego przez młodocianych pracowników lub w siedzibie organizacji zrzeszającej pracodawców rozliczającej zawarte umowy o refundację;

13) uregulowano zagadnienia przetwarzania przez jednostki PCAM informacji o rynku pracy, w tym danych osobowych osób korzystających z jej pomocy, określając po raz pierwszy na poziomie ustawy:

a) zakres danych osobowych osób korzystających z pomocy jednostek PCAM,

b) cele przetwarzania danych,

c) administratora i okresy przetwarzania danych,

d) zasady wymiany danych osobowych z innymi podmiotami publicznymi (udostępniania i pozyskiwanie);

14) na wzór innych jednostek podległych i nadzorowanych (np. PARP) zaproponowano nadanie statutu dla PCAM – w miejsce obowiązującego dotychczas rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zadań i organizacji OHP;

15) określono organ PCAM – Prezesa Zarządu Krajowego PCAM w miejsce Komendanta Głównego OHP – oraz wskazano tryb wyłaniania Prezesa Zarządu Krajowego i jego zastępców;

16) określono podstawowe dokumenty planistyczne dla działalności jednostek PCAM, tj. roczny plan pracy oraz roczny plan finansowy, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych oraz termin przedkładania projektu rocznego planu pracy ministrowi właściwemu do spraw pracy;

17) wprowadzono obowiązek dla gmin oraz podmiotów prowadzących szkoły podstawowe przekazywania do jednostek PCAM wykazu osób, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Dzięki temu PCAM będzie mogło skuteczniej rekrutować młodzież wymagającą interwencji PCAM;

18) dodatkowo poprzez zmianę w ustawie o systemie informacji oświatowej zaproponowano wyposażenie jednostek PCAM w uprawienie do pobierania danych o uczniach z bazy SIO, co ułatwi wykonywanie ustawowych zadań PCAM;

19) zaprojektowano także przepisy przejściowe, które pozwolą na sprawne przekształcenie OHP w PCAM i przejęcie wszelkich zobowiązań przez PCAM;

20) Prezes Zarządu Krajowego PCAM będzie zobowiązany do przeprowadzenia monitoringu wykorzystania przez oddziały wojewódzkie bazy dydaktyczno-wychowawczej i mienia jednostek PCAM, a w szczególności miejsc umożliwiających młodzieży pobyt całodobowy z zakwaterowaniem na dzień wejścia w życie projektowanej ustawy.

Ponadto, do dnia 31 grudnia 2019 r. Prezes Zarządu Krajowego PCAM dostosuje strukturę i organizację PCAM do wymagań wynikających z przepisów niniejszej ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wyciąg z projektu Ustawy 

Rozdział 11

Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży Art. 350.

1. PCAM jest grupą państwowych jednostek budżetowych, których misją jest realizacja działań na rzecz młodzieży w wieku od 14 do 25 roku życia, w celu jej wsparcia w wypełnieniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

2. Nadzór nad PCAM sprawuje minister właściwy do spraw pracy. Art. 351.

1. Jednostki PCAM podejmują pracę z młodzieżą, w wieku od 14 do 25 roku życia, w szczególności taką, która:

1) stwarza problemy wychowawcze w trakcie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, lub

2) ma opóźnienia w cyklu kształcenia lub nie realizuje obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

lub 3) po spełnieniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki nie uczy się i nie pracuje,

lub 4) pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych,

lub 5) pochodzi z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

lub 6) potrzebuje wsparcia w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej bądź przygotowania do aktywnego zachowania na rynku pracy.

2. Realizując działania na rzecz młodzieży, jednostki PCAM w szczególności:

1) prowadzą działania środowiskowe mające na celu rozpoznanie problemów i identyfikację młodzieży wymagającej wsparcia oraz prowadzi jej rekrutację do objęcia wsparciem;

2) diagnozują indywidualne potrzeby młodzieży i planuje dla nich formy wsparcia;

3) realizują działania wspierające rozwój osobisty i integrację społeczną młodzieży, w tym działania opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i socjalizacyjne;

4) ułatwiają młodzieży realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki do 18 roku życia oraz umożliwiają jej nabycie kwalifikacji zawodowych, w tym: a) kierują ją do szkół i placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

b) kierują ją do pracodawców lub zatrudniają w celu odbycia przygotowania zawodowego,

c) mogą realizować dokształcanie w zakresie przedmiotów zawodowych w formach pozaszkolnych,

d) zapewniają pomoc wychowawców i pedagogów w okresie nauki; 5) umożliwiają młodzieży nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, oferując pozaszkolne zajęcia edukacyjne lub kierując ją na szkolenia, w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe;

6) prowadzą pośrednictwo pracy, w tym w ramach sieci EURES, oraz poradnictwo zawodowe na rzecz młodzieży, z zastosowaniem odpowiednio przepisów art. 72 i 83 ust. 1-3;

7) prowadzą ocenę skuteczności i efektywności działań realizowanych na rzecz młodzieży objętej wsparciem. 3. Realizując działania, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, jednostki PCAM mogą zapewnić młodzieży, w ramach posiadanej bazy lokalowej, pobyt całodobowy z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz opieką wychowawczą.

4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jednostki PCAM składają wnioski o zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki dla młodzieży objętej wsparciem do organów prowadzących szkoły i placówki, do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Młodzież objęta wsparciem jednostek PCAM może uczęszczać do szkoły dla dorosłych lub szkoły przysposabiającej do pracy, jeżeli najpóźniej w roku rozpoczęcia zajęć przewidzianych programem ukończy 15 lat oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia lub nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej dla młodzieży, albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole podstawowej lub branżowej dla młodzieży.

6. Młodzieży, która przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed ukończeniem 18 roku życia była objęta wsparciem jednostek PCAM i nie uzyskała kwalifikacji zawodowych, jednostki PCAM obowiązane są niezwłocznie udzielić dalszej pomocy w formie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz do ukończenia 21 roku życia zaproponować udział w szkoleniach, w tym w kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub innych pozaszkolnych formach uzyskiwania wiedzy lub umiejętności w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych lub zatrudnienia.

7. Jednostki PCAM mogą skierować osobę, o której mowa w ust. 6, do powiatowego urzędu pracy, który w porozumieniu z PCAM, po zarejestrowaniu bezrobotnego, kieruje go do odpowiedniej formy pomocy określonej w ustawie, w szczególności do przygotowania zawodowego dorosłych finansowanego z Funduszu Pracy.

Art. 352. 1. Realizując zadania na rzecz młodzieży jednostki PCAM współpracują w szczególności:

1) ze szkołami i placówkami systemu oświaty, organami prowadzącymi szkoły i kuratorami oświaty, publicznymi służbami zatrudnienia, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową;

2) pracodawcami i organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami lokalnymi zaangażowanymi w pracę z młodzieżą.

2. Jednostki PCAM mogą organizować dla młodzieży wypoczynek, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, we współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 z wykorzystaniem mienia i zasobów kadrowych, którymi dysponuje.

Art. 353. 1.Jednostki PCAM mogą dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, z uwzględnieniem wykazu zawodów, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 22, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców. 2.Maksymalna wysokość refundacji, o której mowa w ust. 1, wynosi miesięcznie:

1) 4% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki zawodu;

2) 5% przeciętnego wynagrodzenia w drugim roku nauki zawodu;

3) 6% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim roku nauki zawodu;

4) 4% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

3. Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację pod warunkiem zadeklarowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy o refundację.

4. Jednostki PCAM pozostawiają bez rozpatrzenia wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o refundację, jeżeli pracodawca w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia tego wniosku, z przyczyn dotyczących pracodawcy nie wywiązał się z deklaracji sześciomiesięcznego zatrudnienia co najmniej 50% młodocianych, którzy ukończyli w tym czasie przygotowanie zawodowe.

5. Pracodawca, o którym mowa w ust. 4, może wystąpić z kolejnym wnioskiem o zawarcie umowy o refundację po upływie 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.

6. Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącej młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

7. Refundacji o której mowa w ust. 1, za pracowników młodocianych zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich PCAM dokonują te oddziały, udokumentowując jej zasadność. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się.

8. Refundacja, o której mowa w ust. 1, udzielana podmiotowi prowadzącemu, działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

9. Jednostki PCAM mogą prowadzić kontrole realizacji umów o refundację zawartych z pracodawcami, w miejscu odbywania przygotowania zawodowego przez młodocianych pracowników lub w siedzibie organizacji zrzeszającej pracodawców rozliczającej zawarte umowy o refundację.

10. Do kontroli prowadzonych przez jednostki PCAM stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 14.

11. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w tym:

1) podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację,

2) wzór wniosku o zawarcie umowy o refundację,

3) wzór wniosku jednostki organizacyjnej PCAM o przyznanie refundacji,

4) terminy naboru wniosków,

5) kryteria rozpatrywania wniosków,

6) wzór umowy o refundację,

7) wzór wniosku o wypłatę refundacji – mając na względzie zapewnienie młodocianym pracownikom właściwych warunków odbywania przygotowania zawodowego, sprawną obsługę pracodawców wnioskujących o refundację oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

12. Jednostki PCAM mogą finansować z Funduszu Pracy koszty korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych, dodatków motywacyjnych, opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, szkoleń pracowników jednostek PCAM realizujących zadania określone ustawą oraz wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, służących realizacji zadań określonych ustawą.

Art. 354. 1.W ramach PCAM wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne: 1) Zarząd Krajowy PCAM z siedzibą w Warszawie; 2) oddziały wojewódzkie PCAM. 2. Jednostki PCAM działają na podstawie ustawy oraz statutu. 3. Minister właściwy do spraw pracy w drodze zarządzenia nadaje PCAM statut określający jego organizację i zadania. 4. Prezesa Zarządu Krajowego PCAM powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw pracy. 5. Prezes Zarządu Krajowego PCAM kieruje Zarządem Krajowym i wykonuje zadania ustawowe PCAM za pomocą Zarządu Krajowego i dyrektorów oddziałów wojewódzkich PCAM.

Art. 355. 1. Jednostki PCAM działają zgodnie z rocznym planem pracy oraz planem finansowym jednostki, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. 2. Prezes Zarządu Krajowego PCAM przedstawia ministrowi właściwemu do spraw pracy do zatwierdzenia projekt rocznego planu pracy na dany rok, nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego. Do dnia zatwierdzenia planuje jednostki PCAM działają na podstawie projektu tego planu. 3. Prezes Zarządu Krajowego PCAM w terminie do 30 kwietnia każdego roku przedstawia ministrowi właściwemu do spraw pracy do akceptacji sprawozdanie z realizacji planu pracy dotyczące roku poprzedzającego. 4. Prezes Zarządu Krajowego PCAM przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy do dnia 20 każdego miesiąca miesięczną informację finansową o realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników za poprzedni miesiąc. 5. Prezes Zarządu Krajowego PCAM, w celu zapewnienia realizacji młodzieży wsparcia i efektywnego wykorzystania zasobów, monitoruje i koordynuje wykorzystanie bazy dydaktyczno-wychowawczej i mienia jednostek PCAM a w szczególności miejsc umożliwiających młodzieży pobyt całodobowy z zakwaterowaniem. 6. Na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw pracy jednostki PCAM mogą prowadzić, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, działania mające na celu upowszechnianie informacji o rynku pracy i ofertach pracy, możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie. 7. Minister właściwy do spraw pracy, może powierzyć PCAM dodatkowe zadania na rzecz osób w wieku od 18 do 25 roku życia, o ile wymaga tego sytuacja na rynku pracy.

Art. 356. 1. Jednostki PCAM przetwarzają dane osobowe osób fizycznych ubiegających się o wsparcie lub korzystających ze wsparcia jednostek PCAM, w celu realizacji zadań ustawowych, w tym weryfikacji uprawnień i danych, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, prowadzenia postępowań kontrolnych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określania planów dalszych działań. 2.W celu realizacji zadań ustawowych każda z jednostek PCAM prowadzi rejestr danych osobowych osób ubiegających się o wsparcie lub korzystających ze wsparcia PCAM. 3. W rejestrach jednostek PCAM są przetwarzane następujące dane osobowe osoby ubiegającej się o wsparcie lub korzystającej ze wsparcia: 1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć; 2) obywatelstwo albo obywatelstwa; 3) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 4) imiona rodziców; 5) data i miejsce urodzenia; 6) nazwisko rodowe; 7) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji i adres zamieszkania; 8) wykształcenie; 9) ukończone szkoły i szkolenia; 10) szkoła, klasa i rodzaj oddziału, gdzie odbywa lub odbywała się ostatnio nauka; 11) pracodawca, u którego odbywa się lub odbywało się ostatnio, lub zostało ukończone przygotowanie zawodowe młodocianych, według formy: a) przyuczenie do wykonywania określonej pracy, b) nauka zawodu; 12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować; 13) poziom znajomości języków obcych; 14) posiadane uprawnienia zawodowe i kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: 15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy; 16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy; 17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; 18) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz możliwości podejmowania pracy; 19) informacja o oświadczeniu o wyrażeniu zgody lub jej braku na przetwarzanie danych osobowych wraz z ich zakresem na podstawie przepisów Unii Europejskiej o sieci EURES; 20) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada; 21) adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby, jeżeli posiada; 22) informacje o liczbie, rodzaju, zakresie i wartości, o ile możliwe jest jej ustalenie, pomocy udzielonej tej osobie przez jednostki PCAM oraz jej przyjęciu albo odmowie jej przyjęcia; 23) informacje o pomocy udzielonej przez: a) publiczne służby zatrudnienia w zakresie określonym w ustawie, przekazywane przez ministra właściwego do spraw pracy lub te służby, b) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, c) jednostki obsługujące świadczenia rodzinne w zakresie określonym w przepisach o świadczeniach rodzinnych, przekazywane przez ministra właściwego do spraw rodziny lub te jednostki, d) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w zakresie danych o przebywaniu w pieczy zastępczej lub opuszczaniu pieczy zastępczej, określonym w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekazywane przez ministra właściwego do spraw rodziny lub te jednostki 24) informacje gmin, podmiotów prowadzących szkoły lub organów systemu oświaty lub pozyskiwane z systemu informacji oświatowej o nierealizowaniu obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 4. Dane osobowe przetwarzane przez jednostki PCAM, podlegają zabezpieczeniom polegającym co najmniej na: 1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez administratora danych; 2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy. 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, są przetwarzane przez jednostki PCAM przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono ubieganie się o wsparcie lub udzielanie wsparcia. 6. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 5, zostanie wytoczone powództwo lub zostanie wszczęte postępowanie, w którym przetwarzane dane osobowe stanowią dowód, okres przetwarzania, o którym mowa w ust. 5, przedłuża się do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 7. Spełnienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 4, zapewniają odpowiednio w przypadku: 1) pracowników Zarządu Krajowego PCAM – Prezes Zarządu Krajowego PCAM; 2) pracowników oddziałów wojewódzkich PCAM – dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego PCAM; 3) pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek obsługującym świadczenia rodzinne oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także innych podmiotów o których mowa w ust. 10 – administratorzy danych właściwi dla tych jednostek. 8. W celu zapewnienia dostępu do informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań PCAM, jednostkom PCAM udostępniane są nieodpłatnie następujące kategorie danych, w tym danych osobowych młodzieży, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań, przetwarzane przez: 1) ministra właściwego do spraw pracy i publiczne służby zatrudnienia – dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1-9, 15-19, 21 i 23 lit. a, 2) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – dane osób fizycznych, o których mowa ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. b, 3) ministra właściwego do spraw rodziny – dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym: a) w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. c, b) w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. d, 4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dane określone w art. 50 ust. 14-16 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 5) Państwową Inspekcję Pracy – informacje o realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)oraz kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, 6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej –dane osób fizycznych, o których mowa ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. b, 7) jednostki obsługujące świadczenia rodzinne –dane osób fizycznych, o których mowa ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. c, 8) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dane osób fizycznych, o których mowa ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7 i 23 lit. d, 9) gminy, podmioty prowadzące szkoły lub organy systemu oświaty oraz w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w odrębnych przepisach – dane osób fizycznych, o których mowa ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7, 9, 10 i 24 – w celu pozyskania przez jednostki PCAM informacji o pomocy udzielanej młodzieży przez te podmioty i weryfikacji uprawnień i danych dotyczących osób ubiegających się o pomoc lub korzystających z pomocy PCAM. 9. W celu realizacji przez jednostki PCAM zadań ustawowych, o których mowa w art. 336 ust. 3, gmina lub podmiot prowadzący szkoły obowiązani są przekazać do właściwego ze względu na teren działalności oddziału wojewódzkiego PCAM informacje o młodzieży nierealizującej obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 10. Jednostki PCAM udostępniają w niezbędnym zakresie przetwarzane dane osobowe osoby ubiegającej się o wsparcie lub korzystającej ze wsparcia: 1) ministrowi właściwemu do spraw pracy w celu realizacji jego zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 19, 22 i 23 lit. d, 2) wojewódzkim urzędom pracy w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 19 i 22, 3) powiatowym urzędom pracy w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 19, 22 i 23 lit. d, 4) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w odrębnych przepisach, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 22, 5) jednostkom organizacyjnym obsługującym świadczenia rodzinne dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 22, 6) jednostkom organizacyjnym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 22, 7) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 16 i 22, 8) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 16 i 22, 9) Państwowej Inspekcji Pracy w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, dane osób fizycznych, o których mowa w ust. 3, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 22 –w celu zapewnienia koordynacji wsparcia kierowanego przez te podmioty do poszczególnych osób, a także w celu badań prowadzonych przez te podmioty, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie. 11. Dane, o których mowa w ust. 10, są udostępniane na wniosek dotyczący określonej osoby fizycznej. 12. W przypadku wniosków składanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przepis ust. 10 stosuje się wobec podmiotów wymienionych w tym przepisie, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania; 2) posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 3) zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com