ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

TEMATYCZNY PLAN POSIEDZEŃ ZARZĄDU KRAJOWEGO I PREZYDIUM OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OHP  W 2016 ROKU

Marzec 2016R

Posiedzenie Prezydium OZZP OHP

1. Informacja przewodniczącego Mariana Nowakowskiego na temat bieżących spraw organizacyjnych, w tym wyrejestrowanie Federacji ZZ Pracowników OHP z Urzędu Statystycznego w Warszawie, przedstawienie skarg pracowniczych, które nie znalazły rozwiązania u pracodawców na poziomie WK OHP i CK i W.

2. Omówienie sposobów i metod realizacji Uchwały II Zjazdu OZZP OHP odbytego dniach 14/15.11.2013 r. w Roskoszy, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia w życie elementów zapisanych w projekcie porozumienia pomiędzy pracodawcami OHP, a Związkami Zawodowymi.

3. Podział obowiązków na poszczególnych członków Prezydium i wyznaczenie zadań oraz odpowiedzialności za współpracę Zarządu Krajowego OZZP OHP z poszczególnymi środowiskami pracowniczymi OHP:

• Środowisko pracowników pedagogicznych, w tym współpraca z Komendantami ŚHP, HP i Kierownikami OS i W,

• Środowisko rynku pracy, w tym współpraca z Dyrektorami CE i PM

• Środowisko Centrów Kształcenia i Wychowania, w tym współpraca z Dyrektorami CKIW, ECKIW

4. Wyznaczenie ilości członków Prezydium objętych ochroną wynikającą z Ustawy o Związkach Zawodowych oraz listę imienną na podstawie ilości członków zrzeszonych w OZZP OHP

5.Spotkanie Rady Branży III OPZZ „Oświata i Nauka", które odbędzie się w lutym 2015r.Omówienie tematyczne spraw do poruszenia na Zjeździe Rady Branży OPZZ, dotyczące spraw problematycznych w OHP. Wypracowanie i sformułowanie propozycji oczekiwań od  funkcyjnych Rady Branży III, OPZZ „Oświata Nauka

7. Spotkanie z Komendantem Głównym OHP – pytania do KG OHP dotyczące min. zmian organizacyjnych w OHP i udziału Związków Zawodowych w wypracowywaniu koncepcji zmian - konsultacje, przedstawienie spraw nurtujących środowiska pracownicze w OHP, w tym konstruktywna propozycja wdrożenia w życie projektu porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi a pracodawcami OHP (przekazanie stosownego pisma KG OHP określającego stanowisko Związków Zawodowych w przedmiotowej sprawie).

 

8. Spotkanie z Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i Zdrowotnej KG OHP  Wysłuchanie informacji o działaniach Komisji w 2016r. Wybór i przedstawienie nowych przedstawicieli do w/w Komisji z ramienia OZZP OHP.

9. Sprawy organizacyjne, w tym:

• Ujednolicenie nazw organizacji wojewódzkich, międzyzakładowych i zakładowych;

1. - Mazowiecka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Warszawie

2. - Śląska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Katowicach

3. - Opolska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Opolu

4. - Wielkopolska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Poznaniu

5. - Łódzka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Łodzi

6. - Świętokrzyska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Kielcach

7. - Podkarpacka Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Rzeszowie

8. – Zachodniopomorska Wojewódzka Organizacja OZZP OHP w Szczecinie

oraz

1. - Rejonowa Organizacja OZZP OHP w Ostrowie Wielkopolskim

2. - Zakładowa Organizacja CK i W OZZP OHP w Pleszewie

• Zatwierdzenie wzorów stempli nagłówkowych

• Informacja Skarbnika o stanie konta i wydatkach z ostatniego okresu ( II i III kwartał 2014 r.), w tym opłacalność składek przez organizacje wojewódzkie i CK i W. Informacja o stanie opłacalności składek do OPZZ, zobowiązanie Google – Ksiąski Internetowe, KRS. Wydatki związane z organizacją Zjazdu OZZP OHP. Pieczątki.

• Zatwierdzenie propozycji zapisów do KRS wynikających ze zmian składu Zarządu oraz zapisów statutu OZZP OHP. Wyznaczenie osób do reprezentowania Zarządu Krajowego Związku

Wolne wnioski i sprawy zgłoszone do Zarządu Krajowego OZZP OHP.

===============================================================

Czerwiec2016 R.

Spotkanie Prezydium OZZP OHP z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji wojewódzkich i zakładowych..

 

2. Informacja przewodniczących organizacji wojewódzkich o przebiegu prac organizacji wojewódzkich, sukcesy i problemy, załatwiane sprawy.

3. Spotkanie z KG  OHP w sprawie zmiany nazwy OHP oraz zmian organizacyjnych w OHP

• Sprawy bieżące w OHP oraz echa dotyczące zmian organizacyjnych w OHP, ocena poczynionych działań i przewidywane efekty zmian.

• Przekazanie spraw problematycznych, w tym ocena współpracy pomiędzy organizacjami wojewódzkimi Związków Zawodowych OHP i pracodawcami w OHP.

• Pytania do KG OHP i odpowiedzi KG OHP, dyskusja i wnioski i kontrowersje

4. Sprawy organizacyjne,

• Zadnia na najbliższy okres,

• Inne bieżące sprawy wynikłe w okresie pomiędzy spotkaniami Prezydium.

• Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły do ZK OZZP OHP

• Opłacalność składek - raport Skarbnika o stanie finansów organizacji

• Przyjęcia do organizacji – raport Sekretarza OZZP OHP

• Wolne wnioski

5. Przyjęcie uchwał i wniosków dotyczące poruszanych spraw. Podział obowiązków do realizacji Uchwał i zadań na najbliższy okres.

=====================================================================

Wrzesien 2016

Posiedzenie kierownictwa Zarządu Krajowego OZZP OHP z udziałem przewodniczacych org. woj.

Sprawy organizacyjne:

• Sprawy załatwione

• Sprawy niezałatwione. Przyczyny niezałatwienia i rozpatrzenie możliwości dalszej realizacji zaplanowanych spraw.

2. Rozmowa z KG OHP o przyszłości OHP sprawa podwyżek płac w 2017r

• Informacja o aktualnych zagadnieniach, którymi zajmuje się Związek.

• Przedstawienie zamierzeń do realizacji przez Związek w okresie najbliższych trzech miesięcy i plan do końca roku. Przedstawienie oczekiwań od KG OHP

• Wysłuchanie KG OHP i jego stosunku do przedstawionych spraw.

• Wnioski końcowe.

3. Ustalenia merytoryczne i organizacyjne po spotkaniu z KG OHP

====================================================================2014

Posiedzenie Prezydium OZZP OHP z udziałem przewodniczącego Rady Branży III OPZZ „Oświata i Nauka "

1. Sprawozdanie z przebiegu i realizacji zaplanowanych spraw merytorycznych i organizacyjnych w okresie od kwietnia (kwiecień 2016– spotkanie poszerzone o przewodniczących Organizacji Wojewódzkich I Zakładowych OZZP OHP oraz spotkania członków funkcyjnych Prezydium OZZP OHP w miesiącu czerwcu 2016) do września 2016r.

• Ocena współpracy z Radą Branży III OPZZ „Nauka, Oświata" w zakresie podwyżek płac dla OHP

• Informacja z przebiegu spotkania i rozmów z KG OHP,

2. Ocena współpracy Zarządów Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej Organizacji, OZZP OHP z pracodawcami w OHP. Stan realizacji wdrażania zapisów porozumienia oraz przestrzegania Ustawy o Związkach Zawodowych i Kodeksu Pracy przez WK OHP i CK i W. Omówienie wspólpracy z PIP.

3. Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły z organizacji związkowych i członków Związku z całego kraju

4. Spotkanie Prezydium OZZP OHP z KG OHP

• Odpowiedzi KG OHP na zaplanowane pytania dotyczące spraw bieżących i wcześniej omawianych na spotkaniach z KG OHP budzących uwagi i kontrowersje.

• Obustronna wymiana uwag i stanowisk w sprawie omawianych spraw.

5. Podsumowanie merytoryczne po spotkaniu z KG OHP.

• Uwagi, wnioski i propozycje do działania.

• Podjęcie decyzji o dalszych zamierzeniach,

• Uchwały i zlecenia do realizacji przez członków Prezydium.

6. Wolne wnioski i propozycje

=====================================================================

GRUDZIEŃ 2016

Spotkanie Prezydium OZZP poszerzone o Przewodniczących Organizacji Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej z udziałem przedstawiciela OPZZ

1. Roczne sprawozdanie z działalności i efektów działalności Prezydium i Zarządu Krajowego OZZP OHP

• Podejmowane działania w zakresie realizacji zadań statutowych OZZP OHP, w tym stosownie zapisów Ustawy o Związkach Zawodowych,

• Sprawy załatwione z powodzeniem – ilość spraw, w tym sprawy sądowe,

• Czego dotyczyły?

• Sprawy niezałatwione i ilość spraw.

• Powody i przeszkody niezałatwionych spraw, w tym sprawy sądowe,

• Czego dotyczyły?

• W sprawozdaniach odniesienie się do akceptacji lub odstępstw od zapisów proponowanego porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi, a Pracodawcami OHP i w jakim zakresie. Kontynuacja działania w celu wdrażania zapisów porozumienia.

UWAGA:

Sprawozdania składać będą Przewodniczący OZZP OHP oraz Przewodniczący Organizacji Wojewódzkich, Zakładowych i Międzyzakładowej,

======================================================================

2. Przygotowanie końcowej oceny współpracy w okresie 2016 pomiędzy Zarządem Krajowym OZZP OHP a KG OHP oraz Przewodniczących Organizacji Związkowych działających w strukturach, OZZP OHP z pracodawcami w OHP (WK OHP, CK i W),

3. Opracowanie stanowiska końcowego Zarządu OZZP OHP na temat przedstawionych w sprawozdaniach spraw merytorycznych i organizacyjnych.

4. Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły z organizacji wojewódzkich i osób indywidualnych

5. Spotkanie z KG OHP i przedstawicielem OPZZ. Sprawa rocznych nagród KG OHP.

• Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat spraw i problemów, które omawiane były w sprawozdaniach przewodniczących

• Odniesienie się KG OHP do stanowiska Zarządu

• Dyskusja i polemiki,

• Zapytania i odpowiedzi

• Wystąpienie przedstawiciela OPZZ

• Życzenia świąteczne oraz opłatek

6. Sprawozdanie Skarbnika ze stanu konta oraz opłacalności składek przez poszczególne organizacje OZZP OHP

7. Ocena witryny OZZP OHP, jakim jest strona internetowa OZZP OHP. Wnioski i ewentualne nowe ustalenia WWW.ozzp.ohp,pl na 2017rok. Wyznaczenie redaktora i Rzecznika Prasowego ZK OZZP OHP

PLAN POSIEDZEŃ RADY BRANŻY III OPZZ „OŚWIATA I NAUKA'

Tematyczny 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Ponadto mogą być zwoływane spotkania nadzwyczajne Prezydium lub Zarządu OZZP OHP w przypadku pilnej potrzeby i w konkretnej sprawie.

• Miejsce spotkań Prezydium i Zarządu: KG OHP, ul. Tamka 1, Warszawa lub inne wyjazdowe

• Prezydium, w razie potrzeby, może postanowić, iż spotkanie ZK OZZP OHP będzie miało charakter wyjazdowy poza Warszawę.

• Tematy i terminy spotkań mogą ulec zmianie w przypadku niezbędnej konieczności, podyktowane przyczynami obiektywnymi.

• Informacje o ważnych sprawach dla pracowników OHP będą zamieszczane na stronie internetowej OZZP OHP w terminach do 5 dni po odbyciu posiedzenia.

Za Zarząd OZZP OHP

Logowanie

Aktualnie na stronie

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

© 2009-2022 by GPIUTMD

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com