ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Komendanta Głównego OHP

REGULAMIN GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYMI ŚRODKAMI WYDZIELONYMI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

CZĘŚĆ I. CELE MIESZKANIOWE I. TWORZENIE SCENTRALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA CELE MIESZKANIOWE

§ 1 Scentralizowane środki wydzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, zwane dalej „środkami mieszkaniowymi", tworzy się z corocznego odpisu podstawowego w wysokości 10 % od naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej OHP, Wojewódzkich Komend OHP, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego które przystąpiły do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.

§ 2 Środki mieszkaniowe gromadzi się na wydzielonym rachunku bankowym Komendy Głównej OHP. Przekazanie środków mieszkaniowych do Komendy Głównej następuje z chwilą dokonania odpisów przez Wojewódzkie Komendy, Centra Kształcenia i Wychowania oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego nie później niż w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

§ 3 Środki mieszkaniowe zwiększa się o: a) darowizny osób fizycznych i prawnych, b) odsetki od środków mieszkaniowych, c) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, d) wierzytelności likwidowanych środków mieszkaniowych.

II. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW MIESZKANIOWYCH

§ 4 Świadczenie ze środków mieszkaniowych ma formę pożyczki, która może być przeznaczone na :

a) zakup mieszkania własnościowego lub uzupełnienie wkładu członkowskiego,

b) wykup mieszkania spółdzielczego, kwaterunkowego itp.,

c) zakup lub budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

d) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,

e) remonty i modernizacje mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość,

f) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 5 1. Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pożyczki na poszczególne cele mieszkaniowe nie może przekroczyć: a) na zakup mieszkania własnościowego lub wykup mieszkania spółdzielczego, komunalnego - sumy 18 średnich wynagrodzeń w OHP*),

b) na zakup lub budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość - sumy 18 średnich wynagrodzeń w OHP,

c) adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe - sumy 12 średnich wynagrodzeń w OHP,

d) remonty i modernizację mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną nieruchomość – sumy 18 średnich wynagrodzeń w OHP, e) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej - sumy 12 średnich wynagrodzeń w OHP.

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW MIESZKANIOWYCH

§ 6 Z pożyczki ze środków mieszkaniowych mogą korzystać : a) pracownicy OHP, b) emeryci i renciści, na których naliczany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, c) małżonkowie zmarłych w czasie zatrudnienia pracowników OHP, jednak pod warunkiem złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z tych świadczeń w innym zakładzie pracy.

§ 7 1. Pożyczkę ze środków mieszkaniowych udziela się pracownikowi OHP z co najmniej rocznym, nieprzerwanym stażem pracy w OHP, zatrudnionemu na czas nieokreślony.

2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny OHP może zatwierdzić decyzję Komisji Mieszkaniowej o przyznaniu pożyczki pracownikowi OHP z krótszym niż wskazany w ust 1. stażem pracy w OHP.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

§ 8 1. Komendant Główny OHP powołuje Komisję Mieszkaniową w składzie 6 osób, w tym : 3 osoby reprezentujące pracodawcę i 3 osoby reprezentujące organizacje związkowe.

2. Komisja ze swego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

3. Osoby reprezentujące organizacje związkowe są wybierane w oparciu o art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.84 ze zm.).

4. Pracami Komisji Mieszkaniowej kieruje jej przewodniczący, który odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie i realizację zadań oraz posiada (w przypadku braku rozstrzygnięcia) prawo do podjęcia decyzji.

5. Sekretarz Komisji odpowiada za prowadzenie dokumentacji oraz przygotowanie jej do archiwizacji.

6. Komisja Mieszkaniowa w OHP rozpatruje wnioski pracowników o udzielenie pożyczek ze środków mieszkaniowych na posiedzeniach odbywanych nie rzadziej niż raz w kwartale.

7. Decyzje Komisji Mieszkaniowej w OHP zatwierdza Komendant Główny OHP.

8. W przypadku spraw spornych zainteresowany może zwrócić się do wybranej organizacji związkowej o pomoc w rozwiązaniu sporu. Komendant Główny na wniosek organizacji związkowej kieruje do Komisji Mieszkaniowej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

9. Komisja Mieszkaniowa posiada uprawnienia w zakresie kontroli celowości i zgodności z przeznaczeniem wykorzystania przydzielonych funduszy. 10. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej sporządza, po zakończeniu roku budżetowego i na podstawie posiadanej dokumentacji pisemną informację z realizacji świadczeń ze środków mieszkaniowych, którą składa Komendantowi Głównemu OHP oraz związkom zawodowym funkcjonującym w OHP. Kadencja Komisji Mieszkaniowej trwa 4 lata. *) średnie wynagrodzenie wylicza Komenda Główna OHP dzieląc przyznany na dany rok dla OHP limit funduszu płac przez ilość etatów kalkulacyjnych

§ 9 Obsługę finansowo-księgową środków mieszkaniowych oraz pomoc prawną w przypadkach dochodzeniowo-procesowych, zapewnia Komenda Główna OHP, a w zakresie podstawowych dokumentów ewidencyjnych i finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych OHP – osoby wyznaczone przez kierownika jednostki.

§ 10 1. Wojewódzkie Komendy OHP, Centra Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP zobowiązuje się do comiesięcznego potrącania i przekazywania na konto KG OHP potrąconych rat pożyczek mieszkaniowych zatrudnionych pracowników. 2. Do przelewu należy dołączyć listę pracowników oraz wysokość potrąconej kwoty.

V. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

§ 11 1. Udokumentowane wnioski o udzielenie pożyczki ze środków mieszkaniowych należy składać do Komisji Mieszkaniowej w OHP. Siedzibą Komisji jest Komenda Główna OHP. 2. Do wniosku o pożyczkę (wzór-załącznik nr 1) zaopiniowanego przez Wojewódzkiego Komendanta, Dyrektora CKiW , Dyrektora OSZ, a przypadku pracowników KG OHP - Dyrektora Biura, należy dołączyć: a) umowę (wzór-załącznik nr 2) w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (KG OHP w 2-ch egz.), b) przy wniosku o pożyczkę na zakup mieszkania lub uzupełnienie wkładu członkowskiego: - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub innej jednostki organizacyjnej lub banku, określające całkowitą wartość zakupu mieszkania lub wysokość wkładu oraz dokumenty stwierdzające nabycie mieszkania (umowa przedwstępna, akt notarialny, itp.), - przy budowie domu lub lokalu odrębnego należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie kosztorysu oraz pozwolenia na budowę, c) przy ubieganiu się o pożyczkę na remont mieszkania, do wniosku musi być dołączony kosztorys, przy czym: - w przypadku wykonawstwa systemem gospodarczym winien on obejmować zakres planowanych prac oraz koszt materiałów budowlanych i może być sporządzony przez pożyczkobiorcę, - w przypadku wykonawstwa przez firmę zewnętrzną winien być sporządzony i potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, d) w przypadku ubiegania się o pożyczkę na koszty adaptacji pomieszczeń na cele mieszkaniowe do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kosztorysu planowanej adaptacji oraz umowy o udostępnienie pomieszczeń do przebudowy zawartej z jednostką zarządzającą budynkiem, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu.

§ 12 1. Pracownicy OHP mają prawo ubiegać się o kolejną pożyczkę po całkowitej spłacie poprzedniej. 2. Pożyczki ze środków mieszkaniowych podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% wartości udzielonej pożyczki. 3. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po przekazaniu środków pożyczkobiorcy. Potrącenia rat pożyczki wraz z odsetkami dokonuje się w terminie wypłaty wynagrodzenia, na zasadach określonych w ust. 2. 4. Okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata w uzasadnionych przypadkach nie może być dłuższy niż 5 lat. 5. Udzielenie pożyczki uwarunkowane jest poręczeniem dwóch osób - pracowników OHP z co najmniej dwuletnim stażem Pracy w OHP, zatrudnionych na czas nieokreślony - odpowiadających solidarnie w przypadku zwłoki w spłacie.

§ 13 1. Komendant Główny OHP może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego oraz poręczycieli, zatwierdzić decyzję Komisji Mieszkaniowej o zawieszeniu spłaty pożyczki na okres od 3 miesięcy do roku lub przedłużeniu okresu jej spłaty do 5 lat. 2. Komendant Główny OHP może w uzasadnionych, losowych przypadkach, na wniosek zainteresowanego (potwierdzony przez pracodawcę i macierzystą organizację związkową), zatwierdzić decyzję Komisji Mieszkaniowej o umorzeniu pożyczki po spełnieniu niżej wymienionych kryteriów łącznie: a) przepracowanie w OHP minimum 5 lat, b) spłacenie minimum 50% pożyczki (z oprocentowaniem), c) udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej pożyczkobiorcy uniemożliwiającej dalsze spłacanie pożyczki. 3. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki ulega umorzeniu. 4. Pożyczkobiorca, któremu umorzono pożyczkę mieszkaniową, ponownie może się ubiegać o nią po 3-letnim okresie karencji liczonej od daty umorzenia. 5. Emeryt (lub rencista), do wniosku o umorzenie pożyczki mieszkaniowej winien dołączyć zobowiązanie do osobistego rozliczenia się we właściwym urzędzie skarbowym z podatku od umorzonej kwoty.

§ 14 1. Wysokość i liczbę udzielonych pożyczek warunkuje aktualna wysokość zgromadzonych środków mieszkaniowych oraz liczba osób ubiegających się o pożyczkę. 2. Wnioski rozpatrywane są podczas najbliższego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej po dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów.

§ 15 1. Z chwilą rozwiązania umowy o pracę niespłacona pożyczka powinna być spłacona w całości w trybie natychmiastowym. 2. Obowiązek sprawdzenia, czy wynagrodzenie pracownika, z którym umowa zostaje rozwiązana, nie jest obciążone pożyczką ze środków mieszkaniowych spoczywa na Komendancie Głównym OHP, właściwych Komendantach Wojewódzkich, Dyrektorach CKiW oraz Dyrektorach OSZ. 3. Wymogu natychmiastowej spłaty nie stosuje się do pracowników, z którymi umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz pracowników, z którymi umowa o pracę rozwiązana została za wypowiedzeniem - wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku zainteresowanego potwierdzonego przez poręczycieli o dobrowolnej spłacie pozostałych rat. 4. W przypadku braku wpłaty ze strony pożyczkobiorcy przez 14 dni od wyznaczonego terminu Komenda Główna OHP, odpowiednie Wojewódzkie Komendy OHP, Centra Kształcenia i Wychowania, Ośrodki Szkolenia Zawodowego mają obowiązek: - gdy pożyczkobiorca nie jest pracownikiem OHP a poręczyciele nadal pracują, powiadomienia o zaistniałej sytuacji wszystkie zainteresowane strony i rozpoczęcia potrącania wymaganych rat pożyczki solidarnie z poborów poręczycieli, a potrącone wpłaty przekazywać każdego miesiąca na konto scentralizowanych środków mieszkaniowych. - gdy pożyczkobiorca i poręczyciele nie są pracownikami OHP, powiadomienia zainteresowanych stron o zaistniałej sytuacji i poinformowania o terminie skierowania sprawy do sądu, jeżeli należności nie zostaną uregulowane. 5. W przypadku braku spłaty ze strony pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wyczerpaniu procedur, o których mowa w ust. 4, Komenda Główna ma obowiązek niezwłocznego skierowania sprawy na drogę sądową.

CZĘŚĆ II. CELE ZDROWOTNE I. TWORZENIE SCENTRALIZOWANYCH ŚRODKÓW WYDZIELONYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA CELE ZDROWOTNE

§ 16 Scentralizowane środki wydzielone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele zdrowotne pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, zwane dalej „środkami zdrowotnymi", tworzy się z corocznego odpisu podstawowego w wysokości 2,5 % od naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej, Wojewódzkich Komend OHP, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP.

§ 17 Środki zdrowotne gromadzi się na rachunku bankowym funduszu mieszkaniowego Komendy Głównej OHP. Przekazanie środków zdrowotnych do Komendy Głównej następuje z chwilą dokonania odpisów przez Wojewódzkie Komendy, Centra Kształcenia i Wychowania oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego nie później niż w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

§ 18 Środki zdrowotne gromadzi się do kwoty 200 000 zł (dwustu tysięcy złotych), corocznie w chwili sumowania odpisów. Kwota stanowiąca nadwyżkę powiększa Fundusz Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

II. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZDROWOTNYCH

§ 19 1. Środki zdrowotne tworzy się w celu udzielania pomocy pracownikom OHP, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zachorowaniem osoby wskazanej w § 20 na ciężką do wyleczenia chorobę lub ulegli wypadkowi i zachodzi konieczność długotrwałego leczenia lub rehabilitacji. 2. Środki zdrowotne mogą być przeznaczone m.in. na: a) pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby, b) pokrycie kosztów operacji, c) pokrycie kosztów stosowania specjalnej diety w czasie rekonwalescencji, d) pokrycie kosztów leczenia w domu po długotrwałym leczeniu szpitalnym, e) pokrycie kosztów leczenia w innej miejscowości z powodu braku odpowiedniej placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania, f) pokrycie kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji. 3. Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy finansowej przyznanej na poszczególne cele zdrowotne nie może przekroczyć (na pokrycie kosztów leczenia lub kosztów rehabilitacji) - do 50 % udokumentowanych kosztów i nie więcej niż 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

III. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZDROWOTNYCH

§ 20 Ze świadczeń środków zdrowotnych mogą korzystać: a) pracownicy OHP (pod warunkiem posiadania stażu pracy w OHP nie mniejszego niż 1 rok), b) emeryci i renciści, na których naliczany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, c) dzieci pracowników OHP pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ZDROWOTNEJ

§ 21 1. Komendant Główny OHP powołuje Komisję Zdrowotną w składzie 6 osób, w tym: 3 osoby reprezentujące pracodawcę i 3 osoby reprezentujące organizacje związkowe.

2. Komisja ze swego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.

3. Osoby reprezentujące organizacje związkowe są wybierane w oparciu o art.30 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.84 ze zm.).

4. Pracami Komisji Zdrowotnej kieruje jej przewodniczący, który odpowiada za prawidłowe jej funkcjonowanie i realizację zadań oraz posiada (w przypadku braku rozstrzygnięcia) prawo do podjęcia decyzji.

5. Sekretarz Komisji odpowiada za prowadzenie dokumentacji oraz przygotowanie jej do archiwizacji.

6. Komisja Zdrowotna w OHP rozpatruje wnioski pracowników o udzielenie pomocy finansowej ze środków zdrowotnych na posiedzeniach odbywanych nie rzadziej niż raz w kwartale.

7. Decyzje Komisji Zdrowotnej w OHP zatwierdza Komendant Główny OHP.

8. W przypadku spraw spornych zainteresowany może zwrócić się do wybranej organizacji związkowej o pomoc w rozwiązaniu sporu. Komendant Główny na wniosek organizacji związkowej kieruje do Komisji Zdrowotnej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

9. Komisja Zdrowotna posiada uprawnienia w zakresie kontroli celowości i zgodności z przeznaczeniem wykorzystania przyznanych zapomóg.

10. Komisja Zdrowotna prowadzi rejestr przyznanych pomocy finansowych.

11. Przewodniczący Komisji Zdrowotnej sporządza, po zakończeniu roku budżetowego i na podstawie posiadanej dokumentacji pisemną informację z realizacji świadczeń ze środków zdrowotnych, którą składa Komendantowi Głównemu OHP oraz związkom zawodowym funkcjonującym w OHP corocznie w terminie do dnia 30 kwietnia.

12. Obsługę finansowo-księgową Komisji Zdrowotnej sprawuje Komenda Główna OHP.

13. Funkcję Komisji Zdrowotnej na wniosek związków zawodowych może pełnić Komisja Mieszkaniowa.

V. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

§ 22 1. Udokumentowane wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków zdrowotnych należy składać do Komisji Zdrowotnej w OHP. Siedzibą Komisji jest Komenda Główna OHP. 2. W szczególnych przypadkach w imieniu pracownika o pomoc finansową może wystąpić pracodawca. 3. Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej (wzór-załącznik nr 3) zaopiniowanego przez Wojewódzkiego Komendanta, Dyrektora CKiW, Dyrektora OSZ, a przypadku pracowników KG OHP - Dyrektora Biura, należy dołączyć: a) oświadczenie o wysokości dochodów na jednego członka rodziny (wzór-załącznik nr 4), b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy lub o konieczności podjęcia działań rehabilitacyjnych, c) dokumentację kosztów poniesionych w procesie leczenia lub rehabilitacji (rachunki), w uzasadnionych przypadkach oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2020 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com